Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει εν μέρει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την κάνναβη

European Citizens' Initiative

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει εν μέρει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «European Cannabis Initiative» (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κάνναβη).

Η ομάδα διοργάνωσης ζητεί από την Επιτροπή:

  1.  να συγκαλέσει διευρωπαϊκή συνέλευση πολιτών σχετικά με τις πολιτικές για την κάνναβη, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και της συνοχής των πολιτικών των κρατών μελών·
  2. να διευκολύνει την πρόσβαση στην κάνναβη για ιατρική χρήση και να επιτρέψει τη μεταφορά κάνναβης και των παραγώγων της, εφόσον έχουν συνταγογραφηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος στην υγεία· και
  3. να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την έρευνα σχετικά με τους θεραπευτικούς σκοπούς της κάνναβης.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία μπορεί να καταχωριστεί μόνο όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο, δεδομένου ότι μόνο οι στόχοι αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις καταχώρισης. Η Επιτροπή απέρριψε την καταχώριση του πρώτου στόχου της πρωτοβουλίας διότι βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, οι οποίες συνίστανται στην υποβολή πρότασης για την έκδοση νομικής πράξης επί του θέματος.

Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σε αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων. Η απόφαση καταχώρισης της πρωτοβουλίας όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο της είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Για τη μερική καταχώριση εφαρμόστηκε διαδικασία δύο σταδίων, στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα διοργάνωσης κλήθηκε, σε πρώτο στάδιο, να τροποποιήσει την αρχική της πρωτοβουλία, λαμβάνοντας υπόψη την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής. 

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή μερική καταχώριση, η ομάδα διοργάνωσης έχει προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει είτε να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα είτε όχι, και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

Πρόκειται για την πρώτη μερική καταχώριση ΕΠΠ από την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονισμού ΕΠΠ τον Ιανουάριο του 2020. Από την έναρξη της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 110 πρωτοβουλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

European Cannabis Initiative

Στατιστικά στοιχεία για τις ΕΠΠ

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα