Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας

energy

Αθήνα, 19/12/2023

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες ενεργειακές δαπάνες λόγω του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 και τροποποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2023 για να στηρίξει μέτρα σε τομείς καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα διοχετευτεί μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τη μορφή μειώσεων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός του καθεστώτος είναι η κάλυψη του πρόσθετου κόστους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ιδιαίτερα πληττόμενους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, λόγω  έκτακτων αυξήσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση.
 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες βάσει του καθεστώτος θα δικαιούνται να λάβουν ενισχύσεις που καλύπτουν έως και το 80 % των επιλέξιμων δαπανών ως το  ανώτατο όριο ενίσχυσης των 150 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Επιπλέον, η δημόσια στήριξη θα χορηγηθεί υπό όρους για τον περιορισμό των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων για τη διαφύλαξη του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα ωφελήσουν τους τελικούς δικαιούχους. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και για την προαγωγή της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό SA.107915 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα