Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (εφεξής: Ταμείο) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση του Ταμείου στις 14 Δεκεμβρίου 2020. Το Ταμείο συγκεντρώνει εισφορές των κρατών μελών, υπό τη διαχείριση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σκοπός του είναι η συντονισμένη αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, με την παροχή εγγυήσεων για χρεωστικούς τίτλους και μέσα ιδίου κεφαλαίου. Όλα τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Ταμείο. Μέχρι στιγμής, 22 κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία).

Υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών που απορρέουν από τον παρατεταμένο χαρακτήρα της κρίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροποποιήσεις του Ταμείου: i) αύξηση των ορίων χρηματοδότησης και των μέγιστων προθεσμιών λήξης ορισμένων εγγυημένων προϊόντων, ii) δυνατότητα των τραπεζών να συμπεριλάβουν δάνεια και άλλες επιλογές χρηματοδότησης υπό την εγγύηση του Ταμείου έως τις 30 Ιουνίου 2022 και να παρατείνουν περαιτέρω τη διάρκεια των εν λόγω δανείων σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και iii) ένα νέο προϊόν ομολόγων «καλαθιού» για την αντιμετώπιση ειδικών χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις συμβάλλουν στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη. Συνεπώς οι τροποποιήσεις είναι αναγκαίες, κατάλληλες και αναλογικές για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας των συμμετεχόντων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τις τροποποιήσεις βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμούς υπόθεσης SA.100052, SA.100071, SA.100119, SA.100123, SA.100139, SA.100149, SA.100153, SA.100167, SA.100183, SA.100191, SA.100196, SA.100203, SA.100220, SA.100232, SA.100253, SA.100283, SA.100335, SA.100382, SA.100392, SA.100393, SA.100414 και SA.100424 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα