Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρόγραμμα Life: η ΕΕ επενδύει 121 εκατ. ευρώ σε έργα για το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 121 εκατ. ευρώ σε νέα ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η χρηματοδότηση αυτή -αυξημένη κατά 20 % σε σύγκριση με πέρυσι- θα προωθήσει την πράσινη ανάκαμψη και θα βοηθήσει το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία να επιτύχουν τους πράσινους στόχους τους. Μέσω των ολοκληρωμένων αυτών έργων αναμένεται να διοχετευτούν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια, που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως, μεταξύ άλλων, τα γεωργικά, τα διαρθρωτικά, τα περιφερειακά και τα ερευνητικά ταμεία, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά:

«Για να υλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα πρέπει να αρχίσουμε να κινητοποιούμε τους άνευ προηγουμένου πόρους που έχουν διατεθεί από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μας και από το ταμείο ανάκαμψης για την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Αυτά τα ολοκληρωμένα έργα LIFE υποστηρίζουν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση της φύσης και τη στήριξη της βιοποικιλότητας. Με την επένδυση αυτή βοηθούμε χώρες και περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας και να οικοδομήσουν ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.»

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους πρόσθεσε επίσης:

«Προσδοκώ με ανυπομονησία να δω πώς η νέα αυτή επένδυση θα συμβάλει στην πράσινη οικονομία, θα αποκαταστήσει τη φύση και τη βιοποικιλότητα και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των 11 αυτών χωρών στην αλλαγή του κλίματος. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιφέρουν πραγματικές αλλαγές στο περιβάλλον και στη ζωή των ανθρώπων, δεδομένου ότι διευκολύνουν την εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών με πολύ περισσότερα χρήματα και δυνατότητες απ' ό,τι τα παραδοσιακά έργα LIFE

Η νέα και αυξημένη χρηματοδότηση από το LIFE θα στηρίξει 12 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε 11 κράτη μέλη.

Τα ολοκληρωμένα έργα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, βοηθώντας τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία στους ακόλουθους έξι τομείς: φύση, νερό, αέρας, απόβλητα, μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στηρίζουν έργα απαραίτητα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας με τρόπο συντονισμένο και σε ευρεία εδαφική κλίμακα. Με την επένδυση του προγράμματος LIFE που ανακοινώθηκε σήμερα πρόκειται να διοχετευθεί σημαντική συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων, από τα γεωργικά, τα περιφερειακά και τα διαρθρωτικά ταμεία, από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από εθνικούς και περιφερειακούς πόρους και από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα εν συντομία

Προστασία της φύσης: Πέντε έργα για τη φύση στη Λετονία, τη Σλοβακία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία θα συμβάλουν στην αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 , μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 και της καλύτερης διασύνδεσης των προστατευόμενων περιοχών του. Πολλοί σημαντικοί οικότοποι και πολλά σημαντικά είδη πρόκειται να επωφεληθούν, όπως, μεταξύ άλλων, τα δάση, τα ποτάμια, οι γεωργικές εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι τυρφώνες, τα υδρόβια είδη και τα πουλιά.

Νερό: Προς υποστήριξη της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα , ένα έργο στη Γαλλία θα εισαγάγει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στην περιφέρεια Pays de la Loire. Ένα άλλο έργο στην Πολωνία θα συμβάλει στον καθαρισμό της λεκάνης απορροής του ποταμού Pilica, μέσω πιλοτικών δράσεων γαλάζιας και πράσινης υποδομής και άλλων πρωτοβουλιών.

Διαχείριση αποβλήτων: Προς υποστήριξη του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, ένα έργο στο Βέλγιο θα μειώσει τα πλαστικά απόβλητα ενθαρρύνοντας τη βιωσιμότητα, με την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Ένα έργο στην Ουγγαρία θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τον λιγνίτη. Η χρηματοδότηση από το LIFE θα βοηθήσει τις αρχές να προβούν στη σταδιακή απανθρακοποίηση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Mátra, αντικαθιστώντας τις μονάδες λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής με τεχνολογικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Το LIFE θα βοηθήσει επίσης την περιφέρεια Małopolska της Πολωνίας να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης της για το κλίμα και την ενέργεια, με σκοπό την εξασφάλιση της δίκαιης μετάβασης. Ένα έργο στην Ιρλανδία θα αποκαταστήσει περίπου 10.000 εκτάρια τυρφώνων -μια έκταση περίπου του μεγέθους του Δουβλίνου- οι οποίοι διαθέτουν υψηλό δυναμικό αποθήκευσης άνθρακα.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η χρηματοδότηση από το LIFE θα βοηθήσει τα πορτογαλικά νησιά των Αζορών να γίνουν ανθεκτικότερα στην κλιματική αλλαγή. Η ομάδα του έργου θα βοηθήσει στην υλοποίηση του περιφερειακού προγράμματος προσαρμογής των εννέα αυτών νησιών στην κλιματική αλλαγή.

Περιγραφές των έργων παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5.500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Περίπου 1.100 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Η πολιτική συμφωνία για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει 5,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για το πρόγραμμα LIFE, δηλαδή αύξηση κατά σχεδόν 60 %.

Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE θεσπίστηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τις επίσημες αρχές στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία στον μέγιστο βαθμό. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE παρέχουν χρηματοδότηση για έργα, προγράμματα και στρατηγικές που αναπτύσσονται σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Βοηθούν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ στους ακόλουθους έξι τομείς: φύση, νερό, αέρας, απόβλητα, μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η μοναδικότητα των ολοκληρωμένων αυτών έργων έγκειται στο γεγονός ότι δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως, μεταξύ άλλων, τα γεωργικά, τα διαρθρωτικά, τα περιφερειακά και τα ερευνητικά ταμεία, καθώς επίσης εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Παράρτημα - περιγραφές έργων

Πρόγραμμα LIFE

Ολοκληρωμένα έργα LIFE
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με τη βιοποικιλότητα

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα