Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 153 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: VivianLoonela — Τηλ.: +32 229 66712· DanielaStoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Περιβάλλον

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να επικαιροποιήσουν το εθνικό τους δίκαιο για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της παροχής θέρμανσης και ψύξης για οικιακή χρήση και της παροχής θερμότητας ή ατμού για βιομηχανικές διεργασίες. Αποτελούν σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης με διοξείδιο του θείου, οξείδιο του αζώτου και σκόνη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η Αυστρία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Γαλλία δεν έχουν μεταφέρει ορθά την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα τέσσερα κράτη μέλη. Καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας — αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Η Σλοβακία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας Seveso III. Σ' αυτές περιλαμβάνονται οι διατάξεις σχετικά με την εκπόνηση πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων, τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης να καταρτίζει έκθεση ασφαλείας και το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου κοινού να διατυπώσει παρατηρήσεις και γνώμες προς την αρμόδια αρχή πριν από τη λήψη απόφασης για συγκεκριμένο έργο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητική επιστολή — Άρθρο 260 της ΣΛΕΕ

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-461/14). Η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση έχει καίρια σημασία για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ισπανία δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της υποβάθμισης φυσικών οικοτόπων και της όχλησης προστατευόμενων ειδών πτηνών λόγω της κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής που διέρχεται από τη ζώνη ειδικής προστασίας «Campiñas de Sevilla» στην Ανδαλουσία. Η Ισπανία έχει προσδιορίσει σειρά μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε και την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου. Ωστόσο, σχεδόν 5 χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης, η Ισπανία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως τα εν λόγω μέτρα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία λόγω της μη συμμόρφωσής της με την απόφαση του Δικαστηρίου. Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ισπανία τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-250/18). Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που προστατεύει τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Στις 2 Μαΐου 2019 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη (υπόθεση C-250/18) ότι η Κροατία είχε χαρακτηρίσει εσφαλμένα περισσότερους από 140.000 τόνους καταλοίπων παραγωγής από την επεξεργασία πυριτιομακανίου ως «υποπροϊόντα» αντί ως απόβλητα στην εγκατάσταση Biljane Donje. Ως εκ τούτου, η Κροατία δεν διαχειρίστηκε δεόντως τα εν λόγω απόβλητα, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να βλάψει το περιβάλλον. Η Κροατία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης του Δικαστηρίου, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομερές σχέδιο για την αποκατάσταση του χώρου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία λόγω της μη συμμόρφωσής της με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Κροατία τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία τους

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία και την Ισπανία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον αξιολογούνται πριν από την αδειοδότηση των έργων και ότι οι σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται. Η οδηγία τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 (με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), με σκοπό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, παράλληλα, να καταστούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Σλοβενία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες εκτίμησης των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των απαιτήσεων που αφορούν την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον στις άδειες για ορισμένα έργα. Η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία, καθώς η ισπανική νομοθεσία δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων για ορισμένα έργα με δυνητικά σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για τις εγκαταστάσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και μεταποίησης αμιάντου. Η Ισπανία έχει επίσης θεσπίσει διάφορα «κατώτατα όρια αποκλεισμού» τα οποία είναι δυνατόν να αποκλείσουν έργα από τη διαδικασία ανεξάρτητα από τις πιθανώς σημαντικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στη Σλοβενία και στην Ισπανία. Αμφότερα τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του δικτύου της Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να προβεί σε περαιτέρω επιστημονικές μελέτες σχετικά με τους θαλάσσιους προστατευόμενους οικοτόπους της πέραν των 25 ναυτικών μιλίων με σκοπό τον προσδιορισμό των τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) που πρέπει να συμπεριληφθούν στο δίκτυο Natura 2000 για την τήρηση των υποχρεώσεών της δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Η απαίτηση για τη δημιουργία και τη διαχείριση ολοκληρωμένου και συνεκτικού δικτύου Natura 2000 είναι καίριας σημασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Μάλτα δεν έχει προτείνει τόπους κοινοτικής σημασίας για την προστασία των υφάλων της και των βυθισμένων ή μερικώς βυθισμένων θαλάσσιων σπηλαίων στη θαλάσσια περιοχή πέραν των 25 ναυτικών μιλίων. Επίσης, δεν έχει προσκομίσει επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να δικαιολογήσει την απουσία των εν λόγω τόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πλημμύρες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις των κινδύνων πλημμύρας

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση των προκαταρκτικών τους αξιολογήσεων των κινδύνων πλημμύρας και, εάν χρειάζεται, να τις επικαιροποιούν. Η επανεξέταση και η επικαιροποίηση είναι σημαντικές ώστε τόσο το κοινό όσο και η Επιτροπή να γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει τη σημασία του να παραμείνει η Ευρώπη σε πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Βουλγαρία δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της επανεξέτασης και, εν ανάγκη, επικαιροποίησης των προκαταρκτικών αξιολογήσεων των κινδύνων πλημμύρας, και θέσης τους στη διάθεση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποιότητα των υδάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για την προστασία των επιφανειακών υδάτων από τη ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο όλα τα στοιχεία της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (οδηγία 2008/105/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2013/39/ΕΕ). Στόχος της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος είναι να διασφαλιστεί ότι η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων δεν συνιστά απειλή για το υδάτινο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Μολονότι η Ιρλανδία έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις περισσότερες από τις διατάξεις της οδηγίας, ορισμένες πτυχές εξακολουθούν να μην έχουν μεταφερθεί πλήρως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υποχρέωση καθορισμού ειδικών προτύπων ποιότητας των υδάτων για ορισμένες ουσίες προτεραιότητας και το καθήκον να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη ορισμένες ειδικές ουσίες προτεραιότητας κατά την αξιολόγηση των τάσεων της πιθανής συσσώρευσής τους στα ιζήματα ή στη χλωρίδα και πανίδα. Επίσης, η Ιρλανδία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο το καθήκον συμπερίληψης χαρτών των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών ουσιών προτεραιότητας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις συγκεντρώσεις τους στα ιζήματα ή στη χλωρίδα και την πανίδα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αλιεία

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία και τη Γαλλία να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013] και του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου]. Η εν λόγω υποχρέωση θεσπίστηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής το 2013 για να τερματιστεί η σπάταλη και μη βιώσιμη πρακτική της απόρριψης, η οποία συνίσταται στη ρίψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα. Στα επίμαχα ζητήματα περιλαμβάνεται επίσης η μη συμμόρφωση της Ισπανίας και της Γαλλίας με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία [κανονισμός ΠΑΑ — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου]. Ειδικότερα, η Ισπανία και η Γαλλία δεν έχουν διασφαλίσει τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης όλα τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και, στη Μεσόγειο, ειδών που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη να μεταφέρονται και να διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών και στη συνέχεια να καταγράφονται, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, αν συντρέχει περίπτωση. Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η επιβολή των κανόνων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα και η ακριβής καταγραφή των αλιευμάτων και των απορριπτόμενων ποσοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Έχουν επίσης σημασία για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία και η Γαλλία δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία και στη Γαλλία, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

2. Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: SonyaGospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· FedericaMiccoli — Τηλ.: +32 229 58300· CéliaDejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Δομικά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και με την οδηγία για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά[οδηγία (ΕΕ) 2015/1535]. Η Ουγγαρία έχει θεσπίσει σύστημα προηγούμενου ελέγχου σε εθνικό επίπεδο το οποίο επηρεάζει την πώληση ή εξαγωγή οικοδομικών υλικών στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ουγγρικό κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 402/2021 θεσπίζει σύστημα προηγούμενου ελέγχου σε εθνικό επίπεδο το οποίο επηρεάζει την πώληση ή εξαγωγή οικοδομικών υλικών στο εξωτερικό. Πρόκειται για μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών εντός της εσωτερικής αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 35 της ΣΛΕΕ. Απ' ό,τι φαίνεται, ο περιορισμός που επιβάλλεται με το εν λόγω διάταγμα δεν στηρίζεται σε κανέναν βάσιμο επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παραβιάζει επίσης το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά, η οποία θεσπίζει υποχρεώσεις κοινοποίησης και τήρησης περιόδου status quo. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο περιορισμός φαίνεται να ισχύει και για τις εξαγωγές από την Ουγγαρία σε τρίτες χώρες, το διάταγμα ρυθμίζει το εξωτερικό εμπόριο και μπορεί να θεωρηθεί μέτρο που εμπίπτει στην κοινή εμπορική πολιτική, η οποία αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Ουγγαρία αιτιολογημένη γνώμη.

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να τηρήσουν τους κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ιταλία και στην Ισπανία προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Η Ιταλία και η Ισπανία παρέτειναν τη διάρκεια παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η παράταση σύμβασης παραχώρησης ισοδυναμεί με νέα παραχώρηση, η οποία μπορεί να ανατεθεί μόνο κατόπιν διαγωνισμού. Η ιταλική υπόθεση έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-526/17), με την οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2019, ότι η Ιταλία, παρατείνοντας τη διάρκεια της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου στη «Società Autostrada Tirrenica p.A.» χωρίς να κινήσει προηγουμένως διαδικασία διαγωνισμού, παρέβη την οδηγία 2004/18/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Δύο έτη μετά την εν λόγω διαπίστωση του Δικαστηρίου, φαίνεται ότι η Ιταλία δεν έχει ακόμη λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή της απόφασης. Ομοίως, η Ισπανία παρέτεινε τη διάρκεια της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου AP-9 χωρίς να κινήσει προηγουμένως διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι και η Ισπανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, κυρίως βάσει της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ. Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία και να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες της για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει πρόσθετη προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία σχετικά με τη συμβατότητα της εθνικής της νομοθεσίας με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ). Τον Οκτώβριο του 2019 είχε αποσταλεί στην Πορτογαλία μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της ΕΕ. Ωστόσο, η εξέταση της εθνικής νομοθεσίας, όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2021, αποκάλυψε και άλλα ζητήματα, που σχετίζονται με τη χρήση της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων, τις ταχείες διαδικασίες, τις τοπικές και περιφερειακές προτιμήσεις και την τροποποίηση των συμβάσεων. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: AdalbertJahnz — Τηλ.: +32 229 53156· LauraBérard — Τηλ.: +32 229 55721· CiaraBottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και τη ΜΑΛΤΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από το Βέλγιο και τη Μάλτα να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεταφερθεί στο εθνικό τους δίκαιο οι κανόνες της ΕΕ για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας [εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/69]. Οι κανόνες αυτοί, μαζί με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555], έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη δυνατότητα μετατροπής των όπλων συναγερμού και σηματοδοσίας, τα οποία πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια ή ερεθιστικές ουσίες, σε φονικά πυροβόλα όπλα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης και της ανάγκης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας έως τις 17 Ιανουαρίου 2020. Οι βελγικές και οι μαλτέζικες αρχές ανακοίνωσαν τα μέτρα μεταφοράς που έλαβαν, αλλά η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα κείμενα που της υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι λείπουν ορισμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή. Το Βέλγιο και η Μάλτα έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ανακοινώσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των επίμαχων κανόνων. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στην Κροατία και στο Λουξεμβούργο, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται διατάξεις που ποινικοποιούν και προβλέπουν κυρώσεις για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά την επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Οι εν λόγω κανόνες αποτελούν σημαντικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Κροατία και το Λουξεμβούργο έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να χρησιμοποιούν τον νέο τύπο δελτίου άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, επειδή δεν εφαρμόζει, και στη Γερμανία, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά, τον νέο τύπο δελτίου για τις άδειες διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002]. Για την αποτροπή περιπτώσεων πλαστογραφίας, ο κανονισμός τροποποιήθηκε το 2017 ώστε να καθιερωθεί νέος τύπος δελτίου για τις άδειες διαμονής, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που βασίζονται σε βιομετρικά δεδομένα. Η Βουλγαρία ακόμη δεν εκδίδει τις νέες άδειες διαμονής, ενώ όφειλε να το πράττει από τις 10 Ιουλίου 2020. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Γερμανία εξακολουθεί να εκδίδει άδειες διαμονής, μπλε κάρτες της ΕΕ και δελτία για ενδοεταιρικές μεταθέσεις σε μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, με απεριόριστη διάρκεια ισχύος για τις περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών. Η αυτοκόλλητη ετικέτα δεν περιλαμβάνει βιομετρικά στοιχεία προσώπου ή δακτυλικών αποτυπωμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων

Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία, στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων. Σύμφωνα με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555], τα κράτη μέλη όφειλαν να δημιουργήσουν 2 συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οπλοπωλών και των μεσιτών και για την καταγραφή όλων των τύπων πυροβόλων όπλων που υπόκεινται στην οδηγία έως τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Η Δανία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν μέτρα μερικής μεταφοράς της εν λόγω διάταξης, αλλά καμία από αυτές δεν κοινοποίησε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων που καταγράφει όλα τα πυροβόλα όπλα. Το Λουξεμβούργο δεν ανακοίνωσε μέτρα σχετικά με κανένα από τα δύο συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί συνέχεια των προειδοποιητικών επιστολών που απέστειλε η Επιτροπή και στα 3 κράτη μέλη τον Ιανουάριο του 2020. Η Δανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ανακοινώσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό του δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ανακοίνωσης των εθνικών μέτρων που απαιτούνται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατάξει την καταβολή χρηματικών κυρώσεων. Η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555] καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την απόκτηση, την κατοχή και την εμπορική ανταλλαγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, για παράδειγμα πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για σκοποβολή και για κυνήγι. Οι κανόνες επιτρέπουν τη νόμιμη χρήση και διακίνηση πυροβόλων όπλων, ενώ παράλληλα εμποδίζουν την περιέλευση πυροβόλων όπλων σε επικίνδυνα άτομα, συμβάλλοντας έτσι στην εξάρθρωση των επιχειρηματικών μοντέλων των εγκληματιών και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η σημερινή παραπομπή καλύπτει ένα σύνολο διατάξεων που θεσπίστηκαν με την αναθεώρηση της οδηγίας το 2017, τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως νέοι κανόνες για τις δραστηριότητες οπλοπωλών και μεσιτών, αλλαγές στους κανόνες σήμανσης και αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τα πλέον επικίνδυνα πυροβόλα όπλα. Επιπλέον, στις εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται μια επικαιροποίηση των κανόνων για το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, κανόνες που αφορούν ορισμένα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας, καθώς και τα όπλα χαιρετισμού και κρότου που θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε φονικά πυροβόλα όπλα, και νέοι κανόνες για τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Λουξεμβούργου τον Νοέμβριο του 2018 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και, στη συνέχεια, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Μέχρι σήμερα, το Λουξεμβούργο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: ChristianWigand — Τηλ.: +32 229 62253· KatarzynaKolanko — Τηλ.: +32 229 63444· JördisFerroli — Τηλ.: +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Δικαιώματα στην ποινική διαδικασία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Τσεχίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις αρχές της δίκαιης δίκης, το οποίο διασφαλίζει την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από τα τέσσερα κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις σε σχέση με πιθανές παρεκκλίσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, καθώς και από το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία παρέχονται στο εξής ενημερωτικό δελτίο.

 

Δικαιώματα στην ποινική διαδικασία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εξασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Λετονίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (οδηγία 2010/64/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία εγγυάται ότι στα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ποινική διαδικασία στην ΕΕ παρέχεται δωρεάν διερμηνεία και μετάφραση σε γλώσσα που κατανοούν. Πρόκειται για θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα, το οποίο διαφυλάσσει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις αρχές της δίκαιης δίκης, το οποίο διασφαλίζει την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από το Βέλγιο, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία δεν μεταφέρουν ορθά την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ορισμένα δε από τα μέτρα αυτά δεν συνάδουν με την οδηγία. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις όσον αφορά το δικαίωμα μετάφρασης των ουσιωδών εγγράφων και το δικαίωμα σε διερμηνεία για την επικοινωνία μεταξύ υπόπτων ή κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους. Τα τέσσερα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία παρέχονται στο εξής ενημερωτικό δελτίο.

 

Δικαιώματα στην ποινική διαδικασία: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών τους με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (οδηγία 2012/13/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία εγγυάται ότι τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ποινική διαδικασία στην ΕΕ ενημερώνονται αμέσως για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών εναντίον τους και του δικαιώματός τους πρόσβασης σε δικηγόρο ή παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών. Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις αρχές της δίκαιης δίκης, το οποίο διασφαλίζει την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα από τα μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από τα τέσσερα κράτη μέλη δεν μεταφέρουν ορθά την οδηγία στο εθνικό δίκαιο και υπολείπονται των απαιτήσεων της οδηγίας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία παρέχονται στο εξής ενημερωτικό δελτίο.

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κροατίας και της Φινλανδίας, με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου) σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προβλέπει απλουστευμένες διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες παράδοσης: αν ένας δικαστής οποιουδήποτε κράτους μέλους εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης υπόπτου για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, το εν λόγω ένταλμα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως και ορθά το σύνολο των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που ανακοίνωσαν η Κροατία και η Φινλανδία δεν μεταφέρουν ορθά την απόφαση-πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά προαιρετικών λόγων μη εκτέλεσης και των υποχρεωτικών προθεσμιών για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τα δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της απόφασης-πλαισίου. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές όσον αφορά την εν λόγω νομική πράξη στην Αυστρία, στην Τσεχία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία και στην Πολωνία τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, στην Κύπρο, στη Γερμανία και στη Σουηδία στις 18 Φεβρουαρίου 2021, και στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στις Κάτω Χώρες, στην Ουγγαρία και στην Ισπανία τον Ιούνιο του 2021. Οι υποθέσεις αυτές παραμένουν ανοικτές. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο άλλων κρατών μελών. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διατίθενται εδώ, ενώ εδώ παρατίθενται τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: TimMcPhie — Τηλ.: +32 229 58602· AnaCrespoParrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ασφάλεια της υπεράκτιας ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο, να θέσουν σε ισχύ και να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Πολωνία και στη Ρουμανία λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων πτυχών της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών (οδηγία 2013/30/ΕΕ). Με την οδηγία αυτή, η ΕΕ θέσπισε μια σειρά κανόνων με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων και την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση ατυχήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν άδεια για εξερεύνηση ή παραγωγή έχουν επαρκή χρηματοδότηση και την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και ότι διατηρούν διαθέσιμους πόρους για χρήση αν παραστεί ανάγκη. Απαιτείται η σύσταση ανεξάρτητης αρχής για να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας, καθώς και κατάλληλου συστήματος για τη διεκπεραίωση των αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος. Οι εταιρείες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη και σε φυσικούς οικοτόπους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να θεσπίσουν εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων που να συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία και στη Λετονία λόγω της θέσπισης εθνικών προγραμμάτων για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων τα οποία δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα εθνικά προγράμματα που κοινοποιήθηκαν από τη Γερμανία και τη Λετονία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν ορισμένες από τις απαιτήσεις της οδηγίας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

((Για περισσότερες πληροφορίες: DanielFerrie — Τηλ.: +32 229 86500· FrancescaDalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του κανόνα περιορισμού των τόκων της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής [άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Η Κύπρος κάνει χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τους κανόνες περιορισμού των τόκων που προβλέπονται στην οδηγία κατά της φοροαποφυγής. Ωστόσο, η οικεία εθνική νομοθεσία βαίνει πέραν των επιτρεπόμενων απαλλαγών και προβλέπει απεριόριστη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος εταιρειών για τις οντότητες τιτλοποίησης, οι οποίες δεν αποτελούν «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» βάσει του άρθρου 2 σημείο 5) της οδηγίας. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή ζητεί από την ΤΣΕΧΙΑ να κοινοποιήσει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία λόγω μη κοινοποίησης όλων των απαιτούμενων εθνικών μέτρων για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η Τσεχία ανακοίνωσε τα σχετικά μέτρα μόνο εν μέρει και πλέον έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να λάβει τα περαιτέρω αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία των αυτοκινήτων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για τα μεταχειρισμένα οχήματα που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εθνική φορολογική διαδικασία ταξινόμησης αποθαρρύνει τη θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων οχημάτων στην Ελλάδα υπέρ της πώλησης ομοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον, η Ελλάδα απαγορεύει την ταξινόμηση συγκεκριμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την απαγόρευση διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης των προϊόντων (άρθρα 34, 36 και 110 της ΣΛΕΕ). Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία λόγω μη ανακοίνωσης μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 (της λεγόμενης οδηγίας για τις «προσωρινές λύσεις» στον τομέα του ΦΠΑ). Η εν λόγω οδηγία εναρμονίζει και βελτιώνει ορισμένους κανόνες σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Παρέχει διευκρινίσεις και επιδιώκει την παροχή «προσωρινών λύσεων» για ορισμένες καταστάσεις που έχουν τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διπλή φορολόγηση ή μη φορολόγηση και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Οι νέες διατάξεις απλουστεύουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και βασίζονται στην αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος προορισμού. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες εθνικές διατάξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Αν η Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Κινητικότητα και Μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: StefandeKeersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680· DarraghCassidy — Τηλ.: +32 229 83978)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων εναρμονίζει τους κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Κύπρος δεν διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός πλοίων σε πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ κατά την έκδοση, την έγκριση ή την ανανέωση των πιστοποιητικών των εν λόγω πλοίων. Επιπλέον, η Κύπρος δεν διενεργεί εποπτεία της αγοράς σε επαρκή κλίμακα. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής και να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

8. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: VeerleNuyts — Τηλ.: +32 229 96302· FloraMatthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Κινητικότητα των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να θέσει τέλος στις διακρίσεις σε βάρος των ξένων καθηγητών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011]. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία δεν επιτρέπεται να υφίστανται διακρίσεις λόγω της ιθαγένειάς τους όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τους όρους εργασίας. Στην απόφασή του στην υπόθεση C-119/04, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ένας ιταλικός νόμος του 2004 παρέχει ένα αποδεκτό πλαίσιο για την λεγόμενη αποκατάσταση της σταδιοδρομίας των ξένων καθηγητών («Lettori») στα ιταλικά πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος επιτρέπει την αναπροσαρμογή του μισθού τους, της αρχαιότητάς τους και των αντίστοιχων παροχών κοινωνικής ασφάλισης βάσει αυτών ερευνητή απασχολούμενου με σύμβαση μερικής απασχόλησης, και χορηγεί στους εν λόγω καθηγητές το δικαίωμα σε αναδρομικές αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους. Ωστόσο, το ιταλικό δίκαιο απαιτεί την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Τα περισσότερα πανεπιστήμια δεν έχουν συνάψει τέτοια συλλογική σύμβαση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ξένοι καθηγητές να μην έχουν ακόμη λάβει τα χρήματα που δικαιούνται. Η Ιταλία εξακολουθεί να εφαρμόζει διακρίσεις σε βάρος των ξένων καθηγητών. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

9. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: DanielFerrie — Τηλ.: +32 229 86500· Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να τροποποιήσουν τα μέτρα τους για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, στη Μάλτα και στην Ουγγαρία λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (2014/49/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία αποτελεί μέρος του κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων προστατεύουν τις αποταμιεύσεις των καταθετών εγγυώμενα καταθέσεις ύψους έως 100.000 EUR και συμβάλλουν στην αποτροπή της μαζικής απόσυρσης καταθέσεων σε περίπτωση πτώχευσης τράπεζας, η οποία απόσυρση μπορεί να προκαλέσει χρηματοπιστωτική αστάθεια. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 3 Ιουλίου 2015. Τα ανωτέρω κράτη μέλη είχαν ανακοινώσει πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, έπειτα από διεξοδική αξιολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η πλημμελής μεταφορά αφορά τις διατάξεις της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής και τις εναλλακτικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης (Μάλτα), την προστασία των πλήρως δικαιούχων καταθετών και τη μεταφορά εισφορών μεταξύ συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (Κροατία) και τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Ουγγαρία). Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσουν τα μέτρα τους για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Φινλανδία και στην Ελλάδα λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (2014/59/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πρόκειται για ορόσημο για την τραπεζική ένωση της ΕΕ, δεδομένου ότι οι κανόνες της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών παρέχουν στις εθνικές αρχές τα απαραίτητα εργαλεία και εξουσίες για τον μετριασμό και τη διαχείριση των δυσχερειών ή της πτώχευσης τραπεζών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες που βρίσκονται στο χείλος της πτώχευσης μπορούν να αναδιαρθρώνονται, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν οι φορολογούμενοι για προβληματικές τράπεζες ώστε να προστατεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Τα ανωτέρω δύο κράτη μέλη είχαν ανακοινώσει πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Έπειτα από διεξοδική αξιολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η πλημμελής μεταφορά αφορά τις διατάξεις του πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών σχετικά με τους όρους για την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση (Φινλανδία) και τις εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα (Ελλάδα). Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

10. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: JohannesBahrke — Τηλ.: +32 229 58615· CharlesManoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ενωσιακός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Η Επιτροπή καλεί κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Εσθονία, στην Ισπανία, στην Κροατία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία και στη Σουηδία λόγω μη ανακοίνωσης στην Επιτροπή της πλήρους μεταφοράς του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι νέοι κανόνες εκσυγχρονίζουν το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, διευρύνοντας τις επιλογές και τα δικαιώματα των καταναλωτών και παρέχοντας κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης ώστε να επενδύουν σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και να εγκαθιστούν οπτικές ίνες και δίκτυα 5G. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Τον Φεβρουάριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε 24 κράτη μέλη επειδή δεν είχαν ανακοινώσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Η Επιτροπή προχωρεί πλέον στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένες γνώμες σε 18 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οπτικοακουστικά μέσα:Η Επιτροπή καλεί κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία λόγω μη κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τόσο τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές όσο και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, καθώς και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου κατάλληλου για την ψηφιακή εποχή, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο ποικιλόμορφο τοπίο στον οπτικοακουστικό τομέα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να ανακοινώσουν τα σχετικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020. Τον Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 23 κράτη μέλη επειδή δεν είχαν ανακοινώσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Η Επιτροπή προχωρεί πλέον στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένες γνώμες στα ανωτέρω εννέα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ που εγγυάται την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (UKE). Χρησιμοποιώντας την επείγουσα διαδικασία, τον Μάιο του 2020 η Πολωνία τροποποίησε ορισμένες διατάξεις του πολωνικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών σχετικά με τον διορισμό και την παύση των επικεφαλής της πολωνικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Με την ίδια τροποποιητική νομοθεσία, η πολωνική κυβέρνηση απέλυσε πρόωρα τον επικεφαλής της πολωνικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής με ισχύ από τον Μάιο του 2020, ενώ η θητεία του θα διαρκούσε κανονικά έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι όροι των οποίων η πλήρωση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πρόωρη απόλυση επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής πρέπει να καθορίζονται πριν από την έναρξη της θητείας του. Η απαίτηση αυτή αποτελεί σημαντική εγγύηση για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής από πολιτικές πιέσεις. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

11. Δημόσια υγεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: StefandeKeersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680· DarraghCassidy — Τηλ.: +32 229 83978)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχίαλόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους [κανονισμός (ΕΕ) 2017/625], η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι απαιτεί συστηματικά την εκ των προτέρων κοινοποίηση της άφιξης τροφίμων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση αναφοράς της άφιξης εμπορευμάτων από άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι συστηματική και πρέπει να περιορίζεται στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων. Δεδομένου ότι η Τσεχία παραβιάζει διαρκώς και συστηματικά τους κανόνες της ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με τη συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί, αν κρίνει ότι ενδείκνυται, να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ για την εμπορία του φυσικού μεταλλικού νερού και του νερού πηγής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά πηγής οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ για τα φυσικά μεταλλικά νερά. Η βουλγαρική νομοθεσία δεν απαγορεύει τη διάθεση στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής που προέρχονται από μία και την αυτή πηγή υπό περισσότερες από μία εμπορικές ονομασίες, όπως επιβάλλει η οδηγία 2009/54/ΕΚ. Επιπλέον, κατά παράβαση της εν λόγω οδηγίας, η βουλγαρική νομοθεσία δεν απαιτεί την αναγραφή του ονόματος της πηγής στις ετικέτες των εν λόγω τροφίμων. Η οδηγία 2009/54/ΕΚ θεσπίστηκε για να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών που διέπουν τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά πηγής, με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την αποτροπή της παραπλάνησης των καταναλωτών και την εξασφάλιση θεμιτών εμπορικών συναλλαγών. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί, αν κρίνει ότι ενδείκνυται, να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα