Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ενιαία αγορά γίνεται 30 ετών: Οι εκθέσεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η ενιαία αγορά στηρίζει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις

single market anniversary

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά και τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2022, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τα 30 χρόνια ύπαρξης της ενιαίας αγοράς. Οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της Ευρώπης και υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της, ενώ αναδεικνύουν επιπλέον τον αντίκτυπο της ενιαίας αγοράς όσον αφορά την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της ΕΕ.

Οι δύο αυτές εκθέσεις θα συνεισφέρουν στις συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς και θα παράσχουν μια βάση για τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ενιαία αγορά για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά (ASMR) πραγματοποιεί έναν απολογισμό όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η ενιαία αγορά βοηθά την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας μας.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2022 δείχνει πώς η ενιαία αγορά ωφελεί την οικονομία της ΕΕ. Παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση σχετικά με το πώς εφαρμόστηκαν οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με στόχο να εντοπίσει βελτιώσεις για την ενιαία αγορά. Ο πίνακας αποτελεσμάτων εστιάζει στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, στις γενικότερες επιχειρηματικές συνθήκες, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και σε άλλους σημαντικούς στόχους πολιτικής, όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η ανθεκτικότητα, καθώς και η ψηφιακή και η πράσινη οικονομία.

Τα κυριότερα πορίσματα των εκθέσεων είναι τα εξής:

Μια ισχυρή ενιαία αγορά στηρίζει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις: Η ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά εστιάζει στην ανάγκη να αξιοποιηθεί η δύναμη της ενιαίας αγοράς ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των κρίσιμων αγαθών, υπηρεσιών, δεξιοτήτων και κεφαλαίων που απαιτούνται για τη διττή μετάβαση της Ευρώπης. Διαπιστώνει ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού, την αντιμετώπιση των στρατηγικών εξαρτήσεων, ιδίως όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τη βελτίωση της ενσωμάτωσης στην αγορά υπηρεσιών, και τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη διαθέτει τις τεχνολογίες και τις δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς παρέχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο, την οικονομική ανθεκτικότητα και τη διττή μετάβαση, επισημαίνοντας τομείς που επιδέχονται πιθανές βελτιώσεις. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η μείωση των εμποδίων για την άσκηση επαγγελμάτων (όπως οι νομικές υπηρεσίες) ή την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (π.χ. για τους ξεναγούς) σε διασυνοριακό επίπεδο, η βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η συνέχιση των εθνικών προσπαθειών για τη στήριξη της διττής μετάβασης.

Τα ψηφιακά εργαλεία και τα δεδομένα παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς: Η φετινή ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης —όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία ψηφιακή πύλη και το τεχνικό σύστημα «μόνον άπαξ» (OOTS)— θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών και θα μειώσουν τον φόρτο για τις επιχειρήσεις και τους διοικητικούς φορείς.

Η ενιαία αγορά προσφέρει ολοένα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην οικονομία της ΕΕ: Τόσο η ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά όσο και ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς αξιολογούν τα οφέλη και την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών που έχουν μπορέσει να υλοποιηθούν χάρη στην ενιαία αγορά από τη δημιουργία της έως σήμερα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει αυξανόμενη εμπορική ολοκλήρωση μετά την πανδημία COVID-19: τον Ιούνιο του 2022 το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσώπευε το 60 % του συνολικού εμπορίου της ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται από την καλύτερη επιβολή των κανόνων και των γενικών όρων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες: Από τον πίνακα αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η εφαρμογή και η επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς βελτιώνονται, κάτι που αντανακλάται στο γεγονός ότι το 2021, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, οι διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών μειώθηκαν. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επίσης ότι γίνεται καλύτερη χρήση και εφαρμογή διαφόρων βασικών εργαλείων της ενιαίας αγοράς, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και η οδηγία για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά, καθώς και αυξημένη χρήση του δικτύου SOLVIT, το οποίο συμβάλλει στην πρόληψη ή την άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στα περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι κανονιστικές επιβαρύνσεις μειώθηκαν το 2021, αλλά αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά προβλήματα σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών από τις δημόσιες αρχές, ιδίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Ιστορικό

Οι ετήσιες εκθέσεις προετοιμάζουν το έδαφος παρέχοντας αναλύσεις πλαισίου για την ανακοίνωση με τίτλο «30 χρόνια ενιαίας αγοράς», η οποία θα δημοσιευθεί από την Επιτροπή μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά μαζί με την επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής τον Μάιο του 2021. Στην έκθεση αυτή αναλύθηκε η τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας και αξιολογήθηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής του 2020. Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει την τρίτη έκδοση της ετήσιας έκθεσης για την ενιαία αγορά, η οποία σηματοδοτεί επίσης την 30ή επέτειο της ενιαίας αγοράς.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1997.  Μαζί με τους παραδοσιακούς δείκτες, η έκδοση του 2022 περιλαμβάνει νέους δείκτες για το επιχειρηματικό περιβάλλον οι οποίοι αφορούν την ανταπόκριση των διοικητικών φορέων και την κανονιστική επιβάρυνση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές υπηρεσιών, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Παρουσιάζει επίσης τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η ενιαία αγορά σε σχέση με την ανάπτυξη, την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες, την ενσωμάτωση αγαθών και υπηρεσιών, την οικονομική ανθεκτικότητα, καθώς και την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά: 30 χρόνια ενιαίας αγοράς

Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2022

Δηλώσεις

Εδώ και 30 χρόνια, η ενιαία αγορά έχει αποφέρει αναρίθμητα οφέλη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους πολίτες. Έχει εγγυηθεί την ευημερία και την ειρήνη. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της, να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να υλοποιηθεί το αναξιοποίητο δυναμικό της προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή - 31/01/2023

 

Οι σημερινές εκθέσεις παρέχουν πρόσθετα στοιχεία για τον κεντρικό ρόλο που παίζει η ενιαία αγορά στην καθημερινή μας ζωή και στο πώς βοηθά στις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της ΕΕ για να αναπτυχθούν και να επεκταθούν. Χρησιμοποιώντας ως βάση την επιτυχία των τελευταίων 30 ετών, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουν ορθά το δίκαιο της ΕΕ και ότι οι διοικήσεις τους δεν δημιουργούν νέα εμπόδια, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο και με δεδομένο τον σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς θα είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανθεκτικότητα της ΕΕ.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 31/01/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα