Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις

logo

 Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 62 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία στο εθνικό του δίκαιο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2020)2344], προκειμένου να ευθυγραμμίσει την εθνική του νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον).

Η οδηγία αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2014, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο συνετές, προβλέψιμες και βιώσιμες.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο τον Δεκέμβριο του 2020. Αφού ανέλυσε τις απαντήσεις του Βελγίου και τις τροποποιήσεις της εθνικής (ομοσπονδιακής και περιφερειακής) νομοθεσίας του, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι σημαντικός αριθμός ελλείψεων στη μεταφορά της οδηγίας έχουν καλυφθεί με τη θέσπιση νέας νομοθεσίας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν τις διασυνοριακές διαβουλεύσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία δεν έχει ακόμη μεταφερθεί πλήρως και ορθά στο Βέλγιο.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να άρει τα εμπόδια πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2020)2106], επειδή δεν έχει άρει τα εμπόδια πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα βάσει της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ). Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να καθορίσουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η οδηγία και η σύμβαση του Aarhus, στην οποία η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, απαιτούν να επιτρέπεται στα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ζητούν από τις δημόσιες αρχές να καταρτίζουν σχέδιο για την ποιότητα του αέρα και να αμφισβητούν τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα και το περιεχόμενό τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Η Βουλγαρία δεν έχει διασφαλίσει ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζει ότι μπορούν να αμφισβητούν την έλλειψη σχεδίων για την ποιότητα του αέρα ή την ανεπάρκεια τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2020. Επιπλέον, οριστική απόφαση του εθνικού δικαστηρίου το 2021 επιβεβαίωσε την πρακτική της άρνησης πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα. Επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιβαλλοντικός θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2022)0008], λόγω μη επικαιροποίησης της εθνικής νομοθεσίας της και μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η οδηγία 2002/49/ΕΚ ορίζει κοινή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Το 2020 η οδηγία τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2021/1226 προκειμένου να προσαρμοστεί στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Οι τροποποιήσεις αφορούν τις μεθόδους αξιολόγησης των δεικτών θορύβου και των επιβλαβών επιπτώσεων του θορύβου. Δεδομένου ότι η ηχορύπανση αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό παράγοντα για τη δημόσια υγεία, η μείωσή της αποτελεί σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία τον Ιανουάριο του 2022 λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2021/1226 στο εθνικό δίκαιο. Μέχρι σήμερα, η Αυστρία αναγνωρίζει ότι δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει όλα τα μέτρα μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και ότι η μεταφορά παραμένει μερική. 

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να δημιουργήσει λειτουργικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία [INFR(2017)2024], επειδή συστηματικά παραλείπει να παρακολουθεί την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ). Οι οδηγίες αυτές απαιτούν από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυο παρακολούθησης για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όσον αφορά τους διάφορους ρύπους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε αυτές.

Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία.

Η Επιτροπή απέστειλε στη Ρουμανία προειδοποιητική επιστολή τον Ιούνιο του 2017, και τον Ιούλιο του 2019 απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Παρά το γεγονός ότι η Ρουμανία πραγματοποιεί εκτεταμένη επισκευή του δικτύου της για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά όσον αφορά τον κατάλληλο αριθμό και τύπο των σημείων δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα. Αυτές οι παραλείψεις έγκεινται στη συστημική έλλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει εκ νέου την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο λόγω μη ορθής επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την Ιταλία [INFR(2009)2034] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω έλλειψης πλήρους συμμόρφωσης με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014 σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου), καθώς 41 οικισμοί δεν διασφάλισαν την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να μη γίνεται ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς. Η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων γι' αυτούς τους πέντε οικισμούς ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, τα εσωτερικά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στις οποίες απορρίπτονται τα μη επεξεργασμένα λύματα.

Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρά την προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 260 που απέστειλε η Επιτροπή στην Ιταλία στις 17 Μαΐου 2018, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμμόρφωση στους προαναφερθέντες πέντε οικισμούς. Η δεύτερη αυτή παραπομπή στο Δικαστήριο μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

2. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Cristina Torres Castillo – Τηλ.: +32 229 90679, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 2 291 31 73)

 

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

 

Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθούν με τους κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2023)2012] και στην Πολωνία [INFR(2023)2011], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2017/1371]. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία [INFR(2021)2234]. Οι κανόνες που περιγράφονται στην οδηγία προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της εναρμόνισης των ορισμών, των κυρώσεων και των κανόνων δικαιοδοσίας που σχετίζονται με απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορα ζητήματα συμμόρφωσης στη Βουλγαρία και την Πολωνία όσον αφορά τον ορισμό ορισμένων ποινικών αδικημάτων και των σχετικών ποινικών κυρώσεων, καθώς και την ευθύνη των νομικών προσώπων για εγκλήματα που διαπράττονται προς όφελός τους. Τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε στη Φινλανδία προειδοποιητική επιστολή. Αφού ανέλυσε την απάντηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Φινλανδία δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση πρόβλεψης της ευθύνης των νομικών προσώπων σε περιπτώσεις παθητικής δωροδοκίας και υπεξαίρεσης. Η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Φινλανδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία και στη Βουλγαρία και να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να εφαρμόσουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σλοβενία [INFR(2023)2010] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2008], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο τους την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο [INFR(2021)2139]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε δικηγόρο από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας για τα πρόσωπα που υπόκεινται σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ), καθώς και για τους υπόπτους και τους κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες· και στη διασφάλιση ότι όσοι στερούνται την ελευθερία τους μπορούν να ενημερώνουν και να επικοινωνούν με τρίτα πρόσωπα, όπως ο εργοδότης τους ή μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και με προξενικές αρχές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από τα τρία κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Τόσο η Σλοβενία όσο και η Σλοβακία προβλέπουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, οι οποίες δεν επιτρέπονται βάσει της οδηγίας, και δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου για τη στέρηση της ελευθερίας. Επιπλέον, το σλοβενικό δίκαιο δεν εγγυάται πλήρως το απόρρητο της επικοινωνίας μεταξύ υπόπτων ή κατηγορουμένων και του δικηγόρου τους. Η σλοβακική νομοθεσία μεταφέρει εσφαλμένα στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις σχετικά με ενδεχόμενη παραίτηση από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο τον Νοέμβριο του 2021. Μετά την αξιολόγηση της απάντησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα ζητήματα που θίγονταν στην προειδοποιητική επιστολή δεν εξετάστηκαν. Το Λουξεμβούργο δεν προέβλεψε τους ειδικούς κανόνες που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τον υπεύθυνο γονέα ή ενήλικα σε περιπτώσεις κράτησης ανηλίκου.  Το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία και στη Σλοβακία και να παραπέμψει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της απόφασης-πλαισίου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Εσθονία [INFR(2020)2279] και στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)2018], λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία τον Δεκέμβριο του 2020 και στο Λουξεμβούργο τον Μάιο του 2022. Μετά τις απαντήσεις τους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εσθονία δεν έχει μεταφέρει πλήρως τις αναγκαίες απαιτήσεις όσον αφορά τις περιπτώσεις μεταγενέστερης παράδοσης για αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν πριν από την αρχική παράδοση, ενώ το Λουξεμβούργο δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό του δίκαιο τις προθεσμίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση εντάλματος, καθώς και την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος. Η Εσθονία και το Λουξεμβούργο έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα δύο κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία [INFR(2021)2105] επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο διατάξεις της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (οδηγία 2010/64/ΕΕ). Η οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών ελάχιστων προτύπων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Ιδίως, εγγυάται το δικαίωμα των υπόπτων και των κατηγορουμένων στην ΕΕ να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, δωρεάν διερμηνεία και μετάφραση σε γλώσσα που κατανοούν. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε στη Σουηδία προειδοποιητική επιστολή. Μετά την απάντηση της Σουηδίας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σουηδική νομοθεσία δεν προβλέπει σαφώς το δικαίωμα του υπόπτου ή κατηγορουμένου να έχει στη διάθεσή του διερμηνεία για την επικοινωνία του με τον συνήγορό του κατά τη διάρκεια ανάκρισης ή ακροάσεων, και απλώς επιτρέπει την επιστροφή των εξόδων διερμηνείας στον συνήγορο όταν η εν λόγω επικοινωνία πραγματοποιείται εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία Ευρατόμ για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Λιθουανία [INFR(2023)2039] και στο Λουξεμβούργο [INFR(2023)2040] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας (οδηγία 2013/59 του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέτρα δεν μετέφεραν ορθά την οδηγία στα εν λόγω δύο κράτη μέλη. Τα ζητήματα συμμόρφωσης που εντόπισε η Επιτροπή διαφέρουν για κάθε κράτος μέλος και αφορούν ειδικές απαιτήσεις της οδηγίας, όπως διατάξεις σχετικά με τον ιατρικό ακτινολογικό εξοπλισμό, την εκτίμηση των δόσεων του πληθυσμού, το σχέδιο δράσης για το ραδόνιο (φυσικό ραδιενεργό αέριο), τις επιθεωρήσεις, τις μη ιατρικές απεικονιστικές εκθέσεις, την εκτίμηση της εξωτερικής και εσωτερικής έκθεσης, τα περιοριστικά επίπεδα των δόσεων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λιθουανία [INFR(2021)0277], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε στη Λιθουανία προειδοποιητική επιστολή. Μέχρι σήμερα, το κράτος μέλος έχει μεταφέρει την οδηγία μόνο εν μέρει. Η Λιθουανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία των αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα [INFR(2020)4001], επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για τα μεταχειρισμένα οχήματα που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή εστάλη στην Ελλάδα στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με το τέλος ταξινόμησης και τον περιβαλλοντικό φόρο για τα εν λόγω οχήματα. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει επεκτείνει την εφαρμογή του περιβαλλοντικού φόρου σε νέες κατηγορίες οχημάτων. Ο εν λόγω περιβαλλοντικός φόρος εισάγει διακρίσεις μεταξύ των μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται και ταξινομούνται στην Ελλάδα και των μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη και στη συνέχεια ταξινομούνται στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή επεκτείνει τώρα το πεδίο εφαρμογής της παράβασης λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2021)2093], επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο. Η Κύπρος επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5 % για τα πρώτα 200 m2 των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία από τον δικαιούχο, χωρίς άλλους περιορισμούς. Πράγματι, η οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις κατοικίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το ευρύ πεδίο εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας και η έλλειψη περιορισμών σε αυτή δείχνουν ότι το μέτρο υπερβαίνει τον εν λόγω στόχο. Ειδικότερα, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, τα μέλη της οικογένειας που θα διαμένουν στην κατοικία και το ανώτατο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Επιτροπή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2021. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στην εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Κινητικότητα και Μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2019)2218], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων που περιέχεται στην οδηγία σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία περιλαμβάνει κοινούς κανόνες ασφάλειας για εξοπλισμό όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων ή τα ραντάρ επί πλοίων που φέρουν σημαία ΕΕ, με στόχο επίσης να αποτραπεί η παραποίησή τους. Η οδηγία δημιουργεί έναν μηχανισμό εποπτείας της αγοράς που δίνει στα κράτη μέλη την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός πλοίων δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την υγεία ή το περιβάλλον. Η Βουλγαρία δεν ασκεί επαρκή εποπτεία της αγοράς για τον εξοπλισμό πλοίων που τοποθετείται σε πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Τον Οκτώβριο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε στη Βουλγαρία προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι η Βουλγαρία δεν έχει αναφέρει ακόμη δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2023)2038] λόγω πλημμελούς εφαρμογής της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [οδηγία (ΕΕ) 2018/843]. Η Βουλγαρία είχε ανακοινώσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς (έλλειψη συμμόρφωσης) της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτές επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, θεμελιώδεις πτυχές όπως: την υποχρέωση καταχώρισης, αδειοδότησης ή ρύθμισης των παρόχων υπηρεσιών (δηλαδή, βάσει του εθνικού δικαίου, οι πάροχοι υπηρεσιών καταπιστευτικής διαχείρισης και εταιρικών υπηρεσιών δεν διαθέτουν άδεια ούτε υπόκεινται σε εγγραφή)· την έλλειψη μηχανισμού για την επίλυση των αποκλίσεων στις πληροφορίες που παρέχονται από το εθνικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων (το μητρώο που αναφέρει τι ανήκει σε ποιον)· ή την ορθή εφαρμογή των εννοιών της «έδρας» ή της «διαμονής» όσον αφορά τα πρόσωπα που υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο. Οι οικείοι κανόνες έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Εάν η Βουλγαρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα [INFR(2021)2133], επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (οδηγία 2014/49/ΕΕ). Εκτός από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη ενός ορισμένου επιπέδου-στόχου, τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα πρέπει να έχουν προβλέψει κατάλληλες ρυθμίσεις εναλλακτικής χρηματοδότησης για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε περίπτωση που χρειαστεί να καταβάλουν την εγγύηση στους καταθέτες. Αυτό δεν ισχύει στη Μάλτα. Η κατάσταση αυτή παρεμποδίζει την οικονομική ανθεκτικότητα του μαλτεζικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και, τελικά, την προστασία που παρέχεται στους καταθέτες. Η Μάλτα δεν μετέφερε ορθά την οδηγία στην εθνική έννομη τάξη της και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Απασχόληση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2022)0352], την Ισπανία [INFR(2022)0354] και το Λουξεμβούργο [INFR(2022)0373] επειδή δεν ενσωμάτωσαν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας [οδηγία (ΕΕ) 2019/1152]. Οι εν λόγω κανόνες παρέχουν εκτενέστερα και επικαιροποιημένα εργασιακά δικαιώματα και προστασία στους 182 εκατομμύρια εργαζομένους στην ΕΕ. Με τους νέους κανόνες, οι εργαζόμενοι έχουν, για παράδειγμα, το δικαίωμα σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα όσον αφορά τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και τον χρόνο εργασίας. Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να λαμβάνουν έγκαιρες και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές πτυχές της εργασίας τους, όπως ο τόπος εργασίας και η αμοιβή. Οι νέοι κανόνες θα ωφελήσουν ιδίως δύο έως τρία εκατομμύρια εργαζομένους σε επισφαλείς μορφές απασχόλησης.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 19 κράτη μέλη, επειδή δεν ενσωμάτωσαν καθόλου ή δεν ενσωμάτωσαν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Πλέον, αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς των νέων ενωσιακών κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο ούτε έχουν κοινοποιήσει σχέδιο νόμου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ψήφισή τους. Τα τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα