Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 116 εκατ. ευρώ σε στρατηγικά έργα για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα

Life

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση άνω των 116 εκατ. ευρώ για τα στρατηγικά έργα του νέου προγράμματος LIFE. Χάρη στη χρηματοδότηση οκτώ μεγάλα έργα στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία θα επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, επιπλέον των εθνικών πόρων και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.
 

Τα έργα θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να εφαρμόσει επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Υποστηρίζουν επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, τον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης και συμβάλλουν στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.
 

Οκτώ μεγάλα έργα σε επτά κράτη μέλη

Τα έργα αυτά καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Διατήρηση και αποκατάσταση της φύσης: Στο Βέλγιο, οι εταίροι του έργουB4B LIFE θα διευρύνουν τις προστατευόμενες περιοχές, θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και θα αναπτύξουν σχέδια δράσης για οικοτόπους και είδη ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η ομάδα του έργου Wetlands Green LIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τις προστατευόμενες περιοχές, τους οικοτόπους και τα είδη στην Πολωνία. Θα δοθεί έμφαση σε έλη, τυρφώνες και υγροβιότοπους σε διάφορους τόπους Natura 2000. Και τα δύο έργα στηρίζουν επίσης την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά καιτους οικοτόπους .
 

Ποιότητα και διαχείριση των υδάτων: Το έργο LIFE Living Rivers στη Σλοβακία θα διατηρήσει την ποιότητα των υδάτων, θα προστατεύσει τους φυσικούς οικοτόπους και τα αυτόχθονα είδη και θα προωθήσει την αειφόρο δασοκομία και διαχείριση της αλιείας. Το έργο θα συμβάλει στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η ομάδα που εργάζεται για το PlastLIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή του χάρτη πορείας για τα πλαστικά στη Φινλανδία. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά, τη μείωση των απορριμμάτων και της κατανάλωσης πλαστικών, καθώς και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η ομάδα έργου LIFE-SIP AdaptEs της Εσθονίας θα ενισχύσει την ικανότητα της χώρας για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του «αναπτυξιακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Στην Ισπανία, η ομάδα έργου LIFE eCOadapt50 θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καλώντας τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις να εμπλακούν σε τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι εταίροι του έργου LIFE Climax PO στην Ιταλία θα δοκιμάσουν την κλιματικά έξυπνη διαχείριση των υδάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού και θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Τα τρία αυτά έργα στηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή.

 

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: η ομάδα LIFE AFTER COAL PL θα συμβάλει στην εφαρμογή της «Στρατηγικής της Πολωνίας για κλιματική ουδετερότητα Eastern Wielkopolska 2040» (RSCN), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και των μεταφορών. Το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.
 

Ιστορικό

Τα στρατηγικά έργα για τη φύση και τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα βασίζονται στην επιτυχία των ολοκληρωμένων έργων (ΟΕ) του LIFE, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ 2014 και 2020.
 

Τα στρατηγικά έργα για τη φύση και τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο. Τα στρατηγικά έργα για τη φύση βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να ενσωματώσουν τους στόχους της πολιτικής τους για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα. Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα συμβάλλουν σε εθνικές, περιφερειακές ή τομεακές στρατηγικές για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην εφαρμογή χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
 

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Χάρη σ' αυτό γίνονται πράξη από το 1992 ιδέες για την οικολογία και, μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα σε όλη την Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Για την περίοδο 2021–2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60 %, μέχρι το ποσό των 5,4 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει και το νέο υποπρόγραμμα για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Τη διαχείριση του προγράμματος LIFE έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγικά έργα LIFE – σύντομες περιγραφές

Πρόγραμμα LIFE

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

 

Δηλώσεις

Πρέπει να θεραπεύσουμε τους οικοτόπους της Ευρώπης, καθώς η ζωή, η κοινωνία και η οικονομία μας εξαρτώνται άμεσα από αυτούς. Το 80 % βρίσκεται σε κακή κατάσταση και το έργο μας έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για την αντιστροφή της κατάστασης. Τα στρατηγικά έργα του προγράμματος LIFE αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία αυτή, καθώς μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τις αλληλένδετες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της φύσης και της ρύπανσης και να κινητοποιήσουμε πρόσθετους πόρους. Θα έχουμε απτά, θετικά αποτελέσματα σε επτά από τα κράτη μέλη μας και προσβλέπω στη συνέχιση της στήριξης τέτοιων δράσεων.

 

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: - 09/03/2023

 

 

Η φύση μάς ζητά να βιαστούμε: η κλιματική κρίση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τη φύση και θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική μας ασφάλεια και την οικονομική ευημερία μας. Το πρόγραμμα LIFE έχει συμβάλει στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της φύσης στην Ευρώπη. Χάρη σ’ αυτά τα οκτώ νέα έργα θα μπορέσουν ολόκληρες χώρες και περιφέρειες να μειώσουν επιτυχώς τις εκπομπές τους, να αποκαταστήσουν τη φύση και να εξασφαλίσουν βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - 09/03/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα