Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Eurostat: Η Επιτροπή προτείνει νέες στατιστικές οικοσυστημάτων για να μετρηθεί η αποκατάσταση της φύσης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα προστεθούν άλλοι τρεις λογαριασμοί (σχετικοί με τα οικοσυστήματα, τα δάση και τις περιβαλλοντικές επιδοτήσεις) στους έξι λογαριασμούς που ήδη υπάρχουν βάσει του κανονισμού. Όσον αφορά τα οικοσυστήματα, σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη θα παράγουν στατιστικές σχετικά με το μέγεθος των οικοσυστημάτων, την κατάσταση της «υγείας» τους και τα οφέλη που παράγουν για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Τα δεδομένα για τα οφέλη μπορούν π.χ. να αφορούν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, την επικονίαση, την παροχή ξυλείας και τον οικοτουρισμό. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες σημερινές και μελλοντικές εφαρμογές, όπως για τη μέτρηση της προόδου των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων που θέτει η πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2022, για ένα νομοθέτημα περί αποκατάστασης της φύσης, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Αυτές οι νέες στατιστικές αναγνωρίζουν τα οφέλη που παράγει η φύση με τρόπο συνεπή προς τις μακροοικονομικές στατιστικές, όπως το ΑΕΠ, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για συνδυασμένους δείκτες, αναλογίες, μερίδια κ.λπ. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην εφαρμογή από την ΕΕ του παγκόσμιου στατιστικού προτύπου «Σύστημα Ολοκληρωμένων Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Λογαριασμών» που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο του 2021. Με την εν λόγω πρόταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των περιβαλλοντικών στατιστικών, στις οποίες πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τους λογαριασμούς οικοσυστημάτων, η Επιτροπή προτείνει και νέους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς για τα δάση και τις περιβαλλοντικές επιδοτήσεις. Ειδικότερα οι λογαριασμοί δασών μετρούν τις δασικές εκτάσεις και το ποσοστό τους που είναι διαθέσιμο για υλοτόμηση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της διαχείρισης των δασών και του κλάδου της υλοτομίας.

Οι στατιστικές για τις περιβαλλοντικές επιδοτήσεις αφορούν τη στήριξη από τα κράτη μέλη της προώθησης μιας οικολογικότερης οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων. Ταυτοποιούν και ποσοτικοποιούν τα εγχώρια μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και τους πόρους εκτός ΕΕ που στηρίζουν την Πράσινη Συμφωνία. Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα καταστεί προσεχώς διαθέσιμη εδώ

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα