Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση επιπλέον 900 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, 29 εκατ. ευρώ στην Κύπρο και 300 εκατ. ευρώ στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του SURE

sure

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο τρεις προτάσεις αποφάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου «Στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» (SURE): επιπλέον 900 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, με τη συνολική στήριξη προς τη χώρα να ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ, επιπλέον 26 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, με τη συνολική στήριξη να ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ, και επιπλέον 300 εκατ. ευρώ στην Πορτογαλία, με τη συνολική στήριξη να ανέρχεται σε 6.2 δισ. ευρώ. Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα δοθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια προς τις τρεις χώρες θα χρηματοδοτήσουν προηγούμενες δαπάνες για τη συνέχιση των μέτρων που θεσπίστηκαν με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Το δάνειο προς την Ελλάδα θα συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2021 για τη συνέχιση ενός συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας και ενός συστήματος που καλύπτει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τη διατήρηση της απασχόλησης.

Το δάνειο προς την Κύπρο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2021 για τη συνέχιση ενός συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για τους αυτοαπασχολουμένους και συγκεκριμένους τομείς του τουριστικού κλάδου.

Το δάνειο προς την Πορτογαλία θα συμβάλει κυρίως στη χρηματοδότηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν έως τον Μάιο του 2022 για τη συνέχιση της εφαρμογής πολυάριθμων μέτρων για την αγορά εργασίας και την υγεία.

Σήμερα, δέκα κράτη μέλη έχουν ζητήσει πρόσθετη στήριξη στο πλαίσιο του SURE, επιπλέον της στήριξης που είχε ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο το 2020. Πρόκειται για το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Πορτογαλία. Το SURE αποτελεί καίριο στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων, στο πλαίσιο της αντίδρασης στην πανδημία του κορονοϊού. Με τη σημερινή πρόταση, εάν εγκριθεί, η συνολική χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο του SURE θα ανέλθει στο ποσό των 95,7 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή έχει ήδη εκταμιεύσει 91.8 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE και αναμένει να αναλάβει τις υπόλοιπες δανειοληπτικές πράξεις κατά τους προσεχείς μήνες, ενώ 4,3 δισ. ευρώ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του SURE για πιθανά μελλοντικά αιτήματα. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Andrea Masini — Τηλ.: + 32 229 91519)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα