Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η HERA εγκαινιάζει το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της με 1,3 δισ. ευρώ για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης το 2022

Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) παρουσιάζει σήμερα το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της,

logo

το οποίο θα διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 1,3 δισ. ευρώ το 2022 για την πρόβλεψη, την ετοιμότητα και την ταχεία αντίδραση σε διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2022 από το διοικητικό συμβούλιο της HERA, η HERA μπορεί πλέον να αρχίσει να υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης εντός της ΕΕ, να αντιμετωπίσει τα τρωτά σημεία και τις στρατηγικές εξαρτήσεις και να συμβάλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.

Αναγγέλλοντας την έγκριση του προγράμματος εργασίας στο άτυπο Συμβούλιο EPSCO στη Γκρενόμπλ, η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Δύο χρόνια από την αρχή της πανδημίας, γνωρίζουμε ότι η ικανότητα αποφασιστικής αντίδρασης σε διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η HERA βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και εργάζεται για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα ιατρικών αντιμέτρων επί του παρόντος, αλλά και για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων εργαλείων για τυχόν μελλοντικές απειλές κατά της υγείας. Η έγκριση του πρώτου προγράμματος εργασίας της HERA θα της επιτρέψει να ξεκινήσει την κρίσιμη αποστολή της ως παρατηρητήριο της υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ για μελλοντικές απειλές κατά της υγείας και ως βασικός συντελεστής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Ως βασικός πυλώνας μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η HERA έχει καθορίσει ορισμένα φιλόδοξα παραδοτέα για το 2022, τόσο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 όσο και για την ετοιμότητα έναντι πιθανών μελλοντικών απειλών κατά της υγείας.

Πρόληψη και προετοιμασία για μελλοντικές διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης: Κατά τη «φάση προετοιμασίας», η HERA θα συνεργαστεί στενά με άλλους ενωσιακούς και εθνικούς οργανισμούς υγείας, με τη βιομηχανία, την ερευνητική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση της ετοιμότητας της ΕΕ απέναντι σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προμήθεια και αποθήκευση ιατρικών αντιμέτρων για μια σειρά απειλών κατά της δημόσιας υγείας με προϋπολογισμό άνω των 580 εκατ. ευρώ·
 • Διάθεση άνω των 300 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων και καινοτόμων τεχνολογιών κατά των αναδυόμενων απειλών·
 • Δημιουργία δικτύου συνεχώς διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής που θα μπορούν να κινητοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (EU FAB)·
 • Δημιουργία μακροπρόθεσμης και μεγάλης κλίμακας ενωσιακής πλατφόρμας για κλινικές δοκιμές και δημιουργία πλατφορμών δεδομένων·
 • Εντοπισμός τριών απειλών για την υγεία με υψηλό αντίκτυπο, πέραν της νόσου COVID-19, έως το τέλος της άνοιξης, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της HERA, τους οργανισμούς της ΕΕ, διεθνείς εταίρους και εμπειρογνώμονες.

Εντοπισμός μελλοντικών απειλών για την υγεία: Επιπλέον, η HERA θα διενεργεί αξιολογήσεις απειλών και συλλογή πληροφοριών, θα αναπτύξει μοντέλα για την πρόβλεψη επιδημικών εξάρσεων και θα χαρτογραφήσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ. Οι δράσεις για το 2022 περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συστήματος ανίχνευσης απειλών κατά της υγείας και συλλογής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο·
 • Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας ΤΠ για την αξιολόγηση των απειλών και την ιεράρχηση των απειλών.

Αντιμετώπιση των απειλών κατά της υγείας: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της HERA. Σε περίπτωση περαιτέρω διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ιδίως με την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης και τη δρομολόγηση μηχανισμών παρακολούθησης, νέας στοχευμένης ανάπτυξης, προμήθειας και αγοράς ιατρικών αντιμέτρων και πρώτων υλών. Οι εν εξελίξει δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διασφάλιση της έγκαιρης παροχής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων προσαρμοσμένων στις παραλλαγές, εάν χρειαστεί·
 • Προμήθεια φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της νόσου COVID-19 για τα κράτη μέλη της ΕΕ·
 • Κλιμάκωση των εθνικών ικανοτήτων για την ανίχνευση και την επιστημονική αξιολόγηση των παραλλαγών·
 • Διασφάλιση της παράδοσης εμβολίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και θεμελιώδες πλεονέκτημα για την ενίσχυση της αντίδρασης και της ετοιμότητας της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η HERA συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 για να αντικαταστήσει τις ad hoc λύσεις για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας με μια μόνιμη δομή που διαθέτει επαρκή εργαλεία και πόρους για τον σχεδιασμό της δράσης της ΕΕ σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η HERA θα προβλέπει απειλές και δυνητικές κρίσεις στον τομέα της υγείας μέσω της συλλογής πληροφοριών και της συγκέντρωσης των απαραίτητων ικανοτήτων για την αντιμετώπισή τους. Όταν εμφανιστεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η HERA θα πρέπει να διαθέτει έτοιμες λύσεις αντιμετώπισης που να διασφαλίζουν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή φαρμάκων, εμβολίων και άλλων ιατρικών αντιμέτρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της HERA ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2027.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2022

Ενημερωτικό δελτίο – Πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2022

Ενημερωτικό δελτίο – Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA)

Δικτυακός τόπος της ΗERA

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα