Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εξέδωσε μια δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μεταφορά ορισμένων οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς οδηγιών, όταν η προθεσμία για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο έχει εκπνεύσει πρόσφατα. Εν προκειμένω, 20 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δύο οδηγιών της ΕΕ στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και των μεταφορών. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατά την εργασία

Τον Μάρτιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την οδηγία (ΕΕ) 2022/431, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να συμπεριληφθούν οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, να θεσπιστούν όρια έκθεσης στον χώρο εργασίας για το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις νικελίου και να μειωθούν τα όρια για το βενζόλιο. Περίπου 80.000 άνθρωποι στην ΕΕ χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Οι νέοι κανόνες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου για την καλύτερη προστασία εκατομμυρίων εργαζομένων στην ΕΕ που εκτίθενται σ’ αυτές τις ουσίες. Συμβάλλουν επίσης στην προώθηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες, τα κράτη μέλη πρέπει να τους ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ήταν η 5η Απριλίου 2024. Ωστόσο, 11 κράτη μέλη (Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Αυστρία και Σλοβακία) δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την αναθεωρημένη οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και δεν έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα που έχουν λάβει στην Επιτροπή.

Τέλη που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της συντήρησης και της ανάπτυξης του δικτύου οδικών υποδομών της Ευρώπης

Η οδηγία 1999/62/ΕΚ (Ευρωβινιέτα), η οποία εκδόθηκε αρχικά το 1999, θεσπίζει κοινούς κανόνες για τα τέλη βάσει απόστασης (διόδια) και τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης (βινιέτες) για τη χρήση των οδικών υποδομών. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν ότι το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών μπορεί να ανακτηθεί μέσω διοδίων και βινιετών. Η τροποποιητική οδηγία (ΕΕ) 2022/362 επέκτεινε τους κανόνες ώστε να συμπεριληφθούν τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μικρά βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η οδηγία επιβάλλει επίσης την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ θέσπισε και ένα νέο σύστημα, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν πληρωμές βάσει των εκπομπών CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Το μέτρο αυτό συμβάλλει στην απανθρακοποίηση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ενθαρρύνοντας τη χρήση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με χαμηλότερες εκπομπές CO2. Δεκαέξι (16) κράτη μέλη —Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σλοβακία— δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Μαρτίου 2024.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα