Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένους κανόνες για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας («κατευθυντήριες γραμμές για την αλιεία»). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την ενιαία αγορά οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Αντικατοπτρίζουν επίσης τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα την κοινή αλιευτική πολιτική («ΚΑΠ»), ιδίως όσον αφορά το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας («ΕΤΘΑΥ») και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις βοηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους πράσινους στόχους της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ειδικότερα, εισάγουν τις ακόλουθες βασικές αλλαγές: i) ευρύτερο πεδίο εφαρμογής των μέτρων που στοχεύουν στις ζωονόσους στην υδατοκαλλιέργεια, επιτρέποντας τη χορήγηση ενισχύσεων για αναδυόμενες ζωονόσους και για ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη· ii) νέες κατηγορίες ενισχύσεων, όπως ενισχύσεις που αφορούν τον στόλο και μέτρα παύσης δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το ΕΤΘΑΥ) και ενισχύσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό που συμβάλλει στην ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μάλλον απίθανο να εγκριθούν μέτρα ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2022 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2023.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα