Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της ύπαρξης ενίσχυσης για μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρακτική καθοδήγηση για τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον τα δημόσια μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ορισμένων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση συνιστούν κρατική ενίσχυση.

Η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου είναι σημαντική για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, εάν ένα κράτος μέλος παρεμβαίνει ως ιδιώτης επενδυτής και αμείβεται για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει κατά τρόπο που θα αποδεχόταν ένας ιδιώτης επενδυτής υπό τους όρους της αγοράς, μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Πρόκειται για τη λεγόμενη αρχή του φορέα της οικονομίας της αγοράς (αρχή ΦΟΑ), η οποία αναπτύχθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που δεν συνεπάγονται ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το έγγραφο που εκδόθηκε σήμερα αποσκοπεί στην παροχή μη δεσμευτικής πρακτικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη σχετικά με την χρονική περίοδο και τον τρόπο εφαρμογής της αρχής ΦΟΑ σε μέτρα χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου. Ειδικότερα, i) περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης της ύπαρξης ενίσχυσης σε επίπεδο επενδυτών, εταιρειών-στόχων και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή διαχειριστών· ii) διευκρινίζει ποιοι επενδυτές μπορούν να θεωρηθούν ιδιώτες επενδυτές για τους σκοπούς της αρχής ΦΟΑ· και iii) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή ΦΟΑ σε διάφορες περιπτώσεις, όπως όταν οι δημόσιες αρχές επενδύουν από κοινού με ιδιώτες επενδυτές.

Οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου αποτελούν επίσης σημαντικό μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη ιδίως καινοτόμων και προσανατολισμένων στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΜΕ και ορισμένων τύπων επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους. Οι εν λόγω ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά, ιδίως στο πλαίσιο: i) του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, ο οποίος εξαιρεί τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή υπό ορισμένες προϋποθέσεις· ή ii) των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που επιτρέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων σε ΜΜΕ και καινοτόμες ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το έγγραφο πρακτικής καθοδήγησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού.

(Για περισσότερες πληροφορίες:  Daniel Ferrie – Tηλ.: +32 2 298 65 00· Nina Ferreira - Τηλ.: +32 2 299 81 63)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα