Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις πολιτικές συμφωνίες επί της αναθεώρησης των κανόνων ασφάλισης

flags 2

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου επί των προτάσεων της Επιτροπής για την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου των ασφαλίσεων.

Η αναθεώρηση εκσυγχρονίζει την οδηγία Φερεγγυότητα II, παρέχοντας καλύτερα κίνητρα στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα (δηλαδή την ασφάλιση για τις ασφαλιστικές εταιρείες) να πραγματοποιήσει περισσότερες επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Θα διασφαλίσει παράλληλα τη σταθερότητα του εν λόγω τομέα σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς και θα προστατεύσει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι νέοι κανόνες λαμβάνουν καλύτερα υπόψη ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και καθιστούν την οικονομική ισχύ των ασφαλιστών λιγότερο ευάλωτη στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Μια νέα μακροπροληπτική εργαλειοθήκη θα αντιμετωπίσει επίσης καλύτερα τη δυνητική συσσώρευση συστημικού κινδύνου στον ασφαλιστικό τομέα. Επιπλέον, το αναθεωρημένο πλαίσιο εισάγει απλουστευμένους και πιο αναλογικούς κανόνες, μεταξύ άλλων για τις μικρές και μη πολύπλοκες ασφαλιστικές εταιρείες, και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών για την καλύτερη προστασία των ασφαλισμένων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η αναθεώρηση εισάγει επίσης μια νέα οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (IRRD), η οποία θα προστατεύει τους ασφαλισμένους, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούμενους σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. Η οδηγία θα απαιτεί από μεγαλύτερες και σημαντικές από συστηματική άποψη οντότητες να καταρτίζουν προληπτικά σχέδια ανάκαμψης, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι προετοιμασμένες έναντι κρίσεων. Οι εθνικές αρχές θα διαθέτουν εργαλεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις προβληματικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων δρομολογώντας την έξοδό τους από την αγορά με ομαλό τρόπο και διατηρώντας παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερο τη συνέχεια της ασφαλιστικής κάλυψης. Έτσι, θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασφαλισμένους καταναλωτές και επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σχετικά: «Αυτοί οι αναθεωρημένοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι ασφαλισμένοι θα προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον σε περίπτωση δυσκολιών των ασφαλιστών τους. Απλουστεύουμε επίσης τους κανόνες για τις μικρότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η συμφωνία αυτή προάγει τις εργασίες μας για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.»

Η Επίτροπος κ. Μαρέιντ Μαγκίνες προσέθεσε τα εξής: «Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα επιτρέψουν στον ασφαλιστικό τομέα να ενισχυθεί και να συνεισφέρει πλήρως το μερίδιο που του αναλογεί στην οικονομία της ΕΕ. Έτσι, θα ενισχυθεί η συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00· Marta Pérez-Cejuela — Τηλ.: + 32 2 296 37 70)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα