Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή ανταλλάσσει ορθές πρακτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών επί των διαδικασιών ασύλου της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια σειρά ορθών πρακτικών που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, όπως είχε ανακοινώσει η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν νωρίτερα τον Ιούνιο στο πλαίσιο της εφαρμογής του χάρτη πορείας του Δουβλίνου.

Στην επιστολή της προς τα κράτη μέλη, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2023, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμοστεί πλήρως ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2022. Ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου καθορίζει πρακτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κινήτρων δευτερογενούς μετακίνησης μέσω της σύσφιγξης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.  

Σήμερα στο έγγραφο «Ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου στην πράξη — Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: εντοπισμός ορθών πρακτικών στα κράτη μέλη» η Επιτροπή προτάσσει μια σειρά από ορθές πρακτικές που έχουν θετικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της διαδικασίας του Δουβλίνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Παροχή λεπτομερών πληροφοριών στον αιτούντα σχετικά με τη μεταφορά, μέσω διοργάνωσης συνεντεύξεων πριν από την αναχώρηση ή μέσω διανομής στοχευμένων φυλλαδίων για να εξηγηθούν οι λόγοι της απόφασης μεταφοράς και το τι πρέπει να αναμένεται κατά τη μεταφορά.
  • Εξασφάλιση στενότερης εποπτείας κάθε μεταφοράς, για παράδειγμα με την εισαγωγή συστήματος καταγραφής όσων εισέρχονται στα κέντρα υποδοχής και εξέρχονται από αυτά. Με τον τρόπο αυτόν, η παρουσία στα κέντρα υποδοχής θα παρακολουθείται και μπορεί επίσης να περιοριστεί η διαφυγή.
  • Χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης, για παράδειγμα με την κατάσχεση ταξιδιωτικών εγγράφων ή τον ορισμό ειδικών υπαλλήλων στα κέντρα υποδοχής επιφορτισμένων με τον τακτικό έλεγχο της φυσικής παρουσίας των προσώπων που υπόκεινται σε μεταφορά.
  • Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του κράτους μέλους που προβαίνει στη μεταφορά και του υπεύθυνου κράτους μέλους, με τη σύναψη διμερών συμφωνιών, τον ορισμό αξιωματικών συνδέσμων, τη διοργάνωση τακτικών διμερών συναντήσεων, καθώς και διερευνητικών αποστολών.
  • Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ και ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για την παρακολούθηση όλων των σταδίων της διαδικασίας του Δουβλίνου.

Το έγγραφο που παρουσιάστηκε σήμερα περιλαμβάνει επίσης παράρτημα που περιέχει συλλογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, με σκοπό να διασφαλιστεί η ταχύτερη εφαρμογή των κανόνων του Δουβλίνου στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης στην ερμηνεία των κανόνων αυτών από τα κράτη μέλη.

Πέρυσι, με βάση τον χάρτη πορείας του Δουβλίνου, τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε διάφορες πρωτοβουλίες με την υποστήριξη της Επιτροπής για την αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών του Δουβλίνου. Για να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους, τον Απρίλιο του 2023 ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τις μεταφορές δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου

Επόμενα βήματα

Οι ορθές πρακτικές που προσδιορίζονται στο εν λόγω έγγραφο θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής επαφών του Δουβλίνου, στις 4 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη όλων των στόχων που ορίζονται στον χάρτη πορείας του Δουβλίνου. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα επικαιροποιεί τακτικά το εν λόγω έγγραφο και θα συνεχίσει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του χάρτη πορείας του Δουβλίνου στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.

Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που πρότεινε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 περιλαμβάνει σειρά εργαλείων για να καταστεί το σύστημα του Δουβλίνου πιο αποτελεσματικό, ιδίως στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση από τους συννομοθέτες. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να εξασφαλίσει συμφωνία σχετικά με το Σύμφωνο έως το τέλος της παρούσας νομοθετικής εντολής, σύμφωνα με τον κοινό χάρτη πορείας.

Ιστορικό

Ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2022, προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση των μεταφορών στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ σε όλα τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή του χάρτη πορείας του Δουβλίνου μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση των μεταφορών αιτούντων άσυλο βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Παράλληλα, ο Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο στηρίζει τα κράτη μέλη στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατάστασης των αιτούντων άσυλο κατά τις μεταφορές βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου.

Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής επαφών για τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ στις 16 Μαρτίου 2023, η Επιτροπή διοργάνωσε διάφορες διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, καθώς και για τον προσδιορισμό, μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν, πιθανών ορθών πρακτικών για τη διασφάλιση της ταχείας και κατάλληλης εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στον χάρτη πορείας του Δουβλίνου.

Η Επιτροπή εκδίδει επίσης σήμερα σύσταση για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης στον χώρο Σένγκεν.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ο χάρτης πορείας του Δουβλίνου στην πράξη — Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Χάρτης πορείας του Δουβλίνου (δημοσίευση του Συμβουλίου)

Κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (πρόταση)

Πορεία των εργασιών του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο — ενημερωτικό δελτίο

Ενημερωτικό δελτίο του EUAA

Σύσταση Σένγκεν

Δηλώσεις

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της εφαρμογής των μεταφορών σήμερα, ενώ συνεχίζουμε να ασκούμε πιέσεις για ένα νέο και βελτιωμένο σύστημα για το αύριο. Αυτό είναι καίριας σημασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης και τη διασφάλιση ενός αποδοτικού και δίκαιου συστήματος.

Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς - 23/11/2023

 

Η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευθύνη. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού με όλα τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι συνεργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Οι αποτελεσματικότερες μεταφορές βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου μόνο επωφελείς μπορούν να είναι τόσο για τον αιτούντα όσο και για το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά και για το υπεύθυνο κράτος μέλος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα υιοθετούμε ορθές πρακτικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε - 23/11/2023

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα