Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία που προωθεί τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής 2030: πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία. Το πρόγραμμα θεσπίζει μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών γενικών και ειδικών στόχων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης που ορίζονται στην Ψηφιακή Πυξίδα 2030. Η ψηφιακή πυξίδα καλύπτει τον τομέα των δεξιοτήτων και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών της ΕΕ κατά την επίτευξη των γενικών στόχων.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια «Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή», δήλωσε σχετικά: «Στόχος της ψηφιακής δεκαετίας είναι η ψηφιακή τεχνολογία να αποφέρει οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Να έχουν όλοι και όλες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετέχουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Να ενδυναμωθούν οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις. Να βελτιωθούν οι υποδομές που μας συνδέουν. Να έρθουν οι κρατικές υπηρεσίες πιο κοντά στους πολίτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης θα δώσει νέες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία είναι ο δρόμος προς ένα πιο καινοτόμο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Η αξιοποίηση του δυναμικού του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδίως με τη δημιουργία και την υλοποίηση πολυκρατικών έργων, θα προετοιμάσει το έδαφος για μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη Ευρώπη. Πρέπει να ακολουθήσουμε γρήγορα την πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για τις προκλήσεις που συνεπάγεται ένας εξελισσόμενος και διασυνδεδεμένος κόσμος.»

Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Για να παρακολουθεί αποτελεσματικά την πρόοδο που επιτυγχάνεται, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα αναπτύξει προβλεπόμενες πορείες για κάθε στόχο σε επίπεδο ΕΕ. Με τη σειρά τους, τα κράτη μέλη προτείνουν εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας, στους οποίους περιγράφονται οι εθνικές προβλεπόμενες πορείες και δράσεις για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων κανονιστικών μέτρων και επενδύσεων.

Η πρόοδος θα μετράται με βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) βάσει ενός ενισχυμένου δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και θα αξιολογείται με βάση τις πορείες που θα αναπτυχθούν σε ετήσια έκθεση σχετικά με την «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», η οποία θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Για να παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση και ανάλυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έκθεση θα εξετάζει επίσης την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τους γενικούς και ειδικούς στόχους, τα δικαιώματα και τις αρχές της ψηφιακής δεκαετίας.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεργαστούν για την ανάληψη δράσης σε τομείς στους οποίους η πρόοδος είναι ανεπαρκής και όπου παρατηρούνται συνεχείς αποκλίσεις από τις εθνικές πορείες. Ανά πάσα στιγμή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν κοινές δεσμεύσεις και να δημιουργήσουν πολυκρατικά έργα για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων για το 2030.

Έως το 2026, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους στόχους προκειμένου να συνυπολογίσει τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Πολυκρατικά έργα

Τα έργα μεγάλης κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού έως το 2030. Μέσω πολυκρατικών έργων, τα κράτη μέλη μπορούν να συγκεντρώνουν τους πόρους τους και να συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων τις οποίες θα δυσκολεύονταν να επιτύχουν μόνα τους.

Η Επιτροπή προσδιόρισε έναν αρχικό κατάλογο τομέων για επενδύσεις σε πολυκρατικά έργα, στους οποίους περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι κοινές υποδομές δεδομένων, η ανάπτυξη διαδρόμων 5G, η συνδεδεμένη δημόσια διοίκηση, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η ευρωπαϊκή υποδομή για τις υπηρεσίες αλυσίδας συστοιχιών και οι επεξεργαστές χαμηλής ισχύος. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό και την ανάπτυξη πολυκρατικών έργων και μπορεί να προτείνει ορισμένα έργα κατά τη διάρκεια του κύκλου συνεργασίας.

Το πρόγραμμα πολιτικής συστήνει ένα νέο νομικό μέσο, την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής (EDIC). Η EDIC θα συμβάλει στην υλοποίηση πολυκρατικών έργων και θα διευκολύνει τα κράτη μέλη να ενώνουν τις δυνάμεις τους όταν επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές.

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από τους δύο συννομοθέτες. Μόλις εγκριθεί, θα αρχίσει να ισχύει το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία.

Ως πρώτο βήμα μετά την έναρξη ισχύος του προγράμματος πολιτικής, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα αναπτύξει ΒΔΕ για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των ψηφιακών στόχων για το 2030 ώστε να προετοιμαστεί για την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας» που θα εκδοθεί κατά πάσα πιθανότητα ήδη τον Ιούνιο του 2023. Οι ΒΔΕ θα καθοριστούν μέσω εκτελεστικής πράξης. Εντός εννέα μηνών, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τους πρώτους εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας τους, με τους οποίους θα ξεκινήσει ο κύκλος συνεργασίας. 

Ιστορικό

Η Επιτροπή παρουσίασε αρχικά την ψηφιακή πυξίδα 2030, η οποία περιλαμβάνει στόχους στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των υποδομών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών, τον Μάρτιο του 2021.

Στη διάρκεια της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης, τον Σεπτέμβριο του 2021, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την πρόταση για την πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Στην πρόταση επισημοποιήθηκαν οι ψηφιακοί στόχοι εντός ενός ευρύτερου συνόλου στόχων και παρασχέθηκε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την επίτευξή τους.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα διασφαλίσει ότι όλοι και όλες μπορούν να συμμετέχουν στο ψηφιακό περιβάλλον, που είναι ασφαλές και συμπεριληπτικό. Η πρόταση αυτή συζητείται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις — Πρόγραμμα πολιτικής: Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Σελίδα γενικών πληροφοριών – Πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία

Ενημερωτικό δελτίο – Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Ενημερωτικό δελτίο – Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές

Κοινότητα της ψηφιακής δεκαετίας στο Futurium

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα