Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ένωση Κεφαλαιαγορών: νέες προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο

Capital Markets, Financial Centre and Stock Exchange in Frankfurt-on-Main, Germany

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ με στόχο:  

 • να καταστούν οι υπηρεσίες εκκαθάρισης της ΕΕ πιο ελκυστικές και ανθεκτικές, προκειμένου να στηριχθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
 • να εναρμονιστούν ορισμένοι κανόνες για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι και να προωθηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις·
 • να ελαφρυνθεί — μέσω νέου νομοθετήματος για την εισαγωγή στο χρηματιστήριοη διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες όλων των μεγεθών, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση μέσω της εισαγωγής τους στα χρηματιστήρια.

Εκκαθάριση

Η ΕΕ χρειάζεται ασφαλή, άρτια και ελκυστική εκκαθάριση για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών που θα λειτουργεί εύρυθμα. Εάν η εκκαθάριση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και υψηλότερο κόστος - όπως κατέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Τα μέτρα που προτείνονται σήμερα: 

 • θα καταστήσουν το τοπίο της εκκαθάρισης ελκυστικότερο, επιτρέποντας στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP) — που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης- να επεκτείνουν τα προϊόντα τους ταχύτερα και ευκολότερα, και παρέχοντας περαιτέρω κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ να εκκαθαρίζουν και να δημιουργούν ρευστότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ·
 • θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού συστήματος εκκαθάρισης, με την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ για τους CCP και την άντληση διδαγμάτων από τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκαν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, αυξάνοντας τη διαφάνεια των απαιτήσεων κάλυψης περιθωρίου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ενέργειας) να είναι σε θέση να τις προβλέψουν καλύτερα·
 • θα μειώσουν τα υπερβολικά ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά της ΕΕ έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες, ιδίως για παράγωγα που χαρακτηρίζονται ως ουσιωδώς συστημικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Η σημερινή πρόταση απαιτεί από όλους τους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά να τηρούν ενεργούς λογαριασμούς σε CCP της ΕΕ για την εκκαθάριση τουλάχιστον ενός ποσοστού ορισμένων συστημικών συμβάσεων παραγώγων. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ.

Αφερεγγυότητα εταιρειών

Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό καθεστώς αφερεγγυότητας. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων αφερεγγυότητας κατά την αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας.

Η σημερινή πρόταση:

 • θα εναρμονίσει συγκεκριμένες πτυχές των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με:
  • ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας (δηλαδή αποφυγή ενεργειών από οφειλέτες που θα μείωναν την αξία που μπορούν να λάβουν οι πιστωτές)·
  • επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας μεταξύ των πιστωτών·
  • τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας)·
  • και το καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση για την αναγνώριση αφερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας·
 • θα καθιερώσει απλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος εκκαθάρισής τους και να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν νέα αρχή ως επιχειρηματίες·
 • θα επιβάλει στα κράτη μέλη να συντάσσουν ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα συνοψίζονται τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από τους διασυνοριακούς επενδυτές.

Τα μέτρα αυτά θα προωθήσουν τις διασυνοριακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα μειώσουν το κόστος κεφαλαίου για τις εταιρείες και, τελικά, θα συμβάλουν στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Συνολικά, τα οφέλη της πρότασης αναμένεται να υπερβούν τα 10 δισ. EUR ετησίως.

Νομοθέτημα για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή τους σε δημόσιες αγορές. Για παράδειγμα, το μέγεθος των εγγράφων του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να φθάσει 800 σελίδες.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται σήμερα:

 • θα απλουστεύσουν τα έγγραφα που χρειάζονται οι εταιρείες για την εισαγωγή τους στις δημόσιες αγορές και θα εξορθολογίσουν τις διαδικασίες ελέγχου από τις εθνικές εποπτικές αρχές, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό και μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ θα εξοικονομούν περίπου 100 εκατ. EUR ετησίως από το χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης, ενώ μόνο από τους απλούστερους κανόνες για τα ενημερωτικά δελτία θα εξοικονομούν 67 εκατ. EUR ετησίως·
 • θα απλουστεύσουν και θα αποσαφηνίσουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα της αγοράς·
 • θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προβάλλονται περισσότερο στους επενδυτές, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση επενδύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
 • θα επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες εταιρειών να τις εισάγουν σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ χρησιμοποιώντας δομές μετοχών με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου, ώστε να μπορούν να διατηρούν επαρκή έλεγχο της εταιρείας τους μετά την εισαγωγή της, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των άλλων μετόχων.

Τα μέτρα αυτά θα αναπτύξουν περαιτέρω την Ένωση Κεφαλαιαγορών μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία και το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να εισέλθουν και να παραμείνουν εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ. Η ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες αγορές θα επιτρέψει στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν καλύτερα και να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και επόμενα βήματα

Η δέσμη μέτρων εκκαθάρισης αποτελείται από:

  • μια ανακοίνωση·
  • έναν κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και του κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)·
  • μια οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), της οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (IFD) και της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Η δέσμη μέτρων για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελείται από:

  • έναν τροποποιητικό κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς και του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων,
  • μια τροποποιητική οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, και
  • μια οδηγία για τις μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου. 
 • Η δέσμη μέτρων για την αφερεγγυότητα των εταιρειών αποτελείται από:
  • μια οδηγία για την αφερεγγυότητα των εταιρειών.

Οι έξι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκκαθάριση

Ε & Α

Ενημερωτικό δελτίο

Δέσμη μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών - Έγγραφα

Νομοθέτημα περί αφερεγγυότητας εταιρειών και εισαγωγής στο χρηματιστήριο

Ε & Α

Ενημερωτικό δελτίο

Δέσμη μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών - Έγγραφα

Πρόταση νέας οδηγίας περί αφερεγγυότητας για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών ουσιαστικού δικαίου των διαδικασιών αφερεγγυότητας 

Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να προσελκύσουν επενδύσεις. Αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Έτσι, σήμερα, διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο τις εταιρείες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, παρέχοντάς τους περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης. Βελτιώνουμε επίσης το σύστημα εκκαθάρισης της ΕΕ: τις υποδομές της αγοράς που χρειάζονται οι κεφαλαιαγορές για να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η μεγαλύτερη προσέγγιση των εθνικών κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων θα τονώσει τις διασυνοριακές επενδύσεις. Αυτό συνοδεύεται επίσης από απλούστερες διαδικασίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η σημερινή δέσμη μέτρων αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης και τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής μας.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων - 07/12/2022

Τα καθεστώτα αφερεγγυότητας διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανά την ΕΕ. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και εμποδίζει τις επενδύσεις σε διασυνοριακό επίπεδο στην ΕΕ, αλλά οδηγεί επίσης σε υπερβολικούς χρόνους ανάκτησης και υψηλές δικαστικές δαπάνες. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού — με στήριξη των επενδυτών, προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και ενίσχυση της αγοράς με τη θέσπιση κοινών διασφαλίσεων και προτύπων, κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή.

Επίτροπος κ. Ντιντιέ Ρεντέρς - 07/12/2022

«Σήμερα κάνουμε τρία μεγάλα βήματα στην πορεία προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Πρώτον, όσον αφορά την εκκαθάριση, οικοδομούμε ικανότητα των υποδομών της αγοράς στην ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα ανοικτές τις αγορές μας. Η πρότασή μας θα στηρίξει τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, θα παράσχει στις εταιρείες περισσότερες επιλογές εκκαθάρισης και θα διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα επιλύσει επίσης ζητήματα που έχουν ανακύψει ως προς την εκκαθάριση παραγώγων από τις εταιρείες ενέργειας υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Δεύτερον, όσον αφορά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, διευκολύνουμε τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα είδη χρηματοδότησης — μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία για τις εταιρείες που επιθυμούν να εισαχθούν στα χρηματιστήρια της ΕΕ. Τρίτον, όσον αφορά την αφερεγγυότητα, ενεργούμε για να εξαλείψουμε έναν από τους μεγαλύτερους φραγμούς μεταξύ των εθνικών αγορών. Η πρότασή μας θα δώσει στους επενδυτές μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο που θα μπορούσαν να διαρκέσουν οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και το ύψος της αξίας που θα ανακτούσαν, καθιστώντας πιο πιθανό να επενδύσουν σε εταιρείες σε διαφορετικό κράτος μέλος. Από κοινού, τα τρία αυτά βήματα θα μας φέρουν πιο κοντά στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, επίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών - 07/12/2022

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα