Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών και των χημικών ουσιών μακράς διάρκειας και για τη βελτίωση της επισήμανσης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Επιτροπή πρότεινε αναθεωρημένο κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων (CLP) και θέσπισε νέες τάξεις κινδύνου για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και για άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες, με σκοπό την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός αποσαφηνίζει τους κανόνες για την επισήμανση και για τα χημικά προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Ως εκ τούτου, αυτό θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και την ελεύθερη κυκλοφορία ουσιών και μειγμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση νέων τάξεων κινδύνου, στο πλαίσιο του κανονισμού CLP, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και για τις χημικές ουσίες που δεν διασπώνται στο περιβάλλον και μπορούν να συσσωρεύονται σε ζώντες οργανισμούς ή υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουν και να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον κύκλο του νερού.

Οι νέες τάξεις κινδύνου είναι αποτέλεσμα εκτενών επιστημονικών συζητήσεων και θα παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλους τους χρήστες των εν λόγω χημικών προϊόντων, ιδίως στους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των κινδύνων από ουσίες και μείγματα στο πλαίσιο άλλης μεταγενέστερης νομοθεσίας της ΕΕ, όπως π.χ. ο κανονισμός REACH, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Επιπλέον, η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού CLP προβλέπει:

  • Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για όλους τους εμπλεκομένους όσον αφορά την πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους των χημικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.
  • Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου, με απλούστερες και σαφέστερες απαιτήσεις επισήμανσης και διαφήμισης. Μεταξύ αυτών, η πρόταση θεσπίζει ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για τις ετικέτες των χημικών προϊόντων.
  • Το δικαίωμα της Επιτροπής να καταρτίζει προτάσεις ταξινόμησης για δυνητικά επικίνδυνες ουσίες, πέραν των κρατών μελών και της βιομηχανίας. Αυτό θα επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο προσδιορίζονται οι επικίνδυνες ουσίες.
  • Για πρώτη φορά, ειδικούς κανόνες για τα επαναπληρούμενα χημικά προϊόντα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα, όπως χημικά προϊόντα οικιακής φροντίδας, που πωλούνται χύδην με ασφαλή τρόπο.

Η αναθεώρηση του κανονισμού CLP θα ενισχύσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Παρότι οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να επενδύσουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, θα επωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των χημικών ουσιών και από τους απλουστευμένους κανόνες επισήμανσης. Ιδίως, οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από το τελευταίο.

Η αναθεώρηση του κανονισμού CLP θα προωθήσει τη μετάβαση των επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, σε βιώσιμα χημικά προϊόντα και θα τις στηρίξει ώστε να καταστούν παγκοσμίως πρωτοπόρες στον τομέα της ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις χημείας. Η αναθεώρηση του κανονισμού CLP, παράλληλα με την προγραμματισμένη αναθεώρηση του κανονισμού REACH, αποτελεί σημαντικό παραδοτέο της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, η οποία αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
 

Επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού CLP θα υπόκειται πλέον στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής για την εισαγωγή των νέων τάξεων κινδύνου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του ερχόμενου έτους, κατόπιν ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η ΕΕ θα προεδρεύσει μιας νέας άτυπης ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για την ανάπτυξη παγκόσμιων κριτηρίων για τις προσφάτως εγκριθείσες τάξεις κινδύνου.

Ιστορικό

Στόχος του κανονισμού CLP είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, των μειγμάτων και των αντικειμένων. Απαιτεί από τους παρασκευαστές, τους εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους χρήστες ουσιών ή μειγμάτων να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν κατάλληλα τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα τους πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Ο κανονισμός CLP θεσπίζει νομικά δεσμευτικούς κανόνες προσδιορισμού και ταξινόμησης των κινδύνων. Θεσπίζει κοινούς κανόνες σχετικά με την επισήμανση για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν αγοράζουν ή χρησιμοποιούν επικίνδυνα προϊόντα.

Ο κανονισμός CLP παρέχει τη βάση για πολλές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Ο κανονισμός CLP καθορίζει αν μια ουσία ή ένα μείγμα θα πρέπει να ταξινομείται και να επισημαίνεται ως επικίνδυνο. Εφαρμόζει στην ΕΕ το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (GHS).

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων ζητήθηκε ενοποίηση και απλούστευση του ρυθμιστικού συστήματος της ΕΕ όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, συμπεριλαμβανομένων νέων τάξεων κινδύνου και κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στον κανονισμό CLP, ώστε να καταστεί επίσης δυνατή η κατάλληλη ρύθμιση των εν λόγω ουσιών, μεταξύ άλλων και στα καταναλωτικά προϊόντα.
 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων

Πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων (CLP)

Κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση νέων τάξεων κινδύνου

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού CLP

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα