Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή δίνει στους νέους ισχυρότερη φωνή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ ως παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, and Iliana Ivanova, European Commissioner, on the 2022 European Year of Youth

Οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις πολιτικές της ΕΕ. Με βάση τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα διάφορες δράσεις οι οποίες επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν ισχυρότερη συμμετοχή στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν και οι οποίες εμβαθύνουν τη διάσταση της νεολαίας σε μια σειρά πολιτικών της ΕΕ.

Καθώς οι δράσεις αυτές θέτουν στο προσκήνιο τις ανάγκες της νεολαίας, κινητοποιούν τους νέους και τις νέες με ουσιαστικό τρόπο ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024 αλλά και πέραν αυτών.

Ενσωμάτωση της προοπτικής της νεολαίας στις πολιτικές της ΕΕ

Κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ, η Επιτροπή θα εφαρμόζει έναν «έλεγχο νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας», ο οποίος θα διασφαλίζει ότι λαμβάνεται συστηματικά υπόψη ο αντίκτυπός τους στους νέους. Για να επιτευχθεί αυτό, θα διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα υφιστάμενα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και των εκτιμήσεων επιπτώσεων.

Τα εν λόγω εργαλεία θα συμπληρωθούν με διάφορα μέσα ειδικά για τους νέους στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027. Άλλες πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τον έλεγχο της νομοθεσίας από τη σκοπιά της νεολαίας περιλαμβάνουν διαλόγους πολιτικής μεταξύ νέων και επιτρόπων, μια σειρά ειδικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης για την ενσωμάτωση της διάστασης νεολαίας και μια νέα πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για τη νεολαία που θα διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις και ερευνητές για τη νεολαία, εκπροσώπους των κρατών μελών και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία, τον μεγαλύτερο μηχανισμό συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη, ευθυγραμμίζοντας στενότερα τα θέματα του διαλόγου με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Αντιμετώπιση των ανησυχιών των νέων σε βασικούς τομείς πολιτικής

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει διάφορες συγκεκριμένες δράσεις για τη λήψη υπόψη των ανησυχιών των νέων σε πέντε τομείς πολιτικής που είναι καίριας σημασίας για αυτούς: υγεία και ευεξία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση και κατάρτιση, διεθνής συνεργασία και ευρωπαϊκές αξίες, απασχόληση και ένταξη.

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, η Επιτροπή θα προβεί, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

  • θα προωθήσει τις εργασίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο το 2024, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια·
  • θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα τακτικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με οργανώσεις νεολαίας ανά τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας διαλόγου για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·
  • θα επικαιροποιήσει το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης το 2024, ώστε να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως η δίκαιη αμοιβή και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία·
  • θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την ευεξία στα σχολεία, οι οποίες θα δημοσιευθούν το 2024·
  • θα προσεγγίσει τους νέους και τις νέες μέσω της επικείμενης εκστρατείας της Επιτροπής για το κλίμα και τη δημοκρατία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024·
  • θα αυξήσει τις ευκαιρίες εθελοντισμού για τους νέους ώστε να αντιμετωπίσουν την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης του 2024 μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 
  • θα εφαρμόσει περαιτέρω την πρωτοβουλία ALMA (aim, learn, master, achieve) για να βοηθήσει τους μειονεκτούντες νέους ηλικίας 18-29 ετών να ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσω μιας εργασιακής εμπειρίας μάθησης στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να φέρει την ΕΕ κοντά στους νέους, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024 θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 19 Απριλίου, δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα επικεντρωθεί στη δημοκρατική συμμετοχή και τις εκλογές, με σκοπό τον εορτασμό και την προώθηση της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των νέων στα κοινά μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ιστορικό

Οι δράσεις που εξαγγέλθηκαν σήμερα βασίζονται σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Το Έτος περιλάμβανε περισσότερες από 13.000 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από περισσότερα από 2.700 ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, μεταξύ των οποίων θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΕ, οργανώσεις που συνεργάζονται με τους νέους και για τους νέους, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι. Στο πλαίσιο του Έτους, η Επιτροπή εντόπισε περισσότερες από 130 πρωτοβουλίες πολιτικής για τη νεολαία, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους ίδιους τους νέους

Η σημερινή δράση σχετικά με τη στήριξη της διάστασης της νεολαίας στις προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ αποτελεί απάντηση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, καθώς και βασικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας — Βίντεο σχετικά με την παρακαταθήκη του

Ενημερωτικό γράφημα — Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Απόφαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας;

Δηλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ήταν το έτος για τους νέους. Δημιουργήθηκε από κοινού με τους νέους. Με τον ίδιο τρόπο, και τα επόμενα έτη θα πρέπει τους ανήκουν. Οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης έχουν μοναδική προοπτική και εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό να μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί — μεταξύ άλλων στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές που είναι καθοριστικές για το μέλλον της Ευρώπης.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας

Οι νέοι είναι οι ηγέτες του αύριο, αλλά και αυτοί που φέρνουν την αλλαγή στο σήμερα. Η συμμετοχή τους έχει ζωτική σημασία, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνουμε θα έχουν συνέπειες στις ζωές τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τους δίνουμε ισχυρότερη φωνή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες τους σε τομείς που είναι σημαντικοί γι’ αυτούς. Αυτή είναι η δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την επόμενη γενιά.

κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα