Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 58 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

Αιτιολογημένες γνώμες

Μεταφορές αποβλήτων: Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη σε προσφυγή που άσκησε η Πολωνία κατά της Γερμανίας 
Σήμερα η Επιτροπή διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη σε προσφυγή που άσκησε η Πολωνία κατά της Γερμανίας, βάσει του άρθρου 259 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με παράνομες μεταφορές αποβλήτων από τη Γερμανία στην Πολωνία. Η Πολωνία ισχυρίστηκε ότι η Γερμανία παρέβη το άρθρο 24 παράγραφος 2 και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας), αρνούμενη να παραλάβει επιστρεφόμενα απόβλητα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από το έδαφός της σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες στην Πολωνία. Η Επιτροπή, στην αιτιολογημένη γνώμη της, θεωρεί ότι η Γερμανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων, παραλείποντας να παραλάβει, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, τα επιστρεφόμενα απόβλητα από μία τοποθεσία (Tulpice), και, σε κάποιον βαθμό, παραλείποντας να παραλάβει τα επιστρεφόμενα απόβλητα από μια άλλη θέση (Stary Jawor). Η τελευταία αυτή διαπίστωση αφορά μόνο τις μεταφορές που οργανώθηκαν από ορισμένους φορείς, συγκεκριμένα εκείνους οι οποίοι φαίνεται να γνώριζαν ότι ο αποδέκτης των αποβλήτων δεν διέθετε κατάλληλη άδεια διαχείρισης αποβλήτων. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς της Πολωνίας για παραβάσεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων σχετικά με τις άλλες αποστολές στο Stary Jawor και τις αποστολές στις υπόλοιπες τοποθεσίες, λόγω έλλειψης σαφήνειας για τα πραγματικά περιστατικά και έλλειψης επαρκών στοιχείων που να αποδεικνύουν τον παράνομο χαρακτήρα των μεταφορών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παράβαση από τη Γερμανία. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ισχυρισμός της Πολωνίας βάσει του οποίου η Γερμανία παρέβη το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων μη δεχόμενη τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων για ορισμένες τοποθεσίες είναι αβάσιμος. Τέλος, μολονότι αναφέρει ότι η συνεργασία μεταξύ των μερών με στόχο τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων δεν φαινόταν ενίοτε βέλτιστη, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παράβαση εκ μέρους της Γερμανίας λόγω απουσίας καλόπιστης συνεργασίας με την Πολωνία. Το άρθρο 259 της ΣΛΕΕ επιτρέπει σε κράτος μέλος να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση που υπέχει δυνάμει των Συνθηκών. Προτού ασκήσει προσφυγή, το κράτος μέλος πρέπει να φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη, αφού προηγουμένως παράσχει και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Πολωνία υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή στις 26 Ιουλίου 2023 και η Γερμανία υπέβαλε τις παρατηρήσεις της γραπτώς στις 7 Σεπτεμβρίου 2023. Η Επιτροπή άκουσε την Πολωνία και τη Γερμανία σε προφορική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Μετά την έκδοση της σημερινής αιτιολογημένης γνώμης, η Πολωνία μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: +32 229 86699, Ana Martínez Sanjurjo — Τηλ.: +32 229 63066)

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία [INFR(2023)2119 και INFR(2023)2120], στην Πορτογαλία [INFR(2023)2121], στη Ρουμανία [INFR(2023)2114] και στη Σλοβενία [INFR(2023)4014] λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία περιλαμβάνει την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/24/ΕΕ), την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδηγία 2014/25/ΕΕ) και την οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (οδηγία 2014/23/ΕΕ). Αυτοί οι ενωσιακοί κανόνες διασφαλίζουν, αφενός, την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και, αφετέρου, την τήρηση της υποχρέωσης διαφάνειας. Η Επιτροπή απευθύνεται στις οικείες χώρες για διάφορα ζητήματα. Έχει εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Άλλα ζητήματα που διαπιστώθηκαν αφορούν εθνικούς κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν τροποποιήσεις συμβάσεων σχετικών με δημόσια καθήκοντα και υπηρεσίες, επιβάλλουν όρια στην υπεργολαβία ή εισάγουν άμεσες διακρίσεις υπέρ ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένη η αναθέτουσα αρχή. Η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή καλεί οκτώ κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο αναλογικότητας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2021)2206], στην Τσεχία [INFR(2021)2201], στην Ελλάδα [INFR(2021)2200], στην Κροατία [INFR(2021)2198], στην Κύπρο [INFR(2022)2055], στην Ουγγαρία [INFR(2021)2192], στις Κάτω Χώρες [INFR(2021)2197] και στη Σλοβακία [INFR(2021)2204], επειδή δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο αναλογικότητας που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]. Ενώ οι διαδικασίες αυτές περνούν στο επόμενο στάδιο, πέντε άλλα κράτη μέλη (Αυστρία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία) διευθέτησαν τα ζητήματα πλημμελούς μεταφοράς που είχαν επισημανθεί στις προειδοποιητικές επιστολές. Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε νέος ή τροποποιημένος εθνικός κανόνας που επηρεάζει τους επαγγελματίες πρέπει να υποβάλλεται σε ενδελεχή ανάλυση της αναλογικότητας πριν από τη θέσπισή του και να συνοδεύεται από στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητά του. Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη αδικαιολόγητων περιοριστικών εθνικών κανόνων. Η πρόληψη έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες. Ωστόσο, απαιτεί την πλήρη και ορθή εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή απευθύνεται σήμερα στα οικεία κράτη μέλη, καθώς θεωρεί ότι δεν έχουν μεταφέρει ορθά την υποχρέωση ελέγχου αναλογικότητας στο εθνικό τους δίκαιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορα ζητήματα, όπως την εξαίρεση κανόνων που προέρχονται από εθνικά κοινοβούλια ή επαγγελματικές ενώσεις ή φορείς από το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης ελέγχου αναλογικότητας. Η Επιτροπή απέστειλε στα οικεία κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιούλιο του 2022, και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2023. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν ορθά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία [INFR(2018)2183] λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών κανόνων με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι σλοβακικοί κανόνες σχετικά με τις γλωσσικές δοκιμασίες για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, παρά τις πρόσφατες τροποποιήσεις, εξακολουθούν να παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες. Οι σλοβακικοί κανόνες δεν διασφαλίζουν την αναλογικότητα των γλωσσικών δοκιμασιών. Επιπλέον, βάσει αυτών των κανόνων οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας που επιθυμούν να εργαστούν στη Σλοβακία μπορούν να αποδείξουν ότι γνωρίζουν τη σλοβακική γλώσσα μόνο με μία από τις τρεις επιλογές που προβλέπονται στην οδηγία, τη γλωσσική εξέταση. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229 62716, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

Προειδοποιητικές επιστολές

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2023)2109], στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)2089], στην Αυστρία [INFR(2023)2106], στη Ρουμανία [INFR(2023)2107], στη Σλοβακία [INFR(2023)2108] και στη Σουηδία [INFR(2023)2110], και να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2019)0183], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800]. Η οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση κοινών ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γερμανία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες από τις απαιτήσεις της οδηγίας που συνδέονται με ουσιαστικά δικαιώματα. Επιπλέον, τα εν λόγω επτά κράτη μέλη δεν εκπλήρωσαν την απαίτηση να συμπεριληφθεί αναφορά στην οδηγία κατά τη θέσπιση μέτρων μεταφοράς ή συνοδευτικά προς αυτή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία, καθώς και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2023)2111], επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (οδηγία 2010/64/ΕΕ). Η οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες που εκδόθηκαν από την ΕΕ για τη δημιουργία κοινών ελάχιστων προτύπων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το δικαίωμα των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών προστατεύεται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Εγγυάται ότι οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι που δεν μιλούν ή δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία και γραπτή μετάφραση των βασικών εγγράφων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της Βουλγαρίας δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά το δικαίωμα σε διερμηνεία, το δικαίωμα γραπτής μετάφρασης βασικών εγγράφων και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, οι ύποπτοι που δεν τελούν υπό κράτηση δεν απολαύουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην οδηγία. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

4. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

Προειδοποιητική επιστολή

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία Ευρατόμ για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Δανία [INFR(2023)2122] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δανική νομοθεσία μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, όπως τις διατάξεις που αφορούν τη διεξαγωγή ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών, τη διαχείριση των υφιστάμενων καταστάσεων έκθεσης, την εκτίμηση των δόσεων ακτινοβολίας από εγκεκριμένες πρακτικές, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναφορά της απόρριψης ραδιενεργών ουσιών, την κατανομή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στην αρμόδια αρχή ακτινοπροστασίας και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Δανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2021)0326], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32% έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Μάιο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε στην Πορτογαλία αιτιολογημένη γνώμη. Τον Φεβρουάριο του 2023 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν μετέφερε την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, και ιδίως επειδή δεν κοινοποίησε πίνακα αντιστοιχίας ή επεξηγηματικό έγγραφο που να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Πορτογαλία μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο κάθε διάταξη της οδηγίας. Η Επιτροπή, αφού παρέλαβε τον πίνακα αντιστοιχίας από την Πορτογαλία, αποφάσισε να μη συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Μετά την αξιολόγηση του πίνακα αντιστοιχίας, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, επειδή η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εξακολουθούσε να μην είναι πλήρης. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία [INFR(2021)0033], στην Ελλάδα [INFR(2021)0037] και στην Πορτογαλία [INFR(2021)0087], επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944, που τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία τον Φεβρουάριο του 2021, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν μεταφερθεί όλες οι διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις απαντήσεις των οικείων κρατών μελών καθώς και τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που της κοινοποιήθηκαν, θεωρεί ότι η Εσθονία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Deborah Almerge Ruckert — Τηλ.: +32 229 87986)

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ και την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)2112] και στην Αυστρία [INFR(2023)2113], ζητώντας την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Η οδηγία διευρύνει τους τύπους των οδών που καλύπτονται από τη νομοθεσία και απαιτεί τη θέσπιση και την εφαρμογή διαδικασιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, για τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τις επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας και τις αξιολογήσεις ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου από τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και στις ανάγκες τους. Η Τσεχία και η Αυστρία δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Για παράδειγμα, η Τσεχία δεν απαιτεί οι ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου να περιλαμβάνονται στην κατάρτιση των ελεγκτών οδικής ασφάλειας, και η Αυστρία δεν τις λαμβάνει υπόψη κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας. Επιπλέον, η Τσεχία δεν καθιστά σαφές ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις οδούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, δηλαδή στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, στους αυτοκινητόδρομους, στους κύριους οδικούς άξονες που συνδέουν μεγάλες πόλεις και περιφέρειες και στους υπεραστικούς οδικούς άξονες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία και στην Αυστρία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία για την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)0523], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/520 στο εθνικό δίκαιο. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως, θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2021. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν όρισε εθνικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όταν διαπιστώνεται μη καταβολή οδικού τέλους από χρήστη του οδικού δικτύου. Η μη πλήρης μεταφορά των κανόνων αυτών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί εμπόδιο στη διασυνοριακή επιβολή της υποχρέωσης καταβολής οδικών τελών στην ΕΕ. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής μεταφοράς και εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ορθής μεταφοράς και εφαρμογής της οδηγίας 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα στην Ισπανία παραβιάζει αρκετές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας σχετικά με: τη διαχειριστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής — ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό των τελών υποδομής, τη διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων βάσει των αρχών της αγοράς, και την ορθή κατάρτιση των συμβατικών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, στην οποία η Ισπανία απάντησε τον Ιανουάριο του 2019, ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι ορισμένες από τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν είχαν διευθετηθεί μέσω νέας νομοθεσίας, ενώ άλλες απαιτούσαν περαιτέρω εργασίες. Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ισπανία δεν είχε διασφαλίσει την ορθή μεταφορά αρκετών άρθρων της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και, για τον λόγο αυτό, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Οκτώβριο του 2019. Τον Δεκέμβριο του 2022 η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι είχε μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο περαιτέρω μέτρα, αλλά η ανάλυση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε διευθετηθεί το σύνολο των σημείων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

6. Γεωργία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: (+32 2 296 59 66, Sophie Dirven — Τηλ.: +32 2 296 72 28) 

Προειδοποιητική επιστολή

Γεωργία: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να άρει την υποχρεωτική γνωστοποίηση εξαγωγής για ορισμένα βασικά γεωργικά προϊόντα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σλοβακία [INFR(2023)2118], επειδή έχει εισαγάγει στη νομοθεσία της υποχρεωτική προηγούμενη γνωστοποίηση εξαγωγής για ορισμένα βασικά γεωργικά προϊόντα (σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, γλυκό καλαμπόκι, σόγια, γογγύλι και ηλίανθος). Βάσει αυτής της υποχρέωσης, οι εξαγωγείς πρέπει να γνωστοποιούν εκ των προτέρων στις σλοβακικές αρχές όλες τις προγραμματισμένες εξαγωγές των εν λόγω βασικών προϊόντων όταν αφορούν ποσότητες άνω των 400 τόνων μηνιαίως. Με βάση τις γνωστοποιήσεις, οι σλοβακικές αρχές αξιολογούν στη συνέχεια κατά πόσον υπάρχει απειλή για την εγχώρια επισιτιστική ασφάλεια από τη μείωση των αποθεμάτων των εν λόγω βασικών προϊόντων κάτω από ένα κρίσιμο όριο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο δεν συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τους κοινούς κανόνες για τις εξαγωγές. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στη Σλοβακία αιτιολογημένη γνώμη.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα