Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών συγκεντρώσεων

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων (στο εξής: εκτελεστικός κανονισμός) και της ανακοίνωσης για την απλοποιημένη διαδικασία.

Τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία διεξοδικής επανεξέτασης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών κανόνων για τις συγκεντρώσεις. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν η στόχευση και η απλοποίηση της διαδικασίας της Επιτροπής για την εξέταση των συγκεντρώσεων σε υποθέσεις που είναι απίθανο να εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, καθώς και η επικέντρωση των πόρων στις πιο πολύπλοκες και πιο σημαντικές υποθέσεις. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε αξιολόγηση των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών των κανόνων της ΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και δημόσια διαβούλευση για αρχική εκτίμηση επιπτώσεων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την Επιτροπή και θα μας επιτρέψει να επικεντρώσουμε τους πόρους μας στις συγκεντρώσεις που χρήζουν διεξοδικής έρευνας. Καλούμε όλα τα μέρη να μας υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κανόνων, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των νέων κανόνων που προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ το 2023.»

Οι προτεινόμενες αλλαγές
 

Όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία, οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στα εξής:

 • διεύρυνση και αποσαφήνιση των κατηγοριών υποθέσεων που μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας·

   

 • καθιέρωση ενισχυμένων διασφαλίσεων ώστε η απλοποιημένη διαδικασία να μην εφαρμόζεται σε υποθέσεις που χρήζουν διεξοδικότερης εξέτασης·

 

 • διασφάλιση της αποτελεσματικής και αναλογικής συλλογής πληροφοριών, με την εισαγωγή ενός νέου εντύπου κοινοποίησης, του τύπου «επιλέξτε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια», για τις απλοποιημένες υποθέσεις·

   

 • εξορθολογισμός της εξέτασης των μη απλοποιημένων υποθέσεων με τη μείωση και την αποσαφήνιση των απαιτήσεων πληροφόρησης·

   

 • εισαγωγή ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων και δυνατότητα των μερών να υποβάλλουν ορισμένα έγγραφα ηλεκτρονικά.
   

   

Επόμενα βήματα
 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κανόνων έως τις 3 Ιουνίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής συνεισφορών είναι διαθέσιμες εδώ.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της εκτίμησης επιπτώσεων και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εκτίμηση επιπτώσεων και θα αναθεωρήσει περαιτέρω τα σχέδια που δημοσιεύονται σήμερα. Η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει νέους κανόνες το 2023.
 

Ιστορικό

 

Η Επιτροπή έχει καθήκον να ελέγχει τις συγκεντρώσεις και τις εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ) και να προλαμβάνει συγκεντρώσεις που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά την άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε σημαντικό τμήμα αυτού. Με την πάροδο των ετών, η Επιτροπή επεδίωξε να εστιάσει τις έρευνές της στις υποθέσεις εκείνες που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ. Το 2000, η Επιτροπή θέσπισε απλοποιημένη διαδικασία για τις κατηγορίες συγκεντρώσεων που, κατά κανόνα, μπορούν να εγκριθούν εάν δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, τα κοινοποιούντα μέρη υποχρεούνται να παρέχουν λιγότερες πληροφορίες και η εξέταση ολοκληρώνεται κατά κανόνα ταχύτερα.

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ (στο εξής: αξιολόγηση), η οποία αφορούσε ιδίως εξέταση της δέσμης μέτρων απλοποίησης του 2013 και συνολικό εξορθολογισμό των διαδικασιών συγκεντρώσεων. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η δέσμη μέτρων απλοποίησης του 2013 υπήρξε αποτελεσματική όσον αφορά την αύξηση της εφαρμογής απλοποιημένων διαδικασιών σε μη προβληματικές συγκεντρώσεις και τη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την Επιτροπή, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων για τις συγκεντρώσεις. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες τυπικά δεν παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά επί του παρόντος δεν καλύπτονται από την απλοποιημένη διαδικασία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις πληροφόρησης μπορεί να εξακολουθούν να είναι πολύ εκτεταμένες. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση επισήμανε ότι η τρέχουσα ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία ενδέχεται να μην είναι αρκετά σαφής όσον αφορά τον προσδιορισμό των ειδικών περιστάσεων κατά τις οποίες υποθέσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για απλοποιημένη εξέταση απαιτούν, εντούτοις, λεπτομερέστερη εξέταση.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν συνεπώς ότι είναι σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω στόχευσης του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ μέσω της επέκτασης και της αποσαφήνισης του πεδίου εφαρμογής της ανακοίνωσης για την απλοποιημένη διαδικασία και μέσω της αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διερεύνησε επιλογές για την περαιτέρω στόχευση και απλοποίηση της εξέτασης των συγκεντρώσεων, τόσο σε απλοποιημένες όσο και, όπου είναι δυνατόν, σε μη απλοποιημένες υποθέσεις συγκεντρώσεων, χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας περί συγκεντρώσεων.

Στις 26 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε την αρχική της εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι διάφορες επιλογές που εξετάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή δρομολόγησε μια πρώτη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές που εξετάστηκαν στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων. Μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση και την περαιτέρω εσωτερική έρευνα, η Επιτροπή επανεξέτασε τον εκτελεστικό κανονισμό και την ανακοίνωση για την απλοποιημένη διαδικασία και εκπόνησε τα σχέδια των αναθεωρημένων κειμένων που δημοσιεύονται σήμερα.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία περιέχει το σχέδιο αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων και της ανακοίνωσης για την απλοποιημένη διαδικασία, όλες τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης και την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα