Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Περίοδοι πρακτικής άσκησης: Η αξιολόγηση της Επιτροπής αναλύει τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε αξιολόγηση του πλαισίου ποιότητας του 2014 για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, στην οποία εξετάζονται η εφαρμογή του και η συμβολή του στην ενίσχυση της ποιότητας των περιόδων πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τα πιθανά περιθώρια βελτίωσής του.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τους νέους και τις νέες να αποκτήσουν εμπειρία και να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Το 85 % των ασκούμενων που συμμετείχαν στην έρευνα για την αξιολόγηση ανέφεραν ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης τους έδωσαν τη δυνατότητα να μάθουν πράγματα πολύ χρήσιμα για την επαγγελματική τους πορεία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την αξιολόγηση, το πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για τις περιόδους πρακτικής άσκησης αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας των περιόδων αυτών. Η μεγάλη πλειονότητα των μερών που συμμετείχαν στις συζητήσεις για την αξιολόγηση — συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των νέων — πιστεύουν ότι το πλαίσιο και οι 21 αρχές του παραμένουν επίκαιρες. Ωστόσο, η εφαρμογή των αρχών που αφορούν την ποιότητα, καθώς και η παρακολούθηση και η επιβολή τους, θα μπορούσαν να βελτιωθούν.  

Μετά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή θα προτείνει εντός του τρέχοντος έτους επικαιροποίηση του πλαισίου, όπως έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023. Πράγμα το οποίο θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 για την υποστήριξη της κατάρτισης και της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας.

Επικαιροποίηση του πλαισίου ποιότητας για καλύτερες περιόδους πρακτικής άσκησης

Η αξιολόγηση του πλαισίου ποιότητας του 2014 για τις περιόδους πρακτικής άσκησης από την Επιτροπή βασίζεται σε μελέτη σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου σε όλα τα κράτη μέλη, στα αποτελέσματα πολλών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, και σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1 800 ασκούμενοι, άνδρες και γυναίκες.

Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι:

  • Το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης βοήθησε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές και νομοθετικές αλλαγές, ιδίως τα κράτη εκείνα τα οποία διαθέτουν λιγότερο ανεπτυγμένα συστήματα περιόδων πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του.
  • Μετά το 2014 περισσότεροι νέοι και νέες φαίνεται να ακολουθούν περιόδους πρακτικής άσκησης σε άλλες χώρες της ΕΕ. Παρ' όλ' αυτά, διαπιστώνεται ότι, για την αποδοχή διασυνοριακών περιόδων πρακτικής άσκησης, πρόκληση αποτελούν το κόστος διαβίωσης στο εξωτερικό και η έλλειψη σχετικών πληροφοριών.
  • Πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στη διαβούλευση διαπιστώνουν ότι τα ποιοτικά κριτήρια του πλαισίου θα μπορούσαν να ενισχυθούν, για παράδειγμα όσον αφορά τη δίκαιη αμοιβή, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, την καλύτερη προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας (όπως είναι η εξ αποστάσεως εργασία) και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στις ψηφιακές δεξιότητες.
  • Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη προτείνουν επίσης να εξασφαλιστεί η καλύτερη υποστήριξη των ασκουμένων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την περίοδο πρακτικής άσκησης, για παράδειγμα μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης.
  • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ζητούν τη διεύρυνση του φάσματος του πλαισίου ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Για παράδειγμα, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης οι οποίες αποτελούν μέρος της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το πλαίσιο, θα μπορούσαν να καλυφθούν από κάποιες από τις αρχές του. Ωστόσο, την άποψη αυτή δεν τη συμμερίζονται όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα.
  • Είναι αναγκαίο να συλλεχθούν συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την επικράτηση, την ποιότητα και τη φύση των περιόδων πρακτικής άσκησης σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην απασχόληση των νέων.


Ιστορικό

Η σύσταση του Συμβουλίου του 2014 σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση και την ανεργία στην απασχόληση μέσω ποιοτικών περιόδων πρακτικής άσκησης που βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και τους επιτρέπουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, όπως είναι οι ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία.

Ειδικότερα, καθορίζει 21 αρχές για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αφορούν την ποιότητα, τις οποίες συνιστάται να εφαρμόζουν στην πράξη τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας μάθηση και κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται οι γραπτές συμβάσεις περιόδου πρακτικής άσκησης, οι σαφείς εκπαιδευτικοί στόχοι, καθώς και η διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές και την κοινωνική προστασία.

Στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοινώθηκε η αξιολόγηση αυτής της σύστασης του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Η παρούσα αξιολόγηση θέτει τις βάσεις για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που θα παρουσιαστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023, με σκοπό την επικαιροποίηση του πλαισίου ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η δίκαιη αμοιβή και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.

Η επικαιροποίηση της σύστασης θα συμβάλει επίσης σημαντικά στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 και στην επίτευξη του στόχου του για νέα ώθηση στη διά βίου μάθηση και την κινητοποίηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αξιολόγηση του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

Σελίδα της Επιτροπής για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023

 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο μέσο για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την είσοδο στην αγορά εργασίας για τους νέους, αλλά και ο καλύτερος τρόπος για να εκπαιδεύσουν οι εργοδότες τους μελλοντικούς τους εργαζόμενους. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης πρέπει να έχουν ποιότητα, σαφείς στόχους και εγγυημένα κοινωνικά δικαιώματα. Η αξιολόγηση του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης μας προσφέρει πολύτιμη ανάλυση και πληροφορίες τις οποίες θα λάβουμε υπόψη κατά την προετοιμασία της πρωτοβουλίας που πρόκειται να παρουσιάσουμε εντός του τρέχοντος έτους.

 

κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων - 10/01/2023
 

 

 Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα