Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Προστασία των καταναλωτών: προώθηση βιώσιμων επιλογών και εξάλειψη της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας

Προστασία των καταναλωτών

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει κοινά κριτήρια κατά της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας και των παραπλανητικών περιβαλλοντικών ισχυρισμών. Σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση, οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη σαφήνεια, ισχυρότερη βεβαιότητα ότι όταν κάτι πωλείται ως οικολογικό, είναι πράγματι οικολογικό, καθώς και καλύτερη ποιότητα ενημέρωσης, ώστε να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον. Θα ωφεληθούν επίσης οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι εκείνες που καταβάλλουν πραγματικές προσπάθειες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προϊόντων τους θα αναγνωρίζονται ευκολότερα και θα ανταμείβονται από τους καταναλωτές, θα μπορούν δε να επιτυγχάνουν αύξηση των πωλήσεών τους, αντί να αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, η πρόταση θα συμβάλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά την πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων.
 

Mελέτη της Επιτροπής, του 2020, κατέδειξε ότι το 53,3 % των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που εξετάστηκαν στην ΕΕ διαπιστώθηκε ότι ήταν ασαφείς, παραπλανητικοί ή αβάσιμοι και ότι το 40 % ήταν ατεκμηρίωτοι. Η απουσία κοινών κανόνων για τις εταιρείες που διατυπώνουν οικειοθελείς οικολογικούς ισχυρισμούς οδηγεί στην προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, εις βάρος των πραγματικά βιώσιμων εταιρειών.
 

Αξιόπιστες, συγκρίσιμες και επαληθεύσιμες πληροφορίες για τους καταναλωτές

Σύμφωνα με την πρόταση, όταν οι εταιρείες επιλέγουν να διατυπώσουν έναν «οικολογικό ισχυρισμό» σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, θα πρέπει να τηρούν τους ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο τους προβάλλουν.
 

Η πρόταση στοχεύει σε ρητούς ισχυρισμούς, όπως για παράδειγμα: «μπλουζάκι από ανακυκλωμένες πλαστικές φιάλες», «με αντιστάθμιση των εκπομπών CO2», «συσκευασία από 30 % ανακυκλωμένο πλαστικό» ή «αντηλιακό φιλικό προς τον ωκεανό». Αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση της αύξησης των σημάτων, καθώς και των νέων δημόσιων και ιδιωτικών περιβαλλοντικών σημάτων. Καλύπτει όλους τους οικειοθελείς ισχυρισμούς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πτυχές ή επιδόσεις ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή του ίδιου του εμπόρου. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει ισχυρισμούς που καλύπτονται από υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ, όπως το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή ο λογότυπος βιολογικών τροφίμων, διότι η ισχύουσα νομοθεσία διασφαλίζει ήδη ότι οι εν λόγω ρυθμισμένοι ισχυρισμοί είναι αξιόπιστοι. Οι ισχυρισμοί που θα καλύπτονται από επικείμενους ρυθμιστικούς κανόνες της ΕΕ δεν θα περιλαμβάνονται για τον ίδιο λόγο. 

 

 

 

 

Προτού οι εταιρείες προβάλουν οποιοδήποτε από τα καλυπτόμενα είδη «οικολογικών ισχυρισμών» στους καταναλωτές, οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να επαληθεύονται με ανεξάρτητο τρόπο και να αποδεικνύονται με επιστημονικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτής της επιστημονικής ανάλυσης, οι εταιρείες θα πρέπει να προσδιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είναι πράγματι σημαντικές για το προϊόν τους, καθώς και να εντοπίζουν τυχόν πιθανούς συμβιβασμούς, ώστε να παρέχουν πλήρη και ακριβή εικόνα.
 

Σαφείς και εναρμονισμένοι κανόνες και σήματα

Διάφοροι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι ισχυρισμοί προβάλλονται με σαφήνεια. Για παράδειγμα, δεν θα επιτρέπονται πλέον ισχυρισμοί ή σήματα που χρησιμοποιούν συγκεντρωτική βαθμολόγηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προϊόντος, εκτός αν εντάσσονται στους κανόνες της ΕΕ. Αν προϊόντα ή οργανισμοί συγκρίνονται με άλλα/-ους, οι συγκρίσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ισοδύναμες πληροφορίες και δεδομένα.
 

Η πρόταση θα ρυθμίζει επίσης τα περιβαλλοντικά σήματα. Επί του παρόντος υπάρχουν τουλάχιστον 230 διαφορετικά σήματα και υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό οδηγεί σε σύγχυση και δυσπιστία των καταναλωτών. Για τον έλεγχο της αύξησης των εν λόγω σημάτων, δεν θα επιτρέπονται νέα δημόσια συστήματα επισήμανσης, εκτός αν αναπτυχθούν σε επίπεδο ΕΕ, και τυχόν νέα ιδιωτικά συστήματα θα πρέπει να επιδεικνύουν υψηλότερες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες από τα υφιστάμενα και να λαμβάνουνπροηγούμενη έγκριση. Υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα περιβαλλοντικά σήματα εν γένει: πρέπει επίσης να είναι αξιόπιστα, διαφανή, επαληθευμένα με ανεξάρτητο τρόπο και να επανεξετάζονται τακτικά.
 

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, η πρόταση οδηγίας για τους οικολογικούς ισχυρισμούς θα υπόκειται πλέον στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

Ιστορικό

Η σημερινή πρόταση συμπληρώνει την πρόταση του Μαρτίου του 2022 σχετικά με την «ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση» με την παροχή ειδικότερων κανόνων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, επιπλέον της γενικής απαγόρευσης της παραπλανητικής διαφήμισης. Η σημερινή πρόταση υποβάλλεται επίσης μαζί με πρόταση σχετικά με κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής αγαθών, η οποία θα συμβάλει επίσης στη βιώσιμη κατανάλωση και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
 

Η σημερινή πρόταση αξιοποιεί μια σημαντική δέσμευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρόκειται για την τρίτη δέσμη προτάσεων για την κυκλική οικονομία, μαζί με την πρόταση για κοινούς κανόνες που προωθούν την επισκευή αγαθών. Η πρώτη και η δεύτερη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία εγκρίθηκαν τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2022.  Η πρώτη δέσμη μέτρων περιλάμβανε τον νέο προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα, τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και την προτεινόμενη οδηγία για τη νομοθεσία για τους καταναλωτές σχετικά με την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση. Η δεύτερη δέσμη μέτρων περιλάμβανε τις προτάσεις για τον κανονισμό σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, την ανακοίνωση σχετικά με τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά και τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με την πιστοποίηση της ΕΕ για τις απορροφήσεις άνθρακα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση οδηγίας σχετικά με νέους κανόνες για την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών

Ερωτήσεις και Απαντήσεις: νέοι κανόνες για την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστοσελίδα για τους οικολογικούς ισχυρισμούς

 

Πρόταση οδηγίας σχετικά με κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής αγαθών

Δελτίο Τύπου — Προώθηση της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης

Ερωτήσεις και απαντήσεις — Προώθηση της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης

Προώθηση της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης — Ιστότοπος

 

Δηλώσεις

Οι οικολογικοί ισχυρισμοί είναι παντού: μπλουζάκια φιλικά προς τον ωκεανό, μπανάνες ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, χυμοί φιλικοί προς τις μέλισσες, με 100 % αντιστάθμιση των εκπομπών CO2, και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, πολύ συχνά αυτοί οι ισχυρισμοί διατυπώνονται χωρίς καμία απόδειξη και αιτιολόγηση. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και θέτει τις εταιρείες που πράγματι παράγουν βιώσιμα προϊόντα σε μειονεκτική θέση. Πολλοί Ευρωπαίοι θέλουν να συμβάλουν σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο μέσω των αγορών τους. Πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται. Με αυτή την πρόταση, δίνουμε στους καταναλωτές τη διαβεβαίωση ότι όταν κάτι πωλείται ως οικολογικό, είναι πράγματι οικολογικό.

 

κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - 22/03/2023

 

 

Όλοι θέλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις των καταναλωτικών επιλογών μας στο περιβάλλον, αλλά δεν είναι εύκολο να είμαστε «πράσινοι». Βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες. Υπάρχουν 230 διαφορετικά οικολογικά σήματα στην αγορά της ΕΕ. Είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη στους οικολογικούς ισχυρισμούς και τα οικολογικά σήματα για τα προϊόντα. Οι προτάσεις που υπέβαλε σήμερα η Επιτροπή θα προστατεύσουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από επιβλαβείς πρακτικές προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας και θα αντιμετωπίσουν την αύξηση των σημάτων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επιλογές τους και να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες που καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες να μειώσουν τις επιπτώσεις τους στη φύση, τη χρήση των πόρων, τις κλιματικές εκπομπές ή τη ρύπανση ανταμείβονται. Θα πρέπει επίσης να προχωρήσουμε στη χρήση κοινών αξιόπιστων σημάτων όπως το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το οποίο αποτελεί σήμα περιβαλλοντικής αριστείας στην ενιαία αγορά μας.

 

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: - 22/03/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα