Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024

The Berlaymont Building and European Flags

Απαιτείται επειγόντως ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023, προκειμένου να παρασχεθούν οι αναγκαίοι πόροι για κρίσιμες νέες ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ ως έχουν επί του παρόντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σε σταθερή βάση, καθώς και τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις και τα βαθύτερα αίτιά τους, τις φυσικές καταστροφές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε σχέση με βασικές κρίσιμες τεχνολογίες.

Ωστόσο, σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024, ο οποίος θα συμβάλει κυρίως στην αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς και στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος. Η συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2024 αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 189,4 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 142,6 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2024 θα συνεχίσει να στηρίζει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Οι πράσινες και οι ψηφιακές δαπάνες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω του NextGenerationEU.

Ο προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε σήμερα θα διοχετεύσει κονδύλια εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. 

Για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης, συμφωνήθηκε να δοθεί, μεταξύ άλλων, η εξής χρηματοδότηση:  

 • 16,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των γειτόνων μας και της διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει στοχευμένες αυξήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας (1,9 δισ. ευρώ), με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πιεστικών αναγκών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) — Παγκόσμια Ευρώπη (11,5 δισ. ευρώ) επικεντρώνεται, για παράδειγμα, στη μετανάστευση στη Νότια Γειτονία, στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στην Αφρική και αλλού, καθώς και στα κονδύλια προς τη Μολδαβία για την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην πορεία της προς τη διεύρυνση της ΕΕ. 2,1 δισ.ευρώ θα διατεθούν για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) με σκοπό τη στήριξη, για παράδειγμα, μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια·
 • 53,7 δισ. ευρώ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 1,1 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων· 
 • 47,9 δισ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και για τις υποδομές στήριξης της πράσινης μετάβασης και των έργων προτεραιότητας της Ένωσης·  
 • 13,6 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, εκ των οποίων 12,9 δισ. ευρώ για το εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη». Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη»·
 • 4,6 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, εκ των οποίων 2,7 δισ. ευρώ για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» με σκοπό τη βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών, 1,3 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» με σκοπό τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ένωσης και 348 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα InvestEU για βασικές προτεραιότητες (έρευνα και καινοτομία, διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομέας της υγείας και στρατηγικές τεχνολογίες)· 
 • 2,3 δισ. ευρώ για δαπάνες που προορίζονται για το διάστημα, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το οποίο θα συγκεντρώσει τις δράσεις της Ένωσης σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα· 
 • 21,9 δισ. ευρώ για το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και τις αξίες, 16,8 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), 3,8 δισ. ευρώ για το Erasmus+ με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και κινητικότητας για τους ανθρώπους, 335 εκατ. ευρώ για τη στήριξη καλλιτεχνών και δημιουργών σε όλη την Ευρώπη και 261 εκατ. ευρώ για την προώθηση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών· 
 • 3,3 δισ. ευρώ για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού για το NextGenerationEU·
 • 2,4 δισ. ευρώ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, εκ των οποίων 765 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE για τη στήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, και 1,5 δισ. ευρώ για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση θα λειτουργήσει για όλους·  
 • 2,2 δισ. ευρώ για την προστασία των συνόρων μας, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ για το ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (IBMF) και 859 εκατ. ευρώ για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)· 
 • 1,7 δισ. ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο σύμφωνα με τις αξίες και τις προτεραιότητές μας· 
 • 1,6 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της άμυνας, εκ των οποίων 638 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και της έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), 251 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της στρατιωτικής κινητικότητας, 260 εκατ. ευρώ για το νέο βραχυπρόθεσμο αμυντικό μέσο (EDIRPA) και 343 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών· 
 • 958 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 602 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, και σχεδόν 200 εκατ. ευρώ για εργασίες σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, τη φορολογία και τα τελωνεία· 
 • 754 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα EU4Health για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης υγειονομικής απόκρισης στις ανάγκες των ανθρώπων, καθώς και 240 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU), ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανάπτυξη επιχειρησιακής βοήθειας σε περίπτωση κρίσης· 
 • 733 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια, εκ των οποίων 322 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), το οποίο θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, τον αντισημιτισμό, το οργανωμένο έγκλημα και το κυβερνοέγκλημα.  

 

Η πλήρης κατανομή ανά τομέα έχει ως εξής: 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2024 (σε εκατ. ευρώ)

 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

Προϋπολογισμός 2024 

 Αναλήψεις υποχρεώσεων 

 Πληρωμές 

1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία 

21 493,4 

20 828,0 

2. Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες 

74 560,7 

33 716,0 

— Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

64 665,2 

24 155,7 

— Ανθεκτικότητα και αξίες 

9 895,5 

9 560,3 

3. Φυσικοί πόροι και Περιβάλλον 

57 338,6 

54 151,4 

Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 

40 517,3 

40 505,5 

4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 

3 892,7 

3 249,0 

5. Ασφάλεια και Άμυνα 

2 321,2 

2 035,4 

6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος 

16 230,0 

15 291,2 

7. Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση 

11 988,0 

11 988,0 

Θεματικά ειδικά μέσα 

2 221,7 

1 734,4 

Σύνολο πιστώσεων 

189 385,4 

142 630,3 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές 

 

Επόμενα βήματα

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2024 θα εγκριθεί τώρα επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια, η οποία θα σηματοδοτήσει το τέλος της διαδικασίας, έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου 2023. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Συμφωνία σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό για το 2024

Δηλώσεις

Δεν βιώνουμε μια συνηθισμένη κατάσταση: είναι σαφές ότι απαιτείται συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΔΠ, προκειμένου να παρασχεθούν πλήρως οι αναγκαίοι πόροι για επείγουσες νέες ανάγκες και να διατηρηθεί επαρκές περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση των νέων εξελίξεων που θα προκύψουν. Ο προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε σήμερα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή μέσω χρηματοδότησης στην Ένωση και στη Νότια και Ανατολική Γειτονία, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια και τη μετανάστευση, αλλά απομένουν και άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη χρηματοδότηση μιας σειράς μέτρων χωρίς καθυστέρηση, ιδίως σε σχέση με την Ουκρανία.

κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης - 10/11/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα