Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Ιουνίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 239 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: VivianLoonela — Τηλ.: +32 229 66712, DanielaStoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων της Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των τόπων Natura 2000, ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τους οικοτόπους) και την οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Η Πολωνία δεν έχει ακόμη χαρακτηρίσει 655 (από τους 845) τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, ούτε έχει καθορίσει ειδικούς ανά τόπο στόχους και μέτρα διατήρησης για όλους τους τόπους της. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όσον αφορά τους 845 τόπους στην Πολωνία έχει λήξει προ πολλού. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κατατάσσουν περιοχές σε ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) και να θεσπίζουν ειδικά μέτρα διατήρησης και στόχους για κάθε μία από αυτές. Η Πολωνία δεν ολοκλήρωσε τη θέσπιση ειδικών μέτρων διατήρησης για 50 (από τις 145 χαρακτηρισμένες) ΖΕΠ, ούτε συνάρτησε τα μέτρα διατήρησης με τους ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης για όλες τις υπόλοιπες ΖΕΠ. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η Επιτροπή καλεί την Εσθονία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία της ΕΕ για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (οδηγία 2001/42/ΕΚ), ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες υλοτομίας σε τόπους Natura 2000. Η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η οδηγία για τους οικοτόπους συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς απαιτεί όλες οι δραστηριότητες με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις σ' έναν τόπο Natura 2000 να υποβάλλονται σε κατάλληλη εκτίμηση και να εγκρίνονται μόνο στον βαθμό που δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τον οικείο τόπο. Επιπλέον, πραγματοποιείται στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση των σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή του δικτύου Natura 2000. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής εκτίμησης που θεσπίζει η ενωσιακή νομοθεσία δεν έχουν μεταφερθεί πλήρως στην εσθονική έννομη τάξη. Οικονομικές δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000, όπως η υλοτομία, δεν υπόκεινται σε κατάλληλη εκτίμηση βάσει της εσθονικής νομοθεσίας. Οι συστατικές πράξεις των εσθονικών περιοχών Natura 2000, οι λεγόμενοι κανόνες προστασίας, περιλαμβάνουν συχνά διατάξεις που αφορούν την υλοτομία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την προστατευόμενη περιοχή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις τόσο της οδηγίας για τους οικοτόπους όσο και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει εντοπίσει 217 δέσμες ειδικών ανά περιοχή κανόνων προστασίας που έχουν εγκριθεί χωρίς την περιβαλλοντική εκτίμηση που απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Κύπρος, από τους 37 τόπους της κοινοτικής σημασίας, δεν έχει χαρακτηρίσει ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) τους 3. Επιπλέον, δεν έχει καθορίσει στόχους διατήρησης για 3 ΕΖΔ και οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τις άλλες 34 ΕΖΔ δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, για παράδειγμα είναι υπερβολικά ασαφείς ή δεν προσδιορίζουν σωστά τα είδη και τους οικοτόπους που, θεωρητικώς, αφορούν. Επίσης, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης για 33 ΕΖΔ, ενώ τα μέτρα που έχει θεσπίσει για 4 ΕΖΔ είναι υπερβολικά γενικόλογα για να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να καθορίσει ζώνες ειδικής προστασίας για θαλάσσια είδη και πτηνά

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη τον καθορισμό ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) με στόχο την προστασία των άγριων πτηνών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Το 2016 η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα κενά στον χαρακτηρισμό ΖΕΠ στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι θαλάσσιες ζώνες προστασίας, όπως αυτές που έχουν χαρακτηριστεί βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, προστατεύουν σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής, αναζήτησης τροφής ή μετανάστευσης θαλάσσιων πτηνών, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διασφάλιση της καλής τους κατάστασης στα ύδατα της ΕΕ. Ωστόσο, οι σλοβενικές αρχές δεν έχουν ακόμη κατατάξει όλες τις αναγκαίες ΖΕΠ για τον μεσογειακό θαλασσοκόρακα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα θαλάσσια πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία, και, κατά συνέπεια, παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση

Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να εξασφαλίσει επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τους οικοτόπους) και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ (οδηγία για τα πτηνά). Βάσει των οδηγιών για τους οικοτόπους και για τα πτηνά, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, προτείνοντας κατάλληλους τόπους κοινοτικής σημασίας και κατατάσσοντας περιοχές σε ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ). Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Το σημερινό δίκτυο Natura 2000 της Ιταλίας δεν καλύπτει επαρκώς τους διάφορους τύπους οικοτόπων και τα είδη που χρήζουν προστασίας. Τα σοβαρότερα κενά αφορούν θαλάσσια είδη, όπως η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα και το ρινοδέλφινο, καθώς και θαλάσσια ενδιαιτήματα, όπως οι ύφαλοι. Απουσιάζουν επίσης οι χαρακτηρισμοί θαλάσσιων περιοχών για αρκετά είδη θαλάσσιων πτηνών, όπως ο αρτέμης και ο μύχος της Μεσογείου. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που, εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβασης, εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του φυσικού τους πεδίου, εξαπλωνόμενα με ταχείς ρυθμούς και εξοστρακίζοντας τα αυτόχθονα είδη, με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα εν λόγω 18 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Επιπλέον, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν θεσπίσει σύστημα επιτήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ, ούτε έχουν συμπεριλάβει τέτοιο σύστημα στο υπάρχον σύστημά τους. Η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν δημιουργήσει πλήρως λειτουργικές δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την πρόληψη της εκούσιας εισαγωγής ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Η Πορτογαλία δεν διαβίβασε έκθεση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: H Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να βελτιώσουν τους εθνικούς τους κανόνες

Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβενία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Τομείς όπως η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας — οι αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι μια ΕΕ με μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Η εν λόγω συμφωνία αναφέρει ότι οι θεσπιζόμενοι περιβαλλοντικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Επιτροπή εντόπισε 54 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας από την Τσεχία. Η Τσεχία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο κάποιους ορισμούς («νέα μονάδα», «κίνδυνος» και «ενδιαφερόμενο κοινό»), την υποχρέωση κοινοποίησης ορισμένων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, το περιεχόμενο της έκθεσης ασφάλειας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η Τσεχία δεν έχει θεσπίσει επαρκή νομοθεσία σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, όπως απαιτείται από την οδηγία, ούτε έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή εντόπισε 48 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας από την Πολωνία, οι οποίες αφορούν, π.χ., τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης, τις διατάξεις σχετικά με τις εκθέσεις ασφάλειας, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τον σχεδιασμό χρήσεων γης, την ενημέρωση του κοινού, τη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές έπειτα από μεγάλο ατύχημα, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις. Η Πολωνία δεν έχει επίσης μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο κάποιους ορισμούς της οδηγίας («μονάδα», «φορέας εκμετάλλευσης», «επικίνδυνη ουσία» και «μεγάλο ατύχημα»). Η Σλοβενία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο κάποιους ορισμούς της οδηγίας Seveso III, την υποχρέωση κατάρτισης πολιτικής με σκοπό την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων ή την υποχρέωση αποστολής της έκθεσης ασφάλειας για νέες μονάδες πριν από την έναρξη λειτουργίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το δικαίωμα του κοινού να διατυπώνει σχόλια και απόψεις προς την αρμόδια αρχή πριν από τη λήψη απόφασης για ειδικό επιμέρους έργο, καθώς και τη δέουσα συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης. Η πλημμελής μεταφορά εμποδίζει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας των διαφόρων τομεακών περιβαλλοντικών κανόνων και στην επίτευξη των στόχων τους. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχία, στην Πολωνία και στη Σλοβενία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να διασφαλίσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη κατά την έγκριση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών

Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να παρέχει στο κοινό κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη όταν εγκρίνονται με νομοθετικές πράξεις έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Βάσει της οδηγίας, τα εν λόγω έργα επιτρέπεται να εγκρίνονται μέσω εθνικής νομοθετικής πράξης και, ως εκ τούτου, μπορούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο, η οδηγία διευκρινίζει ότι πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της άδειας έργου. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Τον Μάρτιο του 2020 το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που παραθέτει σειρά έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών τα οποία μπορούν να εγκριθούν με ομοσπονδιακό νόμο αντί της τακτικής διοικητικής διαδικασίας. Ωστόσο, η έγκριση έργων υποδομής με ομοσπονδιακό νόμο περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα φυσικά πρόσωπα και τις ΜΚΟ, δεδομένου ότι οι ομοσπονδιακοί νόμοι στη Γερμανία μπορούν να καταργηθούν μόνο από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Τα φυσικά πρόσωπα, και ιδίως οι ΜΚΟ, που επηρεάζονται από τέτοια έργα έχουν περιορισμένες μόνο δυνατότητες να προσφύγουν απευθείας στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν προβλέπονται άλλες ρυθμίσεις στο εθνικό δίκαιο οι οποίες να διασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει δικαστικό έλεγχο των έργων για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα οποία έχουν εγκριθεί με ομοσπονδιακή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες για τη ρύπανση που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες

Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Τσεχία δεν έχει μεταφέρει ή δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας. Μεταξύ αυτών των διατάξεων είναι οι ορισμοί «ενδιαφερόμενο κοινό» και «υπολείμματα». Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες για τη λειτουργία των μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και στη δικαιοσύνη είναι ασαφείς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εν λόγω οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ειδικότερα, η οδηγία ορίζει για τα κράτη μέλη εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών όσον αφορά πέντε σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους [οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου (NMVOC), διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5)]. Όλοι αυτοί οι ατμοσφαιρικοί ρύποι επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως αναπνευστικά προβλήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο, και προξενούν βλάβες στα οικοσυστήματα. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι μια ΕΕ με μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Μεταξύ άλλων, η Πολωνία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την απαίτηση της εν λόγω οδηγίας να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των εκπομπών στα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η Πολωνία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την απαίτηση διεξαγωγής διασυνοριακών διαβουλεύσεων σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος, η πολωνική νομοθεσία δεν προέβλεπε κυρώσεις για παραβιάσεις της οδηγίας. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Σύμβαση του Aarhus: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να μεταφέρει ορθά στην εθνική της νομοθεσία όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Το 2014 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, επειδή δεν χορήγησε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και φυσικά πρόσωπα το δικαίωμα να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να προσβάλουν αποφάσεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σε συναφή υπόθεση το 2017, η Αυστρία άρχισε να μεταφέρει τη σύμβαση του Aarhus στο εθνικό της δίκαιο κατ' εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εν λόγω μεταφορά χρειάστηκε πολύ χρόνο, επειδή έπρεπε να τροποποιηθεί μεγάλος αριθμός νομικών πράξεων, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε κρατιδιακό επίπεδο. Μολονότι τα μέτρα που έλαβε η Αυστρία την περίοδο 2018-2020 αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες εναπομένουσες και πρόσθετες ελλείψεις. Ειδικότερα, σε αρκετές σημαντικές υποθέσεις, η αυστριακή νομοθεσία δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του κοινού σε δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων που ενδεχομένως παραβιάζουν το περιβαλλοντικό δίκαιο. Επιπλέον, ο δικαστικός έλεγχος περιορίζεται καταρχήν σε μεμονωμένες αποφάσεις και δεν περιλαμβάνει διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις, τα φυσικά πρόσωπα αποκλείονται εντελώς από το δικαίωμα αυτό. Η ορθή λειτουργία της πρόσβασης στα εθνικά δικαστήρια και ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχός τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα που ρυθμίζονται από τους ενωσιακούς κανόνες αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Μαζί με τη δράση των κρατών μελών, η ορθή λειτουργία της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και η επιβολή από ιδιωτικούς φορείς είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην πράξη. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να διασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Το 2011 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν εκπλήρωνε την υποχρέωσή της να διασφαλίζει ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται για δύο οικισμούς — της Προσοτσάνης και του Δοξάτου. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες για τη ρύπανση που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες

Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, επειδή δεν αντικατοπτρίζει ορθά στο εθνικό της δίκαιο όλες τις πτυχές της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Μολονότι η Βουλγαρία έχει μεταφέρει ορθά τις περισσότερες διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο, υπάρχουν ορισμένες πτυχές που δεν αντικατοπτρίζονται σωστά. Μεταξύ αυτών των πτυχών συγκαταλέγεται η ρητή απαίτηση να επαναξιολογείται η παρέκκλιση για λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών κάθε φορά που μια άδεια επανεξετάζεται, και να διενεργούνται επιθεωρήσεις για τη διερεύνηση σοβαρών περιβαλλοντικών καταγγελιών, ατυχημάτων, συμβάντων και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν και όχι εντός 30 ημερών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, η οποία θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να διασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία έχει θέσει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο λόγω μη συμμόρφωσής του με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Το Βέλγιο όφειλε να είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας από το 2005. Μολονότι οι βελγικές αρχές κοινοποίησαν δεδομένα παρακολούθησης με στόχο να καταδείξουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας, για τρεις οικισμούς δεν παρασχέθηκαν τα απαραίτητα δείγματα που καλύπτουν τακτή περίοδο. Αυτό οδηγεί την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι οι αρχές δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα στοιχεία που να αποδεικνύουν την εικαζόμενη συμμόρφωση των εν λόγω οικισμών. Από τους 12 οικισμούς τους οποίους αφορούσε η αρχική προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, μόνο ένας θεωρείται πλέον ότι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, το οποίο θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ροές αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία 2018/849 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα, στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών, και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των οχημάτων. Η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των δραστηριοτήτων όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής τους. Σκοπός της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ είναι, αφενός, να συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτησή τους και, αφετέρου, να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των εν λόγω ροών αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 7 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 13 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/850 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η οδηγία εισάγει, από το 2030, περιορισμούς στην υγειονομική ταφή όλων των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Επιδιώκει επίσης να περιορίσει, έως το 2035, το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10 % και θεσπίζει κανόνες για τον υπολογισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι για τα αστικά απόβλητα. Επιπλέον, απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας για τα αστικά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 13 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Η οδηγία καθορίζει ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και ενισχύει τους κανόνες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Θέτει επίσης νέους στόχους για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, διευκρινίζοντας ότι έως το 2025 θα πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 55 % των αστικών αποβλήτων κατά βάρος. Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί στο 60 % έως το 2030 και στο 65 % έως το 2035. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 17 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 13 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Ρουμανία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/852 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Η οδηγία καλεί τις χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 13 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει σειρά προτεραιότητας, τη λεγόμενη «ιεράρχηση των αποβλήτων», η οποία πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εκπόνηση νομοθεσίας και πολιτικών πρωτοβουλιών με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο της «ιεράρχησης των αποβλήτων», η πρόληψη των αποβλήτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η ανακύκλωση αποκτά προτεραιότητα έναντι της ανάκτησης ενέργειας ή της διάθεσης. Αυτό, σε συνδυασμό με τους στόχους της οδηγίας για την υγειονομική ταφή, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που προστατεύει τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο χώρος υγειονομικής ταφής να μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Πλημμύρες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να διασφαλίσει την επανεξέταση της προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη οφείλουν να μειώσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους πλημμύρας διενεργώντας προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας με σκοπό να εντοπιστούν οι περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας και να καταστεί δυνατή η κατάρτιση κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Η πρώτη προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας έπρεπε να είχε εκπονηθεί έως το 2011. Τα κράτη μέλη όφειλαν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση των προκαταρκτικών τους αξιολογήσεων των κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Μαρτίου 2019. Η επανεξέταση και η επικαιροποίηση είναι σημαντικές ώστε τόσο το κοινό όσο και η Επιτροπή να γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Τον Οκτώβριο του Οκτωβρίου 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, επειδή δεν εκπλήρωνε τη συγκεκριμένη υποχρέωση στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού στις Βαλεαρίδες Νήσους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εξασφαλίσει την τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης 

Η Επιτροπή καλεί τη Λετονία να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Μολονότι η Λετονία έχει χαρακτηρίσει ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) και τους 328 τόπους κοινοτικής σημασίας τους οποίους αφορά η συγκεκριμένη υπόθεση, γενικά και συστηματικά δεν τους έχει καθορίσει χαρακτηρίσει σωστά. Επιπλέον, η Λετονία δεν έχει καθορίσει ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων ΕΖΔ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να διακόψει πρακτικές που επηρεάζουν τα προστατευόμενα άγρια πτηνά

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και να διακόψει την πρακτική της να επιτρέπει την παγίδευση σπίνων. Η οδηγία για τα πτηνά απαιτεί γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών και επιτρέπει παρεκκλίσεις για τη θήρα και την παγίδευση μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Μάλτα ενέκρινε πρόσφατα την παγίδευση σπίνων για ερευνητικούς σκοπούς, αφού είχε προηγουμένως εγκρίνει επί σειρά ετών την παγίδευση σπίνων για ψυχαγωγικούς σκοπούς, πράξη την οποία το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε μη συμμορφούμενη προς την οδηγία για τα πτηνά. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι το νέο καθεστώς παρέκκλισης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και επιτρέπει την παγίδευση σπίνων για ερευνητικούς σκοπούς καταστρατηγεί την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, καθώς επιτρέπει την παγίδευση σπίνων σε παρόμοιες συνθήκες με αυτές που ίσχυαν πριν από την έκδοση της εν λόγω απόφασης, αν και υπό διαφορετικό καθεστώς. Μετά τη μη ικανοποιητική απάντηση των μαλτεζικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, η οποία έχει πλέον προθεσμία ενός μήνα για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η συντόμευση της προθεσμίας αποσκοπεί στην πρόληψη σοβαρών και μη αναστρέψιμων ζημιών στο περιβάλλον, σε περίπτωση που η Δημοκρατία της Μάλτας προτίθεται να ανοίξει ακόμη μία περίοδο παγίδευσης.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να ενισχύσει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92/ΕΕ) . Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων, μεταξύ άλλων ενσωματώνοντας τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τον Μάρτιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, επειδή δεν μετέφερε ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Η Βουλγαρία διόρθωσε ορισμένα από τα προβλήματα που επισημαίνονταν στην επιστολή, ωστόσο κάποια άλλα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία εξακολουθεί να μην καθιστά ορισμένα στοιχεία της εκτίμησης επιπτώσεων διαθέσιμα στο κοινό, κατά παράβαση απαίτησης της οδηγίας. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τους φορείς αξιοποίησης να συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα άλλων υφιστάμενων εκτιμήσεων στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, κάτι που η Βουλγαρία δεν διασφαλίζει. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Συμπληρωματικές αιτιολογημένες γνώμες

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να διασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Η Ισπανία όφειλε να είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας από το 2005. Γενικά, μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής το 2012 και μιας πρώτης αιτιολογημένης γνώμης το 2015, η Ισπανία εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 332 οικισμών. Επιπλέον, 30 οικισμοί δεν διαθέτουν συστήματα συλλογής αστικών λυμάτων και βασίζονται κυρίως ή εξ ολοκλήρου σε μεμονωμένα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Η Ισπανία δεν εξήγησε γιατί η μη εφαρμογή συστήματος συλλογής δικαιολογείται βάσει της οδηγίας. Επιπλέον, από την εξέταση των προαναφερθέντων μεμονωμένων κατάλληλων συστημάτων προέκυψε ότι αυτά δεν μπορούν να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος με ένα σύστημα συλλογής, το οποίο απαιτείται από την οδηγία. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 30 οικισμοί δεν διαθέτουν σύστημα που να επιτρέπει τη συλλογή και την επεξεργασία του συνόλου των αστικών λυμάτων τους σύμφωνα με την οδηγία. Επιπλέον, και οι άλλοι 302 οικισμοί δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας, καθώς τα λύματα δεν εισέρχονται στα συστήματα συλλογής αστικών λυμάτων και/ή δεν υποβάλλονται σε ορθή επεξεργασία ούτε πληρούν τα πρότυπα μετεπεξεργασίας. Με βάση τις τότε διαθέσιμες πληροφορίες, τον Φεβρουάριο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία μια πρώτη αιτιολογημένη γνώμη, η οποία αφορούσε 606 οικισμούς. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει μειώσει τον αριθμό των οικισμών που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία. Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία για τους μη συμμορφούμενους οικισμούς. Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πόσιμο νερό: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ασφαλούς πόσιμου νερού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Απαιτεί το πόσιμο νερό να είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς και από ουσίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, καθώς σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας Lazio, της επαρχίας Viterbo, τα επίπεδα αρσενικού και φθορίου στο πόσιμο νερό υπερβαίνουν από καιρό τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό. Η υπέρβαση αυτή μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία, και ιδίως την υγεία των παιδιών. Έξι περιοχές εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα ασφαλή επίπεδα του αρσενικού στο πόσιμο νερό: Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione και Tuscania. Οι περιοχές Bagnoregio και Fabrica di Roma υπερβαίνουν επίσης τα ασφαλή επίπεδα φθορίου. Παρότι η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ιταλία θέσπισε μέτρα για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της παροχής νερού στις οικείες περιοχές και ενημέρωσε τους καταναλωτές για την κατάσταση, έξι ζώνες ύδρευσης εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία. Ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου .

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Ουγγαρία, 22 οικισμοί εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με την οδηγία, καθώς δεν παρέχουν σε όλους τους κατοίκους τους σύστημα αποχέτευσης αστικών λυμάτων ή εναλλακτική λύση με το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι τα λύματα δεν συλλέγονται σωστά, δεν μπορούν να υποβληθούν στην επεξεργασία που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, η Ουγγαρία, κατά παράβαση των υποχρεώσεών της, δεν διασφαλίζει αυστηρότερη επεξεργασία σε πέντε άλλους οικισμούς. Παρά το γεγονός ότι οι ουγγρικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με την Επιτροπή, το χαμηλό ποσοστό συνδέσεων με ήδη κατασκευασθέντα αποχετευτικά δίκτυα και το υψηλό ποσοστό χρήσης μεμονωμένων ή κατάλληλων συστημάτων οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι οι αρχές δεν συμμορφώθηκαν όσον αφορά τους προαναφερθέντες οικισμούς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου .

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη ΓΑΛΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Γαλλία όφειλε να είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από το 2005. Ωστόσο, περισσότεροι από 100 οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, γιατί τα αστικά λύματα που εισέρχονται σε αποχετευτικά δίκτυα δεν υπόκεινται στο κατάλληλο επίπεδο επεξεργασίας πριν απορριφθούν ή επειδή, ακόμη και αν εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο, τα επεξεργασμένα λύματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Δεκαπέντε από αυτούς τους οικισμούς δεν πληρούν επίσης τις πρόσθετες απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την προστασία των ευαίσθητων περιοχών από θρεπτικές ουσίες. Μολονότι οι γαλλικές αρχές κοινοποίησαν δεδομένα παρακολούθησης με στόχο να καταδείξουν τη συμμόρφωση ορισμένων από τους αρχικά προσδιορισθέντες οικισμούς με τις απαιτήσεις της οδηγίας, οι ελλείψεις και τα κενά που εξακολουθούν να εντοπίζονται σ' αυτούς οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι οι αρχές δεν συμμορφώθηκαν όσον αφορά τους προαναφερθέντες οικισμούς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου .

 

Αλιεία

 

Προειδοποιητική επιστολή

Κοινή Αλιευτική Πολιτική: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να καταστήσει τον στόλο της συμμορφούμενο με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να συμμορφωθεί, μεταξύ άλλων, με τον κανονισμό ελέγχου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου] και τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου]. Ο κανονισμός ελέγχου θεσπίζει ένα ενωσιακό σύστημα ελέγχου της αλιείας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) εφαρμόζονται ορθά, έτσι ώστε οι αλιευτικές δραστηριότητες να είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες και να μπορούν να αποτελέσουν πηγή υγιεινών τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ. Οι κανόνες και τα συστήματα ελέγχου της αλιείας εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μέσω των εθνικών τους συστημάτων ελέγχου. Τα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση και την καταγραφή των αλιευμάτων που αλιεύονται από τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Σύμφωνα με τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, μόνο τα προϊόντα θαλάσσιας αλιείας που συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευμάτων επικυρωμένο από το αρμόδιο κράτος σημαίας μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία υποστηρίζει τη φιλοδοξία για βιώσιμη αλιεία και για μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής έναντι της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Η Γαλλία δεν εξασφάλισε την αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο του γαλλικού εξωτερικού στόλου και την επιβολή των κανόνων για την αναφορά αλιευμάτων —δηλ. το λεγόμενο «περιθώριο ανοχής» του 10 % ανά είδος ιχθύων— και για την υποβολή δελτίων πώλησης εντός 48 ωρών μετά την πρώτη πώληση, καθώς και την υποβολή του ημερολογίου αλιείας και των δηλώσεων εκφόρτωσης. Επιπλέον, η Γαλλία δεν εξασφαλίζει τους αυτόματους και συστηματικούς ελέγχους εγγράφων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών της, γεγονός που οδηγεί σε ανακολουθίες όσον αφορά τα δεδομένα που δηλώνονται σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτή η έλλειψη κατάλληλου ελέγχου των δραστηριοτήτων του γαλλικού στόλου μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ποσοστώσεις αλιευμάτων και σε υπεραλίευση, με συνέπειες για τη βιωσιμότητα των σχετικών ιχθυαποθεμάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: SonyaGospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, FedericaMiccoli — Τηλ.: +32 229 58300, CéliaDejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Προειδοποιητικές επιστολές και παραπομπές στο Δικαστήριο της ΕΕ

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθυνθεί στην Πολωνία και στη Σλοβενία σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας τους με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι κανόνες (οδηγία 2014/24/ΕΕ,οδηγία 2014/25/ΕΕ και οδηγία 2014/23/ΕΕ) έπρεπε να είχαν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Απριλίου 2016. Μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης που διενήργησε η Επιτροπή, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι εθνικοί κανόνες μεταφοράς συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή έκρινε ότι η πολωνική νομοθεσία για τη μεταφορά των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις στο εθνικό της δίκαιο εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ. Το δελτίο Τύπου σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση της Επιτροπής βρίσκεται εδώ . Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να δώσει συνέχεια, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, καλώντας τη να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Πρόσφατα, η Αυστρία προκήρυξε διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης για έγγραφα ασφαλείας, όπως δελτία ταυτότητας, κατά τρόπο που φαίνεται να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στον πρώην πάροχο υπηρεσιών Österreichische Staatsdruckerei. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε η εν λόγω προκήρυξη διαγωνισμού παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και δεν συνάδει με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Το 2018 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ήδη αποφανθεί στην υπόθεση C-187/16 ότι το εκ του νόμου μονοπώλιο που διατηρούσε η Österreichische Staatsdruckerei ήταν αντίθετο προς την ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες στον τομέα των κτηνιατρικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, καλώντας τη να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία στον τομέα των κτηνιατρικών υπηρεσιών με τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες. Στην προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή επισημαίνει τις παραβιάσεις των απαιτήσεων κατοχής εταιρικού κεφαλαίου και των κανόνων διαφήμισης, που απορρέουν από την οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ), καθώς και από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των αγορών υπηρεσιών στην Ευρώπη με την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές και, παράλληλα, με τη διατήρηση σε ισχύ των εθνικών εγγυήσεων που είναι δικαιολογημένες (π.χ. για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας) και αναλογικές προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η προειδοποιητική επιστολή αφορά τον αδικαιολόγητο και δυσανάλογο χαρακτήρα της γαλλικής νομοθεσίας όσον αφορά τις απαιτήσεις κατοχής εταιρικού κεφαλαίου και τη δομή διαχείρισης σε συνδυασμό με την υποχρεωτική συμμετοχή στον γαλλικό κτηνιατρικό σύλλογο. Κατά συνέπεια, οι κτηνιατρικές εταιρείες έχουν περιορισμένο εύρος επιλογών όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο εσωτερικής τους οργάνωσης, και οι κτηνιατρικές εταιρείες από άλλο κράτος μέλος βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει καλύπτει επίσης τους κανόνες σχετικά με την εμπορική επικοινωνία, ιδίως την πλήρη απαγόρευση της συγκριτικής διαφήμισης και της διαφήμισης που βασίζεται σε δηλώσεις τρίτων. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Καθυστερήσεις πληρωμών στις δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις πληρώνονται εγκαίρως

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία και αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή η εθνική τους νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ). Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους και παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, ακόμη περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία και το προσωπικό τους. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία). Βάσει της εν λόγω οδηγίας, οι δημόσιες αρχές έχουν την «ειδική υποχρέωση» να πληρώνουν εγκαίρως τους προμηθευτές τους και να δίνουν το παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και έχει ήδη κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών των οποίων οι δημόσιες διοικήσεις δεν πληρώνουν εγκαίρως τους προμηθευτές τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, δεδομένου ότι οι εθνικοί κανονισμοί σχετικά με τα έξοδα των δικαστικών αρχών εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας την ενοικίαση εξοπλισμού για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο αποκλεισμός των εν λόγω συναλλαγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας συνιστά παραβίαση της ίδιας της οδηγίας, καθώς στερεί από τις εταιρείες ενοικίασης την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την οδηγία. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης περαιτέρω μέτρα κατά της Ισπανίας, για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ) και για να αποτρέψει απώλειες για τις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)— στη χώρα αυτή. Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε το 2015 για τις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών των δημόσιων αρχών της. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ισπανία τα τελευταία 6 χρόνια για να βελτιώσει τις επιδόσεις πληρωμών του δημόσιου τομέα της. Ωστόσο, ενώ κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι κεντρικές αρχές έχουν σημειώσει πολύ ικανοποιητική πρόοδο, η Επιτροπή ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις των περιφερειακών και τοπικών αρχών, δεδομένου ότι οι επιδόσεις τους όσον αφορά τις πληρωμές εξακολουθούν να μη συνάδουν με τις υποχρεώσεις που καθορίζει η οδηγία. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες σχετικά με τους κανόνες τους για τις εταιρείες στέγασης. Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, οι εταιρείες στέγασης δεν θεωρούνται αναθέτουσες αρχές και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθούν τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, χαρακτηρίζονται οργανισμοί δημοσίου δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις των οδηγιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι Κάτω Χώρες έχουν παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 2014/23/ΕΕ και οδηγία 2014/24/ΕΕ), ιδίως την υποχρέωση διαφάνειας βάσεις της οποίας επιβάλλεται στις εταιρείες στέγασης να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών τους, ώστε να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και να επιτυγχάνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής στις αγορές τους. Η Επιτροπή απέστειλε μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2017 και στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2019, απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε προσεκτικά τις απαντήσεις, αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: AdalbertJahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, LauraBérard — Τηλ.: + 32 229 55721, CiaraBottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541],ειδικότερα σχετικά με τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων και τα δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο του θεματολογίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων των δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία της ΕΕ για τις κυβερνοεπιθέσεις

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Τσεχία, στην Εσθονία, στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία και στη Σουηδία, επειδή έχουν μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (οδηγία 2013/40/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ουσιαστικό μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες για το κυβερνοέγκλημα και να θεσπίσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων για τις κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Τα κράτη μέλη είναι επίσης υποχρεωμένα να ορίσουν σημεία επαφής, διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, με σκοπό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό τους δίκαιο τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία, ειδικότερα τις διατάξεις σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο κυρώσεων, την παράνομη υποκλοπή και την ποινικοποίηση της παραγωγής και της χρήσης ορισμένων εργαλείων για τη διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στην οδηγία. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τους επί μακρόν διαμένοντες

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Λιθουανία και στη Σλοβενία και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες (οδηγία 2003/109/ΕΚ). Η οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και καθορίζει το δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση προς υποστήριξη της ενσωμάτωσής τους. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη χορηγούν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και αδιάλειπτα στο έδαφός τους κατά τα 5 έτη αμέσως πριν από την αίτησή τους. Η λιθουανική νομοθεσία θεωρεί ότι μόνο η διαμονή που συνοδεύεται από «προσωρινή άδεια διαμονής» μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος και αποκλείει τα άτομα με θεωρήσεις μακράς διάρκειας. Ωστόσο, κάθε περίοδος νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής θα πρέπει να συνυπολογίζεται στην περίοδο των 5 ετών βάσει της οδηγίας, εκτός αν η διαμονή αυτή δεν αντικατοπτρίζει πρόθεση μακροχρόνιας εγκατάστασης στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους. Η σλοβενική νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση μη Σλοβένων πολιτών σε ακίνητη περιουσία, όπως ακίνητα, βασίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες, αν δεν πληρούνται, αποκλείουν τους επί μακρόν διαμένοντες. Ωστόσο, η οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες δεν επιτρέπει καμία παρέκκλιση από την ίση μεταχείριση βάσει αυτών των προϋποθέσεων. Τέλος, τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη θέσπιση όρων ενσωμάτωσης — ωστόσο, εντός των ορίων της αρχής της αναλογικότητας. Σύμφωνα με τη μαλτεζική νομοθεσία, οι αιτούντες καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος πρέπει να αποδεικνύουν γνώση της μαλτέζικης γλώσσας, ενώ οι αιτούντες μαλτεζική ιθαγένεια με πολιτογράφηση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στοιχεία που να πιστοποιούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη μαλτεζική ή στην αγγλική γλώσσα. Η πρόσθετη γλωσσική απαίτηση για τους επί μακρόν διαμένοντες δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Η εν λόγω συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020. Η Λιθουανία, η Μάλτα και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για κάθε υπόθεση.

 

Άσυλο:Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου στον τομέα των διαδικασιών για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και για την επιστροφή

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Η εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει κινείται βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα να παράσχει εξηγήσεις. Το Δικαστήριο, στην απόφασή του, έκρινε ότι η Ουγγαρία παρέβη τις διαδικαστικές υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση, ιδίως όσον αφορά την παράβαση των σχετικών διατάξεων για τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την επιστροφή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία την καλεί να λάβει και να εφαρμόσει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

 

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη

Άσυλο: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου, η οποία θεσπίζει κοινές διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται σε συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2015 και η οποία αφορούσε τις διατάξεις για την προσωπική συνέντευξη, την ιατρική εξέταση και τις εγγυήσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά και τους εφήβους. Η προειδοποιητική επιστολή αφορά επιπλέον διατάξεις για τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου οι οποίες όφειλαν να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ ως προς το πρώτο μέρος, και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για τις υπόλοιπες διατάξεις που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταπολέμηση του εγκλήματος: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την κατάσχεση των κερδών των εγκληματιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της ΕΕ, και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την καταβολή χρηματικής ποινής λόγω μη κοινοποίησης όλων των εθνικών μέτρων που απαιτούνται για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος (οδηγία 2014/42/ΕΕ). Οι κανόνες αυτοί διευκολύνουν τις αρχές των κρατών μελών να ανακτούν τα κέρδη που αποκομίζουν οι εγκληματίες από το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Η δέσμευση και δήμευση εσόδων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από ποινικά αδικήματα αποστερούν από τους εγκληματίες τα παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία τους. Αποτελούν καίριο εργαλείο για την αποδιάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου των εγκληματιών και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι επίσης ένας τρόπος να σταματήσει η νομιμοποίηση των προϊόντων εγκλήματος και η επανεπένδυσή τους σε νόμιμες ή παράνομες εμπορικές δραστηριότητες. Συμβάλλει στην προστασία της οικονομίας από τη διείσδυση της εγκληματικότητας και τη διαφθορά, και εξασφαλίζει την επιστροφή των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες στις δημόσιες αρχές που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες. Η οδηγία εισάγει επίσης ειδικές διασφαλίσεις και ένδικα μέσα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θιγόμενων προσώπων. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 4 Οκτωβρίου 2016. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Λουξεμβούργου τον Νοέμβριο του 2016 και, στη συνέχεια, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Μάρτιο του 2019. Μέχρι σήμερα, το Λουξεμβούργο δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: ChristianWigand — Τηλ.: + +32 229 62253, KatarzynaKolanko — Τηλ.: +32 229 63444, JordisFerroli — Τηλ.: +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Υπεροχή του δικαίου της ΕΕ: Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ για παραβίαση θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία για παραβίαση θεμελιωδών αρχών του δικαίου της ΕΕ, και ειδικότερα των αρχών της αυτονομίας, της υπεροχής, της αποτελεσματικότητας και της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, καθώς και του σεβασμού της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ. Στις 5 Μαΐου 2020 το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (PSPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με την οποία το κήρυξε «ultra vires», υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές του. Στην ίδια απόφαση, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας κήρυξε επίσης απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ («Heinrich Weiss κ.λπ.») «ultra vires» — χωρίς να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Κατά συνέπεια, το γερμανικό δικαστήριο δεν επέτρεψε σε απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ να παράγει έννομα αποτελέσματα στη Γερμανία, παραβιάζοντας την αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κινείται τώρα διαδικασία επί παραβάσει. Με διάταξη της 29ης Απριλίου 2021, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας απέρριψε δύο αιτήσεις εκτέλεσης της απόφασης της 5ης Μαΐου 2020. Ωστόσο, η διάταξη της 29ης Απριλίου 2021 του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας δεν αναιρεί τις παραβιάσεις ως προς την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας συνιστά σοβαρό προηγούμενο, τόσο για τη μελλοντική πρακτική του ίδιου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας όσο και για τα ανώτατα και συνταγματικά δικαστήρια άλλων κρατών μελών. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή.

 

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, στις Κάτω Χώρες και στη Λιθουανία, καθώς δεν μετέφεραν πλήρως ή με ακρίβεια στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Σκοπός της απόφασης-πλαισίου είναι να εξασφαλίσει ότι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Επί του παρόντος, το ολλανδικό νομικό σύστημα εξακολουθεί να μην ποινικοποιεί τις συγκεκριμένες μορφές ρητορικής μίσους που αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο, δηλ. τη δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή χονδροειδή υποβάθμιση διεθνών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος. Το λιθουανικό νομικό πλαίσιο παρεκκλίνει με διάφορους τρόπους από τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Κυρίως, εξακολουθεί να μην ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους όταν βασίζονται σε λόγους εθνοτικής καταγωγής και/ή χρώματος. Επιπλέον, η Λιθουανία ποινικοποιεί την επιδοκιμασία, την άρνηση και τη χονδροειδή υποβάθμιση των διεθνών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος, μόνο αν διαταράσσεται η δημόσια τάξη. Τέλος, το λιθουανικό νομικό πλαίσιο ποινικοποιεί αυτές τις συμπεριφορές όταν αφορούν το Ολοκαύτωμα, μόνο όμως όταν διαπράττονται στο έδαφος της Λιθουανίας ή κατά Λιθουανών πολιτών. Το ελληνικό νομικό σύστημα ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους, μόνο όταν η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή συνιστά απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των προσώπων. Η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες και η Λιθουανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει κατά επτά κρατών μελών και εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο άλλων κρατών μελών στο πλαίσιο των ενισχυμένων προσπαθειών της για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, κάντε κλικ εδώ .

 

Απαγόρευση των διακρίσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διακρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, καθώς η εθνική της νομοθεσία δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους ενωσιακούς κανόνες που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η ουγγρική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα (οδηγία 2000/43/ΕΚ) και με την οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (οδηγία 2000/78/ΕΚ). Οι εν λόγω δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης ρήτρα μη οπισθοδρόμησης, που σημαίνει ότι το επίπεδο προστασίας των θυμάτων διακρίσεων δεν μπορεί να μειωθεί κατά την εφαρμογή των οδηγιών. Τον Ιούλιο του 2020 η Ουγγαρία τροποποίησε το καθεστώς εθνικών κυρώσεων, υποχρεώνοντας τα δικαστήρια να επιδικάζουν ηθική αποζημίωση για διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης μόνο με τη μορφή υπηρεσιών κατάρτισης ή εκπαίδευσης και όχι με τη μορφή εφάπαξ πληρωμής. Για παραβάσεις σε άλλους τομείς, η ηθική αποζημίωση εξακολουθεί να χορηγείται με τη μορφή εφάπαξ πληρωμής. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το νέο καθεστώς κυρώσεων δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες και αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Αν δεν το πράξει, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά πέντε κρατών μελών της ΕΕ για πλημμελή ή εσφαλμένη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στις Κάτω Χώρες, στην Ουγγαρία και στην Ισπανία, επειδή δεν ολοκλήρωσαν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών ((2002/584/ΔΕΥ)). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προβλέπει απλουστευμένες διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες παράδοσης: εάν ένας δικαστής οποιουδήποτε κράτους εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης υπόπτου για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, το εν λόγω ένταλμα ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως και ορθά το σύνολο των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους δίκαιο. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσής της σχετικά με τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο του Βελγίου, της Ελλάδας, των Κάτω Χωρών, της Ουγγαρίας και της Ισπανίας, η Επιτροπή επισήμανε αρκετά ζητήματα συμμόρφωσης. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ή τη μη συμμόρφωση ορισμένων άρθρων, ιδίως την εσφαλμένη μεταφορά λόγω μη εκτέλεσης. Τα πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με την εν λόγω πράξη στην Αυστρία, στην Τσεχία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία και στην Πολωνία τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, και στην Κύπρο, στη Γερμανία και στη Σουηδία στις 18 Φεβρουαρίου 2021· οι υποθέσεις αυτές παραμένουν ανοικτές. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο άλλων κρατών μελών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διατίθενται εδώ.

 

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του ΒΕΛΓΙΟΥ σχετικά με την ανεξαρτησία της αρχής προστασίας δεδομένων του

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο λόγω παράβασης του άρθρου 52 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], στο οποίο αναφέρεται ότι η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της με ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία των αρχών προστασίας δεδομένων απαιτεί να παραμένουν ανεπηρέαστες από οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, εξωτερική επιρροή που μπορεί δυνητικά να επηρεάσει τις αποφάσεις τους. Τον Μάρτιο του 2021 ο επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, απέστειλε επιστολή στις βελγικές αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία της βελγικής αρχής προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα μέλη της δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεπηρέαστα από εξωτερικές επιρροές, διότι είτε λογοδοτούν σε επιτροπή διαχείρισης που εξαρτάται από τη βελγική κυβέρνηση, είτε συμμετέχουν σε κυβερνητικά έργα με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών στο πλαίσιο της COVID-19, ή είναι μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας Πληροφοριών. Οι πληροφορίες που παρέσχεσαν οι βελγικές αρχές στην απάντησή τους τον Απρίλιο του 2021 δεν καθησύχασαν αυτές τις ανησυχίες. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσει τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία της αρχής προστασίας δεδομένων. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο Βέλγιο αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων διατίθενται στο διαδίκτυο.

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη

Συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ και τη ΜΑΛΤΑ να σταματήσουν να «πωλούν» την ενωσιακή ιθαγένεια

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας όσον αφορά τα συστήματά τους χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, τα οποία αναφέρονται επίσης ως συστήματα «χρυσών διαβατηρίων». Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δύο αυτά κράτη μέλη, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές στο πλαίσιο των οποίων χορηγούν την ιθαγένειά τους ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις, δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και του ορισμού της ιθαγένειας της Ένωσης όπως ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ). Παρότι η Κύπρος και η Μάλτα εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την απόφαση χορήγησης της κυπριακής και της μαλτεζικής ιθαγένειας, αντίστοιχα, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες σχετικά με την απόκτηση της ιθαγένειας κράτους μέλους πρέπει να διασφαλίζουν ότι «λαμβάνεται δεόντως υπόψη το δίκαιο της ΕΕ». Η Επιτροπή κίνησε τις εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών τον Οκτώβριο του 2020. Ενώ η Κύπρος κατάργησε το σύστημά της και σταμάτησε να δέχεται νέες αιτήσεις από την 1η Νοεμβρίου 2020, συνεχίζει τη διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην προειδοποιητική επιστολή δεν απαντήθηκαν από την Κύπρο. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να λάβει περαιτέρω μέτρα κατά της Μάλτας. Ενώ το προηγούμενο σύστημα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές δεν είναι πλέον σε ισχύ, η Μάλτα θέσπισε νέο σύστημα στα τέλη του 2020. Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, για να διατυπώσει περαιτέρω ανησυχίες —σε συνέχεια εκείνων που διατυπώνονταν στην προειδοποιητική επιστολή— σχετικά με το νέο καθεστώς το οποίο εφαρμόζει η Μάλτα. Τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Στην περίπτωση της Κύπρου, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Στην περίπτωση της Μάλτας, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το θέμα αυτό.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την ΤΣΕΧΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχία και την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στα εν λόγω δύο κράτη μέλη οι πολίτες της ΕΕ δεν επιτρέπεται να ενταχθούν σε εγχώριο πολιτικό κόμμα. Ως αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού, οι πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ που κατοικούν στην Τσεχία ή στην Πολωνία δεν μπορούν να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους των εν λόγω κρατών. Η Τσεχία και η Πολωνία είναι τα μόνα κράτη μέλη στα οποία εξακολουθεί να ισχύει αυτή η απαγόρευση. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Τσεχίας το 2012 και κατά της Πολωνίας το 2013, δίνοντας συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένων γνωμών και στις δύο χώρες τον Απρίλιο του 2014. Τόσο η Τσεχία όσο και η Πολωνία απάντησαν δηλώνοντας ότι οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ. Πιο πρόσφατα, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή απέστειλε πολιτικές επιστολές τόσο στην Τσεχία όσο και στην Πολωνία, ζητώντας ενημέρωση, εντός δύο μηνών, σχετικά με τυχόν νομοθετικές αλλαγές. Ενώ η Πολωνία απάντησε και επανέλαβε την προηγούμενη θέση της, η Επιτροπή δεν έλαβε απάντηση από την Τσεχία, ενώ δεν έχει κοινοποιηθεί καμία νομοθετική εξέλιξη προς ρύθμιση του ζητήματος. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί που εμποδίζουν μη Τσέχους και μη Πολωνούς πολίτες της ΕΕ στην Τσεχία και στην Πολωνία αντίστοιχα να ενταχθούν σε πολιτικό κόμμα αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ, διότι παραβιάζουν το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ .

 

Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού κατά τη διάρκεια της πανδημίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή οι εθνικοί της κανόνες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία για τα δικαιώματα στο πλαίσιο οργανωμένων ταξιδιών [οδηγία (ΕΕ) 2015/2302]. Μολονότι αρχικά η Σλοβακία είχε ανακοινώσει τροποποίηση της προσωρινής της διάταξης, η οποία επρόκειτο να εγκριθεί τον Μάρτιο του 2021, στη συνέχεια ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το σχέδιο δεν είχε εγκριθεί και ότι επρόκειτο να κινηθεί νέα νομοθετική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις που είχαν εγκριθεί τον Μάιο του 2020 σχετικά με την επιστροφή χρημάτων για οργανωμένες διακοπές που ακυρώθηκαν λόγω της COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν. Τον Ιούλιο του 2020 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσεικατά της Σλοβακίας (και άλλων 9 κρατών μελών) λόγω των κανόνων της για τα οργανωμένα ταξίδια, οι οποίοι παραβιάζουν την ενωσιακή οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και απέστειλε στη Σλοβακία αιτιολογημένη γνώμη. Η Σλοβακία, στην απάντησή της στην αιτιολογημένη γνώμη, γνωστοποίησε σχέδιο νομοθετικής τροποποίησης. Η τροποποίηση προβλεπόταν να εγκριθεί εντός του Μαρτίου 2021 και να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021. Στα τέλη Μαρτίου του 2021, οι σλοβακικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σχέδιο τροποποίησης δεν είχε εγκριθεί και ότι επρόκειτο να κινηθεί νέα νομοθετική διαδικασία. Δεδομένου ότι η Σλοβακία δεν έχει ακόμη τροποποιήσει τη νομοθεσία της, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ, για να διασφαλίσει ότι αυτό το σημαντικό δικαίωμα των καταναλωτών όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια θα καταστεί και πάλι πραγματικότητα βάσει της σλοβακικής νομοθεσίας. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ .

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: TimMcPhie — Τηλ.: +32 229 58602, AnaCrespoParrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία και στην Ελλάδα, και αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, στο Βέλγιο και στην Ισπανία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με ορισμένες από τις απαιτήσεις της οδηγίας, και ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ισπανία δεν τη μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και στην Ελλάδα και να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία, ζητώντας την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση , οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης και να προετοιμαστεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Η οδηγία αποσκοπεί επίσης να συμβάλει στην άρση των φραγμών και στην υπέρβαση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας. Διαπιστώθηκαν ελλείψεις κυρίως όσον αφορά τα κτίρια δημόσιων υπηρεσιών, τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, τη θέρμανση και την ψύξη και τις διατάξεις για την κατανομή κινήτρων. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Δανία και στη Λετονία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 23 Αυγούστου 2013 και να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους προγράμματα για πρώτη φορά στην Επιτροπή έως τις 23 Αυγούστου 2015. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την τροποποιητική οδηγία για το φυσικό αέριο

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία, επειδή δεν μετέφερε στην εθνική της έννομη τάξη την τροποποιητική οδηγία για το φυσικό αέριο [οδηγία (ΕΕ) 2019/692]. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τα εμπόδια όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τα οποία απορρέουν από τη μη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020. Η Αυστρία δεν ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που θέσπισε προκειμένου να συμμορφωθεί με την οδηγία. Ως εκ τούτου, απεστάλη προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2020. Από την αξιολόγηση των απαντήσεων στην προειδοποιητική επιστολή προκύπτει ότι δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει επίσημη σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: DanielFerrie — Τηλ.: +32 229 86500, NereaArtamendiErro — Τηλ.: +32 2 29 90964)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά την απαλλαγή των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ, η απαλλαγή που προβλέπεται στην οδηγία για τον ΦΠΑ [άρθρο 132 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου] αποσκοπεί στην ενθάρρυνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος. Αυτός ο γενικός στόχος συνίσταται, όσον αφορά τον ταχυδρομικό τομέα, στην προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού με μειωμένο κόστος. Επομένως, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (στο εξής: ΕΛΤΑ), για τις οποίες οι όροι έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης (όπως οι αποστολές μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, οι ειδικές εκπτώσεις ή οι εμπορικές συμφωνίες με συγκεκριμένους οργανισμούς), καθώς και άλλες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία δεν συνιστούν δραστηριότητες γενικού συμφέροντος, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές, από την ίδια τη φύση τους, ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των οικείων χρηστών. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει αποφανθεί σαφώς ότι η δυνατότητα ατομικής διαπραγμάτευσης συμβάσεων με πελάτες δεν αντιστοιχεί, καταρχήν, στην έννοια της παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα, απαλλάσσοντας όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες των οικείων χρηστών), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνονται στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να καταργήσει την απαλλαγή για τις υποφορολογούμενες θυγατρικές

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, εφιστώντας την προσοχή της στη φορολογική μεταχείριση των υποφορολογούμενων θυγατρικών. Η φορολογία των εταιρειών αυτών απαιτείται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου. Οι κανόνες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής επιτρέπουν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια μητρική εταιρεία να φορολογεί όχι μόνο τα κέρδη της εν λόγω μητρικής εταιρείας αλλά και τα κέρδη των θυγατρικών της που δεν καταβάλλουν επαρκή εταιρικό φόρο (ή κανέναν φόρο) στη δικαιοδοσία της έδρας τους. Η ισχύουσα νομοθεσία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στη Βουλγαρία προβλέπει αδικαιολόγητη απαλλαγή για τις θυγατρικές (γνωστές και ως ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες), οι οποίες υπόκεινται σε «εναλλακτικές μορφές φορολογίας». Η εν λόγω απαλλαγή δεν επιτρέπεται από την οδηγία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αδικαιολόγητη απαλλαγή των θυγατρικών που υπόκεινται σε «εναλλακτικές μορφές φορολογίας» συνιστά παραβίαση της οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Η Βουλγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνονται από την Επιτροπή, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της για τη φορολογική έκπτωση των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη της ΕΕ / του ΕΟΧ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία, εφιστώντας την προσοχή της στην ασυμβατότητα της νομοθεσίας της για τον περιορισμό της φορολογικής έκπτωσης των διασυνοριακών ενδοομιλικών πληρωμών τόκων με το δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, δεν χορηγείται έκπτωση τόκων δανειακών ρυθμίσεων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών που είναι εγκατεστημένες εντός της ΕΕ / του ΕΟΧ, ανεξάρτητα από το αν οι όροι και οι προϋποθέσεις των εν λόγω ρυθμίσεων συνάδουν ή όχι με συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Το Δικαστήριο, στην απόφαση που εξέδωσε στις 20 Ιανουαρίου 2021 στην υπόθεση C-484/19 — Lexel, έκρινε ότι το καθεστώς αυτό συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ. Αν και η Σουηδία επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις στους εν λόγω κανόνες το 2019, ο γενικός σχεδιασμός τους παραμένει αμετάβλητος και η παράβαση δεν έχει ακόμη παύσει να υφίσταται. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το 2014. Η Σουηδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνονται από την Επιτροπή, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσει όλα τα μέτρα μεταφοράς των κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς και όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες στην ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, επειδή δεν κοινοποίησε όλα τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο των κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο που προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (ATAD1). Επίσης, η Γερμανία δεν κοινοποίησε όλα τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (ATAD2). Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κοινοποίηση όλων των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

 

Φορολογία αυτοκινήτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολογία αυτοκινήτων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, επειδή δεν τροποποίησε τους κανόνες της σχετικά με τη φορολογία αυτοκινήτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νομοθεσία της Μάλτας δεν είναι συμβατή με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ, που απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη φορολογούνται βαρύτερα σε σύγκριση με τα εγχώρια αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2009 υπόκεινται σε γενικά υψηλότερα ετήσια τέλη κυκλοφορίας από τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, λόγω διαφοράς στον τρόπο υπολογισμού του σχετικού τέλους. Το μαλτεζικό σύστημα φορολόγησης αυτοκινήτων δεν λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης του οχήματος, όταν η ταξινόμηση έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, το μαλτεζικό σύστημα φορολόγησης αυτοκινήτων εισάγει διακρίσεις σε σχέση με τα μηχανοκίνητα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Εάν η Μάλτα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: StefandeKeersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, StephanMeder — Τηλ.: +32 229 13917)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να αποσύρει την ερμηνεία της σχετικά με τις προσωρινές ενδομεταφορές στο πλαίσιο υπηρεσιών μεταφορών που παρέχονται από λεωφορεία και πούλμαν

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας των «προσωρινών ενδομεταφορών» στις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, καθώς περιορίζονται σε «επτά διαδοχικές ημέρες εντός ενός ημερολογιακού μήνα». Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, προτού καθοριστεί ο προσωρινός χαρακτήρας των ενδομεταφορών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία και οι περιστάσεις που συνδέονται με συγκεκριμένη μεταφορά, και ιδίως η διάρκεια, η συχνότητα, η περιοδικότητα και η συνέχεια. Η ερμηνεία της Δανίας θα εξασφάλιζε τον προσωρινό χαρακτήρα των ενδομεταφορών. Ωστόσο, η αυστηρή, μεμονωμένη και αυτόματη εφαρμογή της θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι δανικές αρχές να μην αντιμετωπίζουν τις ενδομεταφορές προσωρινού χαρακτήρα ως τέτοιες — για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία ενδομεταφορών παρέχεται για μία μόνο περίοδο ενός μηνός σε ένα έτος. Ως εκ τούτου, η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. Η Δανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν ορθά τους στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς και τη διακυβέρνηση των υποδομών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία και στις Κάτω Χώρες σχετικά με την πλημμελή μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2370 στο εθνικό τους δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Θεσπίζει το γενικό δικαίωμα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σ' ένα κράτος μέλος να εκτελούν όλα τα είδη υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών οπουδήποτε στην ΕΕ, και ενισχύει τους κανόνες σχετικά με την αμεροληψία των διαχειριστών υποδομής. Η Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, επειδή δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε). Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων εκπαίδευσης των ναυτικών σε όλη την ΕΕ και συνάδουν με τα πρότυπα που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι Κάτω Χώρες δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το πιστοποιητικό ναυτικού και τις σχετικές απαιτήσεις· την επανεπικύρωση και τη θεώρηση πιστοποιητικών· την κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή· καθώς και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάρτισης, και την αξιολόγηση από τη ναυτιλιακή διοικητική αρχή. Οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, στην Ιταλία και στη Σλοβενία, επειδή δεν συμμορφώνονται με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες). Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει. Η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρει δεόντως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία, καλώντας τη να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τους επικαιροποιημένους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων (οδηγία 2015/719/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν τις διεθνείς μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων μέτρων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και για εκείνα που δραστηριοποιούνται σε διατροπικές μεταφορές. Σκοπός των παρεκκλίσεων είναι να διασφαλιστεί ότι τα καθαρότερα οχήματα δεν τιμωρούνται εάν είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά, και να ενθαρρυνθούν οι διατροπικές μεταφορές. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 7η Μαΐου 2017. Η Λιθουανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αεροπορικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά την ενωσιακή νομοθεσία για τα αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στο εξωτερικό

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σχετικά με τμήματα της εθνικής νομοθεσίας που παρεμποδίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Βάσει του δανικού νόμου περί αεροναυτιλίας, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποχρεούνται να νηολογούν τα αεροσκάφη στη Δανία, αν έχουν την έδρα τους εκεί. Η υποχρέωση αυτή υπονομεύει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 34 της ΣΛΕΕ. Η απαίτηση που επιβάλλει η Δανία συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη αεροσκάφους νηολογημένου στο εξωτερικό και, κατ' ουσίαν, τον αποθαρρύνει από το να επιλέγει τη Δανία ως έδρα για τα αεροσκάφη του και να λαμβάνει υπηρεσίες στην εν λόγω χώρα. Η απαίτηση που επιβάλλει η Δανία ισοδυναμεί με ποσοτικούς περιορισμούς, που απαγορεύονται βάσει του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ. Το Δικαστήριο κρίνει ότι, όταν έχει ήδη συντελεστεί πλήρης εναρμόνιση του δικαίου σε ενωσιακό επίπεδο, όπως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ για να δικαιολογήσουν μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η Δανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία, επειδή εφαρμόζει πλημμελώς τους ενωσιακούς κανόνες για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Οι κανόνες ορίζονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική εποπτεία και τη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική του σιδηροδρομικού τομέα, την εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τη βελτίωση του πλαισίου για τις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η Δανία δεν μετέφερε πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν πλήρως τη «σωστή νοοτροπία» στον τομέα των αερομεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας» κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 σημείο 12 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τέτοιο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην πολιτική αεροπορία αναφέρει περιστατικά και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν υφίσταται αδικαιολόγητες κυρώσεις από τον εργοδότη του ή από τις αρχές του κράτους μέλους του. Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος για την επανεξέταση του εσωτερικού κανονισμού των οργανισμών πολιτικής αεροπορίας που καθορίζουν την εφαρμογή των αρχών της «σωστής νοοτροπίας» στο εσωτερικό τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρει πλήρως στην εθνική του νομοθεσία τους νέους κανόνες για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2370 για το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών να εφαρμόζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και μεριμνούν ώστε τα σχέδια αυτά να συντονίζονται δεόντως για να παρέχουν συνδρομή στους επιβάτες, κατά το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής της κυκλοφορίας. Το Λουξεμβούργο δεν έχει κοινοποιήσει εθνικά μέτρα για τη μεταφορά του εν λόγω άρθρου. Σήμερα η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά του Λουξεμβούργου, για να διασφαλίσει ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς καλύπτουν το πλήρες πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη διακυβέρνηση. Το Λουξεμβούργο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται πλήρως με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες). Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΔΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για την υπέρβαση του ορίου των 25 ωρών που επιβάλλεται στη στάθμευση φορτηγών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν ήρε τους περιορισμούς όσον αφορά τη στάθμευση φορτηγών. Η Δανία περιορίζει την περίοδο κατά την οποία τα φορτηγά μπορούν να σταθμεύουν σε κρατικούς χώρους ανάπαυσης σε 25 ώρες κατ' ανώτατο όριο. Το δανικό μέτρο περιορίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που εγγυάται η ενωσιακή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009], καθώς δημιουργεί εμπόδια για τους αλλοδαπούς μεταφορείς που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Δεδομένου ότι οι μεταφορείς αυτοί δεν διαθέτουν επιχειρησιακό κέντρο στη Δανία, χρειάζονται χώρους στάθμευσης για να εκτελούν τις δραστηριότητές τους και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανόνας δεν είναι κατάλληλος, αναγκαίος ή αναλογικός προς τους επιδιωκόμενους στόχους και, ως εκ τούτου, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας, ζητώντας την άρση του ορίου των 25 ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το δελτίο Τύπου .

 

8. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: MartaWieczorek — Τηλ.: +32 229 58197, FloraMatthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Η Επιτροπή ζητεί διευκρινίσεις από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ σχετικά με τη νομοθεσία της για τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα εργοτάξια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, με την οποία της ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τους εθνικούς κανόνες μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στα εργοτάξια (οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους εργαζομένους σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Η ισχύουσα γερμανική νομοθεσία, περιορίζοντας τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται σχέδιο ασφάλειας και υγείας, θα μπορούσε να μειώσει την προστασία των εργαζομένων σ' αυτόν τον τομέα υψηλού κινδύνου. Οι γερμανικοί κανόνες φαίνεται να απαιτούν τέτοια σχέδια μόνο όταν εργαζόμενοι πολλών εργοδοτών είναι παρόντες σ' έναν χώρο, ενώ η οδηγία επιβάλλει τη συγκεκριμένη υποχρέωση καταρχήν σε όλους τους χώρους, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργοδοτών. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να λάβει εξηγήσεις σχετικά με άλλους όρους που θέτει η γερμανική νομοθεσία όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας και υγείας. Η Γερμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Κοινωνική πολιτική: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας

Η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να κοινοποιήσει στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας του Συμβουλίου για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας [οδηγία (ΕΕ) 2017/159]. Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους αλιείς που εργάζονται σε αλιευτικά πλοία όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία επί του πλοίου, τους όρους παροχής υπηρεσιών, την ενδιαίτηση και τη σίτιση, την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Υλοποιεί τη συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 15 Νοεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές δεν υπέβαλαν τις απαιτούμενες πληροφορίες εγκαίρως, ούτε μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 24 Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόσπαση εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους τροποποιημένους ενωσιακούς κανόνες για τη βελτίωση της κατάστασης των αποσπασμένων εργαζομένων και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους εργοδότες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία και στη Σλοβενία, επειδή δεν κοινοποίησαν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των αναθεωρημένων ενωσιακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/957 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων τροποποιεί την οδηγία 96/71/ΕΚ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους εργοδότες στην ενιαία αγορά. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία των αποδοχών που προβλέπονται για τους ημεδαπούς εργαζομένους, όπως, μεταξύ άλλων, ο κατώτατος ακαθάριστος μισθός και οι αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας, ισχύουν και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 2018. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουλίου 2020. Η Αυστρία και η Σλοβενία δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Θα έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

9. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: DanielFerrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ενυπόθηκη πίστη: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη και να ανοίξει την αγορά της για μεσίτες πιστώσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, καλώντας τη να συμμορφωθεί με την υποχρέωση εφαρμογής όλων των διατάξεων της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία 2014/17/ΕΕ). Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να θεσπίσει και να κοινοποιήσει τις διατάξεις σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων, καθώς και σχετικά με την εποπτεία τους. Στόχος της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη είναι να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών στον τομέα του ενυπόθηκου δανεισμού και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων με το άνοιγμα των εθνικών αγορών στους μεσίτες πιστώσεων. Ο ενισχυμένος ανταγωνισμός αναμένεται να ωφελήσει τους καταναλωτές, αφού θα συνεπάγεται περισσότερες επιλογές και χαμηλότερο κόστος. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Εάν οι εθνικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Ιταλία αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Υποβολή εταιρικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών είναι προσβάσιμα σε εύθετο χρόνο μέσω του εθνικού μητρώου επιχειρήσεων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για εσφαλμένη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης [οδηγία 2013/34/ΕΕ, «Λογιστική οδηγία», σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, «οδηγία για το εταιρικό δίκαιο»]. Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την υποχρέωση της Κύπρου να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δημοσιεύονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δηλ. το αργότερο 12 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους). Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο των ενωσιακών κανόνων, δεδομένου ότι η δημοσίευση εντός της προθεσμίας αυτής παρέχει στο κοινό έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες των εταιρειών. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει το πρόβλημα που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Ουγγαρία, στις Κάτω Χώρες και στην Πολωνία, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο από την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία είναι ελλιπής. Η Ουγγαρία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο ορισμένους ενωσιακούς κανόνες που αφορούν, π.χ., τους ανώνυμους λογαριασμούς, τις αποτελεσματικές κυρώσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, καθώς και τους όρους που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Τα νομικά μέτρα που θέσπισαν οι Κάτω Χώρες δεν καλύπτουν τους ανώνυμους λογαριασμούς, τα δικαιώματα σε διοικητική επανεξέταση, την αναγκαία διαφάνεια όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο καταπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, ή την επαρκή πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) σε πληροφορίες. Η Πολωνία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο κανόνες που αφορούν, π.χ., το εμπόριο έργων τέχνης, τη χρήση ανώνυμων προπληρωμένων καρτών που εκδίδονται σε τρίτες χώρες, τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, καθώς και τους κανόνες σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο καταπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών μορφωμάτων. Η αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα από τα κομβικά στοιχεία της ενωσιακής προσέγγισης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ευρώπη. Οι αλλαγές που επιφέρει η νέα οδηγία είναι σημαντικές, τόσο για την προστιθέμενη διαφάνεια όσο και για τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα διατηρήσει την προσέγγιση της αυστηρής επιβολής προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των κανόνων. Η επιβολή των ισχυόντων κανόνων είναι, και θα εξακολουθήσει να είναι, ζητούμενο και υπό το πρίσμα της επικείμενης πρότασης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Εάν η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες και η Πολωνία δεν ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με το δίκαιο της ΕΕ εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

10. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: JohannesBahrke — Τηλ.: +32 229 58615, CharlesManoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η Επιτροπή κίνησε σήμερα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας, μετά τις αποφάσεις του ουγγρικού συμβουλίου μέσων ενημέρωσης να απορρίψει την αίτηση του Klubradio για τη χρήση ραδιοφάσματος, προβάλλοντας εξαιρετικά αμφισβητήσιμους λόγους. Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η χρήση του ραδιοφάσματος και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, την παράταση, την ανανέωση ή την ανάκληση των εν λόγω δικαιωμάτων υπόκεινται στους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [οδηγία (ΕΕ) 2018/1972]. Βασικά στοιχεία των κανόνων αυτών είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι αποφάσεις του ουγγρικού συμβουλίου μέσων ενημέρωσης βάσει των οποίων αρνήθηκε να ανανεώσει τα δικαιώματα του Klubradio ήταν δυσανάλογες και αδιαφανείς και, ως εκ τούτου, παραβίαζαν το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η ουγγρική εθνική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης εφαρμόστηκε με μεροληπτικό τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τα επιχειρήματα της Επιτροπής. Αν η Ουγγαρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

 

11. Ανθρώπινοι πόροι

(Για περισσότερες πληροφορίες: BalazsUjvari — Τηλ.: +32 229 54578, ClaireJoawn — Τηλ.: +32 229 56859)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να καταρτίσουν πίνακες ισοδυναμίας για το ευρωπαϊκό απολυτήριο σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία και στη Γερμανία για την εφαρμογή μεθόδου μετατροπής όσον αφορά τους βαθμούς ευρωπαϊκού απολυτηρίου η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, παραβιάζει τη Σύμβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι κάτοχοι ευρωπαϊκού απολυτηρίου που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί σε δανικά και γερμανικά πανεπιστήμια, αντίστοιχα, βρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από τους κατόχους εθνικών σχολικών διπλωμάτων με ισοδύναμα προσόντα. Η Επιτροπή καλεί τη Δανία και τη Γερμανία να λάβουν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να καταρτίσουν πίνακες ισοδυναμίας για τη μετατροπή των βαθμών του ευρωπαϊκού απολυτηρίου στα εθνικά συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι του ευρωπαϊκού απολυτηρίου απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα των κατόχων εθνικών διπλωμάτων και έχουν το δικαίωμα να ζητούν την εισδοχή σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους που διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα. Η Δανία και η Γερμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα