Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 135 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης, μπορείτε να ανατρέξετε στο μητρώο των αποφάσεων για παραβάσεις.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Περιβάλλον

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να ολοκληρώσει το οικείο δίκτυο Natura 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία [INFR(2023)2037], επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), οι οποίοι προστίθενται στη συνέχεια σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Η Ισπανία δεν πρότεινε ούτε διαβίβασε εξαντλητικό κατάλογο ΤΚΣ, δεδομένου ότι τόσο ο αριθμός, το μέγεθος και η τοποθεσία των τόπων κοινοτικής σημασίας που πρότεινε η Ισπανία όσο και τα είδη και οι οικότοποι που προστατεύονται εντός αυτών δεν είναι επαρκή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραλείψεις που επισήμανε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Διαχείριση των υδάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να ολοκληρώσουν την επανεξέταση των οικείων σχεδίων διαχείρισης των υδάτων

Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη {τη Βουλγαρία [INFR(2022)2189], την Κύπρο [INFR(2022)2190], την Ιρλανδία [INFR(2022)2185], την Ισπανία [INFR(2022)2192], τη Μάλτα [INFR(2022)2195], την Πορτογαλία [INFR(2022)2197], τη Σλοβακία [INFR(2022)2187] και τη Σλοβενία [INFR(2022)2199]} να ολοκληρώσουν την επανεξέταση των οικείων σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και/ή των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Και οι δύο οδηγίες επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να επανεξετάζουν, να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ανά εξαετία. Στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνεται πρόγραμμα μέτρων για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης του συνόλου των υδατικών συστημάτων. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καταρτίζονται βάσει χαρτών οι οποίοι παρουσιάζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με σενάρια πλημμύρας.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Επιτροπή εξέδωσε προειδοποιητικές επιστολές, με τις οποίες καλούσε τα εν λόγω κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και να ολοκληρώσουν την επανεξέταση των σχεδίων τους για τα ύδατα. Ωστόσο, τα οικεία κράτη μέλη εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της μίας ή και των δύο οδηγιών. Η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Μάλτα και η Πορτογαλία έχουν καθυστερήσει όσον αφορά την επανεξέταση, την έγκριση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα τρίτα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας· Η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν καθυστερήσει όσον αφορά την επανεξέταση, την έγκριση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα τρίτα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού· Η Σλοβακίαέχει καθυστερήσει όσον αφορά την επανεξέταση, την έγκριση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά την κυκλική οικονομία, τη βιοποικιλότητα, τη μηδενική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω 9 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2022)2028], επειδή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου).

Για την προστασία της ποιότητας των υδάτων και των υδάτινων οικοσυστημάτων τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα ασύλλεκτα ή ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, έχει ως στόχο να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Η αιτιολογημένη γνώμη που απεστάλη σήμερα αφορά 18 οικισμούς στην Πορτογαλία. Σε 15 από τους οικισμούς αυτούς, η Πορτογαλία δεν διασφαλίζει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται, πριν από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη επεξεργασία. Σε τρεις από αυτούς, τα λύματα απορρίπτονται σε ευαίσθητες περιοχές χωρίς να υποβάλλονται σε αυστηρότερη (τριτοβάθμια) επεξεργασία.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία τον Ιούλιο του 2022. Παρότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής πλήρης συμμόρφωση. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες για τη ρύπανση από βιομηχανικές δραστηριότητες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη [INFR(2022)2085], ζητώντας από την Πορτογαλία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

Ο ορισμός των «επικίνδυνων ουσιών» στο πορτογαλικό δίκαιο δεν συνάδει με την οδηγία. Επιπλέον, η νομοθεσία της Πορτογαλίας δεν περιλαμβάνει σαφή υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή σε περίπτωση συμβάντων ή ατυχημάτων. Ορισμένες άλλες απαιτήσεις, όπως αυτές που αφορούν την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των όρων της αδειοδότησης, καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία αδειοδότησης, δεν έχουν μεταφερθεί με ορθό τρόπο στο εθνικό δίκαιο.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο του 2022. Έκτοτε, δεν έχει επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιβαλλοντικός θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εγκρίνει σχέδια δράσης για τον θόρυβο για τις πόλεις και τους μεγάλους οδικούς άξονες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία [INFR(2013)2006], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ). Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία (μεταξύ των οποίων υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιαγγειακές παθήσεις και πρόωρη θνησιμότητα) και να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική και ψυχική υγεία και την ευεξία (συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων διαταραχών, όπως υψηλά επίπεδα διαταραχών του ύπνου, άγχους και/ή οχλήσεων).

Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διαθέτουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τα πολεοδομικά συγκροτήματα (πόλεις), τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και τα μεγάλα αεροδρόμια. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και, εν ανάγκη, αναθεωρούνται, τουλάχιστον ανά πενταετία.

Η Επιτροπή απέστειλε στη Γαλλία προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2017 απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σχετικά με παραλείψεις ως προς την τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων. Έκτοτε, η Επιτροπή και η Γαλλία συνεχίζουν να διεξάγουν τακτικές ανταλλαγές απόψεων επί του θέματος, και η Γαλλία έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους χάρτες θορύβου. Ωστόσο, η Γαλλία εξακολουθεί να μη διαθέτει τα αναγκαία σχέδια δράσης: από τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές προκύπτει ότι εξακολουθούν να ελλείπουν 22 σχέδια δράσης για πολεοδομικά συγκροτήματα και 67 σχέδια δράσης για μεγάλους οδικούς άξονες.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ρύπανση των υδάτων: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να προστατεύσει τον πληθυσμό και τα οικοσυστήματά του από τη νιτρορύπανση

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας το Βέλγιο [INFR(2022)2051] να συμμορφωθεί πλήρως με την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ) και να λάβει επειγόντως μέτρα για τη νιτρορύπανση στην περιοχή της Φλάνδρας. Η οδηγία αποβλέπει στην προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Ευρώπης από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, απαιτώντας από τις αρχές να λάβουν μέτρα για την αποφυγή της εν λόγω ρύπανσης.

Σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τα ύδατά τους και να εντοπίζουν εκείνα που έχουν πληγεί από τη νιτρορύπανση και τον ευτροφισμό γεωργικής προέλευσης. Από επίσημες εκθέσεις της Φλάνδρας που χρονολογούνται από το 2020 προκύπτει ότι η ποιότητα των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων έχει επιδεινωθεί σημαντικά στην περιοχή της Φλάνδρας και ότι σχεδόν όλα τα επιφανειακά ύδατα βρίσκονται πλέον σε κατάσταση ευτροφισμού. Είναι σαφές ότι διαδοχικά προγράμματα δράσης για τη νιτρορύπανση στη Φλάνδρα που έχουν εφαρμοστεί από το 2015 δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας για τη νιτρορύπανση, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να αναλαμβάνει ενισχυμένη δράση όταν γνωρίζει ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο, η Φλάνδρα δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής τέτοιου είδους μέτρα και τα επίπεδα ρύπανσης παραμένουν υπερβολικά υψηλά.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 η Επιτροπή απέστειλε στο Βέλγιο προειδοποιητική επιστολή, καλώντας τις φλαμανδικές αρχές να λάβουν επειγόντως μέτρα για τη νιτρορύπανση. Μολονότι οι αρχές δεν αμφισβητούν τον επείγοντα χαρακτήρα ούτε την ανάγκη της ανάληψης δράσης, η εν λόγω δράση δεν αναμένεται να αναληφθεί πριν από το 2024 — τέσσερα έτη μετά την αναγνώριση της αποτυχίας των προγραμμάτων δράσης και της επακόλουθης ανάγκης για την ανάληψη επείγουσας δράσης.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Περιβαλλοντική ευθύνη: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να αποσαφηνίσει ποια πρόσωπα δικαιούνται να ζητήσουν από τις εθνικές αρχές να αναλάβουν δράση

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στο Βέλγιο αιτιολογημένη γνώμη [INFR(2020)2107], ζητώντας να διασφαλιστεί ότι όλες οι κατηγορίες προσώπων που απαριθμούνται στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/CE) έχουν το δικαίωμα να καλούν τις αρχές να αναλάβουν δράση για την πρόληψη ή την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. Η οδηγία περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται με συνεκτικό τρόπο στην ομοσπονδιακή και την περιφερειακή νομοθεσία του Βελγίου.

Η οδηγία προβλέπει ότι η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να προληφθεί ή να αποκατασταθεί μέσω, μεταξύ άλλων, της χορήγησης του δικαιώματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ζητούν από την αρμόδια αρχή να αποφασίσει την ανάληψη δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της δράσης αποκατάστασης βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2020. Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε την απάντηση του Βελγίου, εξακολουθεί να θεωρεί ότι το βελγικό νομικό σύστημα δεν είναι επαρκώς σαφές ως προς τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να ζητήσουν την ανάληψη δράσης αποκατάστασης, δεδομένου ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν συμπεριληφθεί πλήρως και με σαφή τρόπο όλες οι κατηγορίες προσώπων στις εθνικές νομοθεσίες. Είναι σημαντικό —για την προστασία του περιβάλλοντος— να αρθεί οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με το ποια πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ανάληψη δράσης από τις αρχές.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αλιεία

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να διασφαλίσει αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο των ιχθυοτροφείων τόνου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)2259] επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους ενωσιακούς κανόνες για τη διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης των ιχθυοτροφείων τόνου της Κροατίας [κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και (ΕΕ) 2016/1627].

Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε στην Κροατία προειδοποιητική επιστολή, στην οποία επισήμανε σοβαρές παραλείψεις ως προς την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μεταβίβασης και εγκλωβισμού του τόνου. Επιπλέον, η Κροατία δεν εξασφάλισε τη διασταύρωση όλων των σχετικών δεδομένων, τη διερεύνηση πιθανών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τη λήψη διοικητικών ή ποινικών μέτρων κατά των υπευθύνων για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κροατία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες παραλείψεις. Η Κροατία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση των παραλείψεων που διαπιστώθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615· Ana Martinez Sanjurjo — Τηλ.: +32 229 63066)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει [INFR(2023)2100] με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2005/36/ΕΚ). Η οδηγία διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδίως για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, δεδομένου ότι συμβάλλει στην καλύτερη ανακατανομή των ειδικευμένων επαγγελματιών με βάση τις ανάγκες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ιρλανδία επιβάλλει αδικαιολόγητους περιορισμούς σε νοσηλευτές και μαίες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, περιορίζοντας υπερβολικά τα είδη των αποδεικτικών στοιχείων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι εν λόγω επαγγελματίες για την πιστοποίηση των γλωσσικών τους γνώσεων.

Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Ιρλανδία αιτιολογημένη γνώμη.

 

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691· Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 2 291 31 73)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ασφάλεια των εγγράφων και σύμβαση Σένγκεν: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις της οικείας συμφωνίας κινητικότητας της Κοινότητας των πορτογαλόφωνων χωρών (CPLP) με το δίκαιο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πορτογαλία [INFR(2023)4012] σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας κινητικότητας της Κοινότητας των πορτογαλόφωνων χωρών (CPLP). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πορτογαλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών και δυνάμει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 265/2010. Η συμφωνία κινητικότητας της CPLP προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής η οποία δεν συνάδει με τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002. Επιπλέον, τόσο οι άδειες διαμονής όσο και οι θεωρήσεις μακράς διαμονής που χορηγούνται για σκοπούς αναζήτησης εργασίας σε υπηκόους των κρατών της CPLP δεν επιτρέπουν στους κατόχους τους να ταξιδεύουν εντός του χώρου Σένγκεν. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραλείψεις που διαπίστωσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ασφάλεια των εγγράφων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εφαρμόσουν τον δισδιάστατο γραμμικό κώδικα στις θεωρήσεις ενιαίου τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στη Βουλγαρία [INFR(2023)2101], στην Ελλάδα [INFR(2023)2103], στην Κύπρο [INFR(2023)2102] και στη Λιθουανία [INFR(2023)2104], επειδή δεν εφαρμόζουν τον δισδιάστατο γραμμικό κώδικα στις θεωρήσεις ενιαίου τύπου. Ο δισδιάστατος γραμμικός κώδικας θεσπίστηκε για την προστασία των στοιχείων που καταχωρίζονται στην αυτοκόλλητη θεώρηση από την πλαστογράφηση. Στις 30 Απριλίου 2020 κοινοποιήθηκε η εκτελεστική απόφαση C(2020) 2672 της Επιτροπής για την καθιέρωση δισδιάστατου γραμμικού κώδικα στις θεωρήσεις ενιαίου τύπου. Η προθεσμία εφαρμογής έληξε τον Μάιο του 2022. Και τα τέσσερα αυτά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην τυπώνουν τον δισδιάστατο γραμμικό κώδικα στις αυτοκόλλητες θεωρήσεις που εκδίδουν. Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Λιθουανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην επιστολή και να διορθώσουν τις παραλείψεις που διαπίστωσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΙΤΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)2179] και στην Ιταλία [INFR(2021)2180], επειδή δεν μετέφεραν με ορθό τρόπο στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο του θεματολογίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο και στην Ιταλία τον Δεκέμβριο του 2021, καλώντας τις χώρες αυτές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση των παραλείψεων. Η απάντηση των εν λόγω κρατών μελών δεν αντέκρουσε επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και στην Ιταλία, που έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679· Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 2 291 31 73)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Δικονομικά δικαιώματα σε ποινικές διαδικασίες: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του ΒΕΛΓΙΟΥ, της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και της ΚΡΟΑΤΙΑΣ λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2023)2094], στη Βουλγαρία [INFR(2023)2093] και στην Κροατία [INFR(2023)2092], επειδή δεν μετέφεραν με ορθό τρόπο στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για την ενίσχυση του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας [οδηγία (ΕΕ) 2016/343]. Η οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες που εκδόθηκαν από την ΕΕ για τη δημιουργία ελάχιστων κοινών κανόνων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορούμενων προσώπων σε ποινικές διαδικασίες προστατεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που κοινοποιήθηκαν από τα τρία κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, ιδίως τις απαιτήσεις που αφορούν τις δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου (Βέλγιο, Βουλγαρία και Κροατία)· τις ερήμην δίκες (Βέλγιο και Κροατία)· τη χρήση μέτρων σωματικού περιορισμού (Κροατία)· το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης (Κροατία και Βουλγαρία)· τα μέσα έννομης προστασίας κατά παραβιάσεων των δικαιωμάτων της οδηγίας (Βέλγιο και Βουλγαρία). Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η βουλγαρική νομοθεσία δεν μεταφέρει με ορθό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, οι ύποπτοι που δεν κρατούνται δεν απολαύουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην οδηγία. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία και η Κροατία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση των παραλείψεων που διαπίστωσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία [INFR(2021)2107] και στη Γαλλία [INFR(2021)2109], επειδή δεν μετέφεραν με ορθό τρόπο στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι η διασφάλιση της πρόσβασης υπόπτων και κατηγορουμένων σε δικηγόρο από τα πρώτα στάδια της ποινικής διαδικασίας, καθώς και της πρόσβασης σε δικηγόρο των προσώπων που υπάγονται σε διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕΣ). Επίσης, σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι στερούνται την ελευθερία τους μπορούν να ενημερώνουν και να επικοινωνούν με τρίτα πρόσωπα, όπως ο εργοδότης τους ή μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και με προξενικές αρχές. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στη Γαλλία και στην Τσεχία και τον Σεπτέμβριο του 2021. Θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που κοινοποιήθηκαν από τα δύο κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ενημέρωσης κάποιου άλλου ενδεδειγμένου ενηλίκου σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας ενός παιδιού, σε περιπτώσεις στις οποίες η ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του παιδιού αντιβαίνει στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (στην Τσεχία)· του δικαιώματος ενημέρωσης τρίτου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας ενηλίκων και του δικαιώματος επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα (στη Γαλλία)· καθώς και παρεκκλίσεων από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και στα δύο κράτη μέλη. Η Τσεχία και η Γαλλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να τη διόρθωση των παραλείψεων που διαπίστωσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει τη Γαλλία και την Τσεχία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2021)2098] και στη Λετονία [INFR(2021)2100], επειδή δεν μετέφεραν με ορθό τρόπο στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (οδηγία 2012/13/ΕΕ). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα που φέρονται ως ύποπτα ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή υπόκεινται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία και στη Λετονία τον Σεπτέμβριο του 2021. Θεωρεί ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που κοινοποιήθηκαν από τα δύο κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, και συγκεκριμένα όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική προσβολή της νομιμότητας της σύλληψης ή της κράτησης. Στη Βουλγαρία, η Επιτροπή επισημαίνει περαιτέρω ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις διατάξεις που αφορούν το έγγραφο δικαιωμάτων κατά τη σύλληψη δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στο εθνικό δίκαιο με ορθό τρόπο. Η Βουλγαρία και η Λετονία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση των εναπομενουσών παραλείψεων που διαπίστωσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει τη Βουλγαρία και τη Λετονία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εταιρικό δίκαιο: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων εταιρικού δικαίου σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2022)0337] και στην Κύπρο [INFR(2022)0339], επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου [οδηγία (ΕΕ) 2019/1151]. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρως επιγραμμικές διαδικασίες για τη σύσταση ορισμένων μορφών εταιρειών, την καταχώριση διασυνοριακών υποκαταστημάτων και την υποβολή εγγράφων στα μητρώα επιχειρήσεων. Κατέστησε επίσης δωρεάν διαθέσιμα περισσότερα εταιρικά δεδομένα που προέρχονται από τα μητρώα επιχειρήσεων μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, επειδή δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας, δηλαδή έως την 1η Αυγούστου 2022. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο η Βουλγαρία όσο και η Κύπρος δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα που διασφαλίζουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν τις παραλείψεις που διαπίστωσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

5. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Deborah Almerge Ruckert — Τηλ.: +32 229 87986)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ): Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να θεσπίσει σύστημα καταχώρισης των φορέων εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και να καθορίσει αρμόδια αρχή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σλοβακία [INFR(2023)2105], επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 της Επιτροπής για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Σλοβακία δεν έχει συμμορφωθεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό αρμόδιας αρχής που θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική επιβολή του κανονισμού, καθώς και για τις βασικές αρμοδιότητες ασφαλείας, όπως η έκδοση και η ανάκληση πιστοποιητικών λειτουργίας και η θέσπιση συστήματος καταχώρισης για τους φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Η τρέχουσα κατάσταση δεν διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ και μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει επισφαλείς συνθήκες για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λιθουανία [INFR(2020)2284], καλώντας τη χώρα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους επικαιροποιημένους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με το μέγιστο βάρος και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων [οδηγία (ΕΕ) 2015/719]. Μεταξύ άλλων μέτρων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και για εκείνα που δραστηριοποιούνται σε διατροπικές μεταφορές. Σκοπός των παρεκκλίσεων είναι να διασφαλιστεί ότι τα καθαρότερα οχήματα δεν τιμωρούνται εάν είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά, και να ενθαρρυνθούν οι διατροπικές μεταφορές. Μετά την προειδοποιητική επιστολή που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και τη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η λιθουανική νομοθεσία εξακολουθεί να μη συνάδει με την οδηγία. Η Λιθουανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη Λιθουανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία [INFR(2022)0207] και στην Ισπανία [INFR(2022)2042], επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η οδηγία καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων προσώπων που συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους σε εσωτερικές πλωτές οδούς της ΕΕ, καθώς και για την αναγνώριση των προσόντων αυτών σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, καθορίζει μεταβατικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί πριν από τη λήξη της περιόδου μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εξακολουθούν να ισχύουν. Μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν στη Δανία στις 24 Μαρτίου 2022 και στην Ισπανία στις 15 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή δεν έλαβε κοινοποιήσεις από κανένα από τα δύο κράτη μέλη από τις οποίες να προκύπτει ότι έχουν μεταφέρει πλήρως την οδηγία στην εθνική έννομη τάξη τους. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι εθνικές νομοθεσίες των εν λόγω χωρών δεν συνάδουν πλήρως με την οδηγία.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία [INFR(2022)0210], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2021/1233, που τροποποιεί την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397, σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετάβασης στο σύστημα αναγνώρισης εγγράφων τρίτων χωρών, η οδηγία θεσπίζει μεταβατικά μέτρα. Σύμφωνα με τις κοινοποιήσεις που απεστάλησαν στην Επιτροπή, η Δανία δεν έχει μεταφέρει ακόμη τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα στο εθνικό της δίκαιο. Μετά την προειδοποιητική επιστολή που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή δεν έλαβε καμία κοινοποίηση από τη Δανία από την οποία να προκύπτει ότι έχει μεταφέρει πλήρως την οδηγία στην εθνική έννομη τάξη της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το εθνικό δίκαιο της Δανίας δεν συνάδει πλήρως με την οδηγία.

Η Δανία και η Ισπανία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2022)2001], επειδή παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 34 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τους φορείς εκπαίδευσης χειριστών. Οι απαιτήσεις που έχει επιβάλει η Ισπανία για την νηολόγηση όλων των αεροσκαφών με έδρα στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών που είναι ήδη νηολογημένα σε άλλα κράτη μέλη, συνεπάγονται σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες αεροσκαφών και αντιβαίνουν στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, όπως αυτή κατοχυρώνεται με τα άρθρα 34 και 56 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για το θέμα αυτό στην Ισπανία τον Απρίλιο του 2022. Η Επιτροπή έκρινε ότι η απάντηση της Ισπανίας στην προειδοποιητική επιστολή ήταν απολύτως ικανοποιητική και έχει πλέον εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

6. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferry — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρει με ορθό τρόπο στο εθνικό της δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2023)2098] λόγω μη ορθής μεταφοράς της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML 5) στο εθνικό της δίκαιο. Μολονότι η Ουγγαρία έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή εντόπισε μια περίπτωση μη ορθής μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η οποία αφορά την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο, χορήγησης άδειας ή ρύθμισης των παρόχων υπηρεσιών: σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο, δεν προβλέπεται υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο ή χορήγησης άδειας σε παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων. Οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι επιτακτική ανάγκη να προσδιοριστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του εγκλήματος, την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης και τη διασφάλιση της επιβολής των κυρώσεων της ΕΕ. Εάν η Ουγγαρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων στο εθνικό της δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία [INFR(2023)2099] λόγω ελλιπούς μεταφοράς των τροποποιήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων στο εθνικό της δίκαιο. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν τον ορισμό του «χρηματοπιστωτικού μέσου» σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 23 Μαρτίου 2023, και η Ισπανία δεν την τήρησε. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο και να κοινοποιήσει τα απαιτούμενα μέτρα. Εάν η Ισπανία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

 

7. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Προστασία των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της όσον αφορά τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες με το δίκαιο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γερμανία [INFR(2023)2043], επειδή δεν ενσωμάτωσε με ορθό τρόπο στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης σε επικίνδυνους χημικούς παράγοντες [οδηγία (ΕΕ) 2017/164]. Τα εν λόγω όρια της ΕΕ διατυπώνονται με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και αντιπροσωπεύουν κατώτατα επίπεδα έκθεσης τα οποία δεν θα πρέπει να βλάπτουν τους εργαζομένους, ακόμη και σε περίπτωση επανειλημμένης βραχυχρόνιας ή καθημερινής έκθεσης. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις τιμές της ΕΕ κατά τον καθορισμό των οικείων εθνικών οριακών τιμών. Για την ακρυλαλδεΰδη, η νομοθεσία της Γερμανίας ορίζει εθνική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης η οποία είναι τετραπλάσια από την οριακή τιμή της ΕΕ. Για το διοξείδιο του θείου, η γερμανική οριακή τιμή είναι διπλάσια σε σχέση με το επίπεδο που έχει ορίσει η ΕΕ. Η οδηγία για τους χημικούς παράγοντες (οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου) παρέχει στα κράτη μέλη την ελευθερία να καθορίζουν το είδος των εθνικών τους ορίων, και συγκεκριμένα αν θα ενσωματώσουν τα ενδεικτικά όρια έκθεσης της ΕΕ ως ενδεικτικά ή δεσμευτικά, σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία και πρακτική. Μολονότι η Γερμανία έχει θέσει σε εφαρμογή δεσμευτικά όρια για τις δύο αυτές ουσίες, δεν έχει λάβει υπόψη τις ενδεικτικές οριακές τιμές που έχει καθορίσει η ΕΕ ούτε τις επιστημονικές εκτιμήσεις στις οποίες αυτές βασίζονται. Επιπλέον, η Γερμανία δεν παρείχε κατάλληλες εξηγήσεις όσον αφορά τον καθορισμό υψηλότερων τιμών, και ειδικότερα δεν αιτιολόγησε γιατί δεν θα ήταν εφικτό για τη Γερμανία να εφαρμόσει τις οριακές τιμές της ΕΕ. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τους προβληματισμούς της Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Μη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ

 

Η Επιτροπή εκδίδει δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έλαβαν για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς οδηγιών, η προθεσμία για τη μεταφορά των οποίων στο εθνικό δίκαιο εξέπνευσε πρόσφατα. Στην περίπτωση αυτή, 24 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς πέντε οδηγιών της ΕΕ στους τομείς της δικαιοσύνης, της κινητικότητας και των μεταφορών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εταιρικό δίκαιο: Οδηγία σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο

 

Τον Ιούνιο του 2019, η οδηγία 2019/1151 τροποποίησε την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 και θέσπισε νέες διατάξεις για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο. Η οδηγία εισάγει νέους κανόνες για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του εταιρικού δικαίου σε όλη την ΕΕ, π.χ. για πλήρως ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών και υποκαταστημάτων εταιρειών, ηλεκτρονικές διαδικασίες μεταξύ εταιρειών και μητρώων επιχειρήσεων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μητρώων επιχειρήσεων. Τα περισσότερα κράτη μέλη μετέφεραν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου 2021. Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν παράταση της προθεσμίας κατά ένα έτος λόγω καθυστερήσεων της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, για ορισμένες διατάξεις, οι οποίες απαιτούσαν τεχνικά πιο περίπλοκη εφαρμογή, είχε οριστεί μεταγενέστερη προθεσμία μεταφοράς, η 1η Αυγούστου 2023. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν, για παράδειγμα, κανόνες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών εταιρειών και τη μηχαναναγνωσιμότητα των εταιρικών εγγράφων στα μητρώα επιχειρήσεων. Τα εξής κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν ολοκληρωμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς των λοιπών διατάξεων της οδηγίας εντός της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου 2023 και θα λάβουν σήμερα προειδοποιητική επιστολή: Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία και Σουηδία.

 

Μεταφορές: Οδηγία περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Η οδηγία 2021/1187 περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού και στην αποτελεσματική εκτέλεση καίριων έργων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθιστώντας σαφέστερες τις διαδικασίες αδειοδότησης και σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία εντεταλμένη αρχή για κάθε έργο ή διαδικασία αδειοδότησης, να θεσπίσουν απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης που δεν υπερβαίνουν τα 4 έτη, να καταστήσουν σαφέστερες και διαφανέστερες τις διαδικασίες αδειοδότησης για τους φορείς υλοποίησης έργων και τις αρμόδιες αρχές, και να βελτιώσουν τον συντονισμό της διασυνοριακής αδειοδότησης και σύναψης συμβάσεων. Για να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα έργα που καλύπτονται από την οδηγία για τον εξορθολογισμό στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές σε 19 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σλοβακία), που δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Αυγούστου 2023.

Ενοικίαση οχημάτων: Οδηγία για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

 

Η οδηγία (ΕΕ) 2022/738 προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο ανοίγματος της αγοράς για τη χρήσιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Η χρήσιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να αυξήσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία), δεδομένου ότι δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας μεταφοράς. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα