Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 135 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

Προειδοποιητικές επιστολές

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον υπολογισμό των τελών διαχείρισης αποβλήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2023)2064], επειδή δεν εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά τα προβλεπόμενα στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Στη Βουλγαρία, το κόστος για τη διαχείριση των αποβλήτων που καταβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βασίζεται στη φορολογική αξία του ακινήτου και δεν λαμβάνει υπόψη σχετικές παραμέτρους, όπως η ποσότητα των οικιακών αποβλήτων. Μολονότι η Βουλγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, η εφαρμογή των διατάξεων αναβαλλόταν κάθε χρόνο από το 2015. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές, η εφαρμογή των διατάξεων θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων δύο ετών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία τους προκειμένου να περιορίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)2066] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2067], επειδή δεν ενσωμάτωσαν ορθά στην εθνική νομοθεσία τους την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193]. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην παροχή θέρμανσης και ψύξης για οικιακή χρήση, και στην παροχή θερμότητας ή ατμού για βιομηχανικές διεργασίες. Αποτελούν σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης με διοξείδιο του θείου, οξείδιο του αζώτου και σκόνη. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Τσεχία και η Σλοβακία δεν έχουν μεταφέρει ορθά την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, κάποιους ορισμούς, ορισμένες απαιτήσεις πληροφόρησης ή τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω δύο κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να υποβάλει στοιχεία στο πλαίσιο των εθνικών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών βάσει της σχετικής οδηγίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κροατία [INFR(2023)2044], επειδή δεν συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων [οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 («οδηγία ΕΑΟΕ»)] όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για τις εκπομπές. 
Η οδηγία ΕΑΟΕ καθορίζει, για κάθε κράτος μέλος, δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών διάφορων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως των οξειδίων του αζώτου (Nox), του διοξειδίου του θείου (SO2) και των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2,5), οι οποίες πρέπει να επιτυγχάνονται κάθε έτος μεταξύ του 2020 και του 2029. Η οδηγία απαιτεί τη θέσπιση εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν και να υποβάλλουν εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκπομπών, καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής για όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που καλύπτονται από την οδηγία. Οι πληροφορίες αυτές έχουν καίρια σημασία για τη θέσπιση και την επικαιροποίηση ΕΠΕΑΡ που να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς και για την επίτευξη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων της ΕΕ βάσει του διεθνούς δικαίου. 
Η κακή ποιότητα του αέρα, ιδίως στις αστικές περιοχές, εξακολουθεί να επηρεάζει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Κροατία δεν έχει υποβάλει τις απογραφές εκπομπών, τις προβλέψεις εκπομπών και την ενημερωτική έκθεση απογραφής, τις οποίες όφειλε να υποβάλει έως τα μέσα Μαρτίου 2023. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τους οικοτόπους όσον αφορά τον νόμο για το εθνικό πάρκο του Hohe Tauern στο Σάλτσμπουργκ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Αυστρία [INFR(2023)2045] λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) όσον αφορά τον νόμο για το εθνικό πάρκο του Hohe Tauern στο Σάλτσμπουργκ, τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή των Άλπεων. Ο σημαντικότερος στόχος είναι η διατήρηση ενός ορεινού τοπίου μοναδικού σε ολόκληρη την Ευρώπη και πλούσιου σε είδη. Ο νόμος Salzburger Nationalparkgesetz (νόμος για το εθνικό πάρκο του Σάλτσμπουργκ) μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά ειδικά για το έδαφος του εν λόγω εθνικού πάρκου που έχει χαρακτηριστεί ως ειδική ζώνη διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους. Το εθνικό πάρκο φιλοξενεί τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας οι οποίοι απειλούνται με εξαφάνιση. Παρά τα άρτια τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν σημαντική υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων (συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων προτεραιότητας) κατά τα τελευταία έτη, η Αυστρία δεν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και την ανάλογη νομοθετική ρύθμιση των σχετικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η Αυστρία έχει μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό της δίκαιο την απαίτηση της οδηγίας για τους οικοτόπους για υποβολή σε δέουσα εκτίμηση κάθε σχεδίου ή έργου που δεν συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του τόπου, ώστε να διαπιστώνονται οι επιπτώσεις του στους στόχους διατήρησης του τόπου. Βάσει του Salzburger Nationalparkgesetz, πολλά είδη σχεδίων δεν υπόκεινται σε καμία εκτίμηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σλοβακία [INFR(2023)2065], επειδή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) όσον αφορά 67 εγκαταλειμμένους χώρους αποβλήτων. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε ασφαλείς διεργασίες διάθεσης και ότι κάθε αρχικός παραγωγός ή άλλος κάτοχος αποβλήτων εκτελεί ο ίδιος την επεξεργασία των αποβλήτων ή την αναθέτει σε τρίτους. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Η Επιτροπή έλαβε αρκετές καταγγελίες και εξετάζει από το 2019 με τις σλοβακικές αρχές την ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα όσον αφορά έναν από τους χώρους υγειονομικής ταφής, τον Vrakunská cesta. Η Σλοβακία έχει χαρακτηρίσει τους εν λόγω 67 χώρους αποβλήτων ως μολυσμένους χώρους που χρήζουν εξυγίανσης, αλλά δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να της διαβιβάσουν σχετικά αντίγραφα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πορτογαλία [INFR(2023)2042], επειδή δεν διασφάλισε την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)2225], επειδή δεν εξασφάλισε την ορθή μεταφορά της οδηγίας 2014/89/EE στο εθνικό της δίκαιο. Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Σ' αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Τα παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια έως τον Μάρτιο του 2021 και να υποβάλουν αντίγραφα αυτών των σχεδίων στην Επιτροπή και στα άλλα οικεία κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, η Πορτογαλία δεν έχει ακόμη καταρτίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για ορισμένα από τα θαλάσσια ύδατά της, ούτε έχει αποστείλει στην Επιτροπή σχετικά αντίγραφα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Κροατία δεν έχει ακόμη καταρτίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για ορισμένα από τα θαλάσσια ύδατά της, ούτε έχει αποστείλει στην Επιτροπή σχετικά αντίγραφα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για το θέμα αυτό στην Κροατία τον Δεκέμβριο του 2021. Η Επιτροπή έκρινε ότι η απάντηση της Κροατίας στην προειδοποιητική επιστολή δεν ήταν απολύτως ικανοποιητική και πλέον εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη. Η Κροατία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Flore Boutier — Τηλ.: +32 229 66043)

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γερμανία [INFR(2023)4010] και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2018)2162], στην Κύπρο [INFR(2018)2165] και στη Ρουμανία [INFR(2018)2303] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για τα επαγγελματικά προσόντα στο εθνικό τους δίκαιο. Η οδηγία διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδίως για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που επλήγη σημαντικά από την πανδημία COVID-19, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη ανακατανομή των ειδικευμένων επαγγελματιών με βάση τις ανάγκες. Η υπόθεση της Γερμανίας αφορά εμπόδια στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μαιών. Η υπόθεση του Βελγίου αφορά την επιβολή υπερβολικών γλωσσικών απαιτήσεων στους διδάσκοντες που επιθυμούν να εργαστούν στη Γαλλική Κοινότητα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα αλλοδαπών εκπαιδευτικών να εργαστούν στο Βέλγιο. Η υπόθεση της Κύπρου αφορά την υποχρέωση διαμονής στην Κύπρο που επιβάλλεται σε δικηγόρους που επιθυμούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους εκεί, παρόλο που οι απαιτήσεις διαμονής απαγορεύονται βάσει των ενωσιακών κανόνων. Η υπόθεση της Ρουμανίας αφορά τον αυστηρό περιορισμό που επιβάλλεται στους κτηνιάτρους που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε προσωρινή βάση από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, δεδομένου ότι το ρουμανικό δίκαιο απαιτεί από τους κτηνιάτρους να λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση από το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο προτού τους επιτραπεί να παρέχουν προσωρινές υπηρεσίες. Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Κύπρος και η Ρουμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και να παραπέμψει το Βέλγιο, την Κύπρο και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να άρουν τους περιορισμούς στις κατασκευαστικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία [INFR(2023)4009], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες και τα επαγγελματικά προσόντα όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα. Πρόκειται για περιορισμούς σε εταιρείες που εκτελούν έργα εγκατάστασης φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή κλιματισμού και οι οποίες επιθυμούν να αναθέσουν υπεργολαβικά ορισμένες εργασίες. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2022)2170], επειδή μετέφερε πλημμελώς στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες, επιβάλλοντας περιορισμούς που καθορίζουν ποιος μπορεί να κατέχει μετοχές σε κτηματομεσιτικές εταιρείες διαμεσολάβησης. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία [INFR(2022)4119], επειδή δεν διευθέτησε τα ζητήματα που αφορούν τον διά νόμου καθορισμό τελών για τα γραφεία ακινήτων, επίσης κατά παράβαση της οδηγίας για τις υπηρεσίες και των κανόνων της Συνθήκης. Οι δράσεις της Επιτροπής ακολουθούν τις προτεραιότητες που εξαγγέλθηκαν στην ανακοίνωση «30 χρόνια ενιαίας αγοράς» με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Ειδικότερα, δίνεται προτεραιότητα στην επιβολή των υφιστάμενων κανόνων της ενιαίας αγοράς και στην άρση των φραγμών σε επίπεδο κρατών μελών στα βιομηχανικά οικοσυστήματα με το μεγαλύτερο δυναμικό οικονομικής ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η Κύπρος, η Ισπανία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία και να παραπέμψει την Κύπρο και τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολογημένες γνώμες

Δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις παραχώρησης: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)2054] σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα κοινής ωφέλειας(οδηγία 2014/25/ΕΕ) και των κανόνων για τις συμβάσεις παραχώρησης (οδηγία 2014/23/ΕΕ) στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της ολλανδικής νομοθεσίας μεταφοράς. Ο ορισμός των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων που χρησιμοποιεί η εν λόγω νομοθεσία δεν είναι συμβατός με αμφότερες τις οδηγίες, καθώς μπορεί να εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τους φορείς που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενεργειακά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να άρει τους περιορισμούς όσον αφορά τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2022)4108], καλώντας τις ουγγρικές αρχές να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων τους με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το ξύλο και τον άνθρακα για τον ενεργειακό τομέα. Τα ουγγρικά μέτρα θεσπίζουν συστήματα προηγούμενης κοινοποίησης, τα οποία επιτρέπουν στις αρχές να εμποδίζουν τις εξαγωγές φορέων ενέργειας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα παράγουν αποτέλεσμα ισοδύναμο με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών εντός της εσωτερικής αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 35 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Ουγγαρία παραβίασε επίσης την περίοδο status quo που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά, θεσπίζοντας τα εν λόγω μέτρα μετά την κοινοποίηση, χωρίς να δώσει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις. Επιπλέον, ο περιορισμός, ο οποίος εφαρμόζεται και στις εξαγωγές από την Ουγγαρία προς τρίτες χώρες, επηρεάζει το εμπόριο με αυτές τις χώρες. Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημόσιες προμήθειες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τις συμβάσεις παραχώρησης
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2018)2268] λόγω έλλειψης συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες (οδηγία 2014/24/ΕΕ). Η βουλγαρική νομοθεσία εισάγει δύο εξαιρέσεις από την εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες: η μία αφορά ορισμένα φάρμακα, και η άλλη αφορά την κατασκευή και τη συντήρηση μηχανικών εγκαταστάσεων παρεμποδιστικού τύπου για την προστασία των κρατικών συνόρων. Αν και η Βουλγαρία διευθέτησε τα περισσότερα ζητήματα μη συμμόρφωσης που είχαν επισημανθεί κατά την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει το 2019, παρέλειψε τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΚΥΠΡΟ και τη ΜΑΛΤΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο [INFR(2017)4086] και τη Μάλτα [INFR(2018)2299] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε διασυνοριακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζουν την επαγγελματική κινητικότητα. Οι ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κυπριακή νομοθεσία επιβάλλει αδικαιολόγητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μηχανικών και αρχιτεκτόνων και δεν διασφαλίζει πλήρως την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αρχιτεκτόνων. Τέλος, η μαλτεζική νομοθεσία επιβάλλει πρόσθετα προγράμματα κατάρτισης και γλωσσικές απαιτήσεις για τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. Επιπλέον, επιβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις σε επίπεδο διαδικασιών και εγγράφων όσον αφορά τους κτηνιάτρους που επιθυμούν να παρέχουν προσωρινές υπηρεσίες στη Μάλτα. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος και η Μάλτα εξακολουθούν να παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ, αποφάσισε να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της απαγόρευσης στη διαφήμιση των φαρμακείων και των δραστηριοτήτων τους
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία [INFR(2018)4028] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της απαγόρευσης που επιβάλλει, βάσει της πολωνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας, στη διαφήμιση των φαρμακείων και των δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, τα φαρμακεία μπορούν να παρέχουν περιορισμένες μόνο πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την τοποθεσία και το ωράριο λειτουργίας τους. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή άλλα ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά μέσα εμπορικής επικοινωνίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επί του παρόντος δεσμευτική πολωνική νομοθεσία παραβιάζει την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και το άρθρο 49 και το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι η πλήρης απαγόρευση δεν δικαιολογείται και δεν είναι αναλογική στο πλαίσιο του συμφέροντος της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία εξακολουθεί να παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες και, ως εκ τούτου, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Δομικά υλικά: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω παραβιάσεων της ελευθερίας εγκατάστασης
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία [INFR(2022)4009] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των κανόνων της που προβλέπουν τον καθορισμό σταθερών τιμών για δομικά υλικά (όπως η άμμος, το χαλίκι και το τσιμέντο), την επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω σταθερές τιμές και τη θέσπιση υποχρεώσεων για την παραγωγή δομικών υλικών και πρώτων υλών για τον κατασκευαστικό κλάδο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω εθνικά μέτρα ούτε δικαιολογούνται ούτε είναι αναλογικά και, ως εκ τούτου, δεν συνάδουν με την ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, το μέτρο για τον καθορισμό σταθερών τιμών και χρηματικών προστίμων δεν κοινοποιήθηκε βάσει της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια τεχνικών κανόνων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες και, ως εκ τούτου, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Andrea Masini — Τηλ.: +32 2 299 15 19, Fiorella Belciu — Τηλ.: +32 2 299 37 34)

Προειδοποιητικές επιστολές

Παράνομη διακίνηση μεταναστών: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει το εθνικό δίκαιο με τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για τους υποβοηθητές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2023)2095], επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει, αφενός, βάσει της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιβολή αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων για το αδίκημα της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής στην ΕΕ (δηλ. παράνομη διακίνηση μεταναστών) και, αφετέρου, βάσει της απόφασης-πλαισίου 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει κανόνες για ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση τέλεσης αυτών των αδικημάτων. Τον Απρίλιο του 2023 η Ουγγαρία εξέδωσε κυβερνητικό διάταγμα το οποίο προβλέπει τη γενική μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών για αδικήματα παράνομης διακίνησης σε «κράτηση επανένταξης». Αυτό σημαίνει ότι τα καταδικασθέντα άτομα αποφυλακίζονται ακόμη και αν έχουν εκτίσει μικρό μόνο χρονικό διάστημα της ποινής τους. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά καλούνται να εγκαταλείψουν το ουγγρικό έδαφος εντός 72 ωρών για να εκτίσουν την «κράτηση επανένταξης» στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους ή της ιθαγένειάς τους. Το κυβερνητικό διάταγμα δεν περιέχει περαιτέρω κανόνες σχετικά με τους όρους και την παρακολούθηση ή την επιβολή της «κράτησης επανένταξης» εκτός Ουγγαρίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω κυρώσεις συντομευμένης διάρκειας που επιβάλλονται σε πρόσωπα που καταδικάζονται για αδικήματα παράνομης διακίνησης δεν είναι ούτε αποτελεσματικές ούτε αποτρεπτικές και δεν λαμβάνουν υπόψη τις περιστάσεις των εκάστοτε υποθέσεων. Ως εκ τούτου, αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)2068], στην Ουγγαρία [INFR(2023)2070], στην Πολωνία [INFR(2023)2072], στη Σλοβενία [INFR(2023)2073] και στη Φινλανδία [INFR(2023)2069], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου [οδηγία (ΕΕ) 2018/1673]. Οι κανόνες που θεσπίζονται στην εν λόγω οδηγία ορίζουν τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό τη διευκόλυνση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την αποτροπή του ενδεχόμενου οι εγκληματίες να επωφελούνται από πιο επιεική νομικά συστήματα. Ποινικοποιούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν διαπράττεται εκ προθέσεως και εν γνώσει του γεγονότος ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Φινλανδία δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο όλα τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να διορθώσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεριμνήσουν για την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2021)2045] και αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία [INFR(2021)2153], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Η οδηγία αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν με κυρώσεις αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν επίσης ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε αξιόπιστες συμβουλές, καθώς και σε επαγγελματικές και υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία τον Ιούνιο του 2021 και στη Σλοβενία τον Οκτώβριο του 2021. Σε συνέχεια των απαντήσεων των εν λόγω δύο κρατών μελών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Γερμανία δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις σχετικά με την ποινικοποίηση των τρομοκρατικών εγκλημάτων, ενώ η Σλοβενία δεν έχει κάμψει πλήρως όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή στην προειδοποιητική επιστολή της. Η Γερμανία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να διορθώσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και να παραπέμψει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΣΟΥΗΔΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων στο εθνικό δίκαιο
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σουηδία [INFR(2020)0255] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας. Η εκτελεστική οδηγία (EE) 2019/68 της Επιτροπής θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για τη μοναδική σήμανση των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους στο πλαίσιο της κωδικοποιημένης οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555]. Η Σουηδία δεν είχε μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο έως τις 17 Ιανουαρίου 2020, ως όφειλε. Η μη πλήρης μεταφορά από τη Σουηδία θέτει σε κίνδυνο τον στόχο της οδηγίας για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Σουηδίας τον Μάιο του 2020 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και, στη συνέχεια, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2022. Το σχέδιο νόμου που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από τις σουηδικές αρχές και αποσκοπεί στη μεταφορά της εκτελεστικής οδηγίας της Επιτροπής στο εθνικό δίκαιο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 2 291 31 73, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

Προειδοποιητικές επιστολές

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία [INFR(2023)2076], στη Λιθουανία [INFR(2023)2074] και στη Σλοβενία [INFR(2023)2075], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800]. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη διασφάλιση, σε ολόκληρη την ΕΕ, κοινών ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα δίκαιης δίκης των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Για παράδειγμα, εγγυάται τα δικαιώματα των παιδιών σε ατομική αξιολόγηση, σε ειδική μεταχείριση στην περίπτωση στέρησης της ελευθερίας (π.χ. όσον αφορά τον διαχωρισμό από τους ενήλικες κατά την κράτηση, και την πρόσβαση σε κατάρτιση και εκπαίδευση) και στη συνοδεία τους, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη συμπερίληψη αναφοράς στην οδηγία κατά τη θέσπιση μέτρων μεταφοράς ή συνοδευτικά προς αυτή. Η τελευταία απαίτηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται διαφάνεια για τους υπόπτους και τους κατηγορουμένους ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα που έχουν βάσει του δικαίου της ΕΕ μεταφέρονται στα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης. Επιπλέον, η Εσθονία και η Σλοβενία δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο αρκετές άλλες διατάξεις, ιδίως τη διάταξη που εγγυάται το δικαίωμα σε ιατρική εξέταση, ειδική μεταχείριση κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας και κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που έρχονται σε επαφή με παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η Λιθουανία δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα προαναφερόμενα τρία κράτη μέλη. Η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ελεύθερη κυκλοφορία: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα διαμονής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2023)2001], στην Ελλάδα [INFR(2023)2003] και στην Πορτογαλία [INFR(2023)2002], επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους [κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157]. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, με την ενίσχυση των προτύπων για την ασφάλεια και τον μορφότυπο των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο μορφότυπος των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδουν τα εν λόγω τρία κράτη μέλη δεν ανταποκρίνεται στον κανονισμό, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2021. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, η διαπίστωση αυτή αφορά τα δελτία ταυτότητας, τα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της ΕΕ και τα δελτία διαμονής που εκδίδονται για τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αφορά τα δελτία ταυτότητας. Τέλος, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η διαπίστωση αφορά τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της ΕΕ. Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2023)2006], στην Αυστρία [INFR(2023)2009] και στη Σουηδία [INFR(2023)2005], και την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στο Βέλγιο [INFR(2021)2106], στην Ουγγαρία [INFR(2021)2137] και στην Εσθονία [INFR(2021)2135], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση υπόπτων και κατηγορουμένων σε δικηγόρο από τα πρώτα στάδια της ποινικής διαδικασίας, όπως και η πρόσβαση σε δικηγόρο των προσώπων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ). Επίσης, σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι στερούνται την ελευθερία τους μπορούν να ενημερώνουν και να επικοινωνούν με τρίτα πρόσωπα, όπως ο εργοδότης τους ή μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και με προξενικές αρχές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα οικεία έξι κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, και ειδικότερα την αποτελεσματική συμμετοχή δικηγόρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης (Βέλγιο και Ιταλία), πιθανές παρεκκλίσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο λόγω γεωγραφικής απόστασης ή ερευνητικών αναγκών (Βέλγιο, Ουγγαρία, Ιταλία και Αυστρία), διατάξεις για ενημέρωση τρίτου προσώπου σε περιπτώσεις στέρησης της ελευθερίας (Ιταλία), παρεκκλίσεις από το εν λόγω δικαίωμα (Εσθονία και Σουηδία), κανόνες για την ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή άλλου ενδεδειγμένου ενηλίκου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας παιδιών (Ιταλία και Αυστρία), παραίτηση από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο (Ουγγαρία, Αυστρία και Σουηδία) και κανόνες που εφαρμόζονται στις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (Εσθονία). Το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Αυστρία και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Εάν η Ιταλία, η Αυστρία ή η Σουηδία δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, στην Εσθονία και στην Ουγγαρία τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Νοέμβριο του 2021. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει το Βέλγιο, την Εσθονία και την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της απόφασης-πλαισίου
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2021)2002], στην Πολωνία [INFR(2020)2308] και στη Φινλανδία [INFR(2021)2110], επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2021)2262] και στη Σλοβακία [INFR(2021)2240]. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή όταν τα μέτρα που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην απάντησή τους δεν μεταφέρουν πλήρως τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία τον Φεβρουάριο του 2022 και στη Σλοβακία τον Δεκέμβριο του 2021. Η Επιτροπή, μετά τις απαντήσεις των εν λόγω κρατών μελών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες σχετικά με τους υποχρεωτικούς λόγους μη εκτέλεσης, τον αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο πριν από την παράδοση και την έννοια των ανθρωπιστικών λόγων για την αναβολή της παράδοσης. Από την άλλη πλευρά, η Σλοβακία δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τη διάταξη σχετικά με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά προσώπου το οποίο δεν παρίστατο αυτοπροσώπως στη δίκη και δεν μετέφερε ορθά την υποχρέωση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, τους υποχρεωτικούς λόγους άρνησης, τις προθεσμίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και τη διάταξη για τη διέλευση. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο τον Ιούνιο του 2021, στην Πολωνία τον Δεκέμβριο του 2020 και στη Φινλανδία τον Σεπτέμβριο του 2021. Η Επιτροπή, μετά τις απαντήσεις των εν λόγω κρατών μελών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα τρία κράτη μέλη δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την προσωρινή μεταφορά του καταζητούμενου προσώπου εν αναμονή της απόφασης για την παράδοση. Επιπλέον, το Βέλγιο και η Πολωνία δεν μετέφεραν ορθά τους όρους ακρόασης του καταζητούμενου προσώπου εν αναμονή της απόφασης για την παράδοση, και η Πολωνία δεν μετέφερε ορθά τις διατάξεις σχετικά με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά προσώπου το οποίο δεν παρίστατο αυτοπροσώπως στη δίκη και με τη συρροή διεθνών υποχρεώσεων. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Φινλανδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, στην Πολωνία και στη Φινλανδία, και να παραπέμψει τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολογημένες γνώμες

Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία [INFR(2023)0011], στην Ιρλανδία [INFR(2023)0021], στην Κύπρο [INFR(2023)0005], στη Λετονία [INFR(2023)0027], στο Λουξεμβούργο [INFR(2023)0025] και στην Πολωνία [INFR(2023)0030] επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές [οδηγία (ΕΕ) 2020/1828]. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις ορισθείσες οργανώσεις καταναλωτών και δημόσιους φορείς να ασκούν αγωγές κατά των παράνομων πρακτικών των εμπόρων εξ ονόματος των καταναλωτών. Οι καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία από παράνομη εμπορική πρακτική μπορούν να ζητήσουν επανόρθωση, όπως αποζημίωση, αντικατάσταση ή επισκευή. Τον Ιανουάριο του 2023 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 24 κράτη μέλη, επειδή δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εντός της προθεσμίας της 25ης Δεκεμβρίου 2022. Η Επιτροπή, μετά την αλληλογραφία που είχε με τα εν λόγω κράτη μέλη και αφού εξέτασε προσεκτικά τις απαντήσεις τους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λετονία, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία δεν παρείχαν ικανοποιητικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω έξι κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2022)0290], στην Ιρλανδία [INFR(2022)0309], στην Κύπρο [INFR(2022)0291], στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)0315] και στην Πολωνία [INFR(2022)0317], επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία [οδηγία (ΕΕ) 2019/882]. Η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα απαιτεί βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι τραπεζικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα θα αυξήσει την ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνία, μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, καθώς και την αυτονομία και τις ευκαιρίες κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 87 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ. Οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με ένα σύνολο κοινών ενωσιακών απαιτήσεων προσβασιμότητας έως το 2025. Τον Ιούλιο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 24 κράτη μέλη, και τον Απρίλιο του 2023 σε άλλα τρία κράτη μέλη, λόγω μη κοινοποίησης μέτρων για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

Προειδοποιητική επιστολή

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία Ευρατόμ για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σουηδία [INFR(2023)2085] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα σουηδικά μέτρα δεν μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένα στοιχεία της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των υφιστάμενων καταστάσεων έκθεσης, τον υπολογισμό των δόσεων ακτινοβολίας στο κοινό από εγκεκριμένες πρακτικές, την κατανομή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στην αρχή ακτινοπροστασίας, την αδειοδότηση και την παρακολούθηση των μεταφορών κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και τα χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων τους για το 2020
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2022)2164], στην Ουγγαρία [INFR(2022)2165] και στη Ρουμανία [INFR(2022)2166] επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωσή τους για υποβολή έκθεσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί την Κροατία να υποβάλει πλήρη στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με την επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Καλεί επίσης την Ουγγαρία και τη Ρουμανία να υποβάλουν πλήρη στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων τους για το 2020 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου 2022 σχετικά με την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 που καθορίζονται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη, εντός της ίδιας προθεσμίας, να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τους στόχους τους για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2020, όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τον Ιανουάριο του 2023 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω τρία κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, παρά τη μερική πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει, δεν έχουν υποβάλει πλήρεις εκθέσεις, όπως απαιτείται από τον κανονισμό. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση και να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)0051], στην Ιταλία [INFR(2021)0059], στη Λετονία [INFR(2021)0072], στη Λιθουανία [INFR(2022)2036] και στη Σλοβακία [INFR(2021)0102], επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας οι οποίοι προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944, που τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, στην Ιταλία, στη Λετονία και στη Σλοβακία τον Φεβρουάριο του 2021, και στη Λιθουανία τον Μάιο του 2022, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν μεταφερθεί όλες οι διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την απάντηση των οικείων κρατών μελών καθώς και τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που της κοινοποιήθηκαν, θεωρεί ότι η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα [INFR(2021)2271] επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/844, η οποία τροποποίησε την οδηγία 2010/31/ΕΕ. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέους κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαρτίου 2020.
Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε στη Μάλτα προειδοποιητική επιστολή, αφού διαπίστωσε ότι δεν είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλες οι διατάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την απάντηση της Μάλτας καθώς και τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν, θεωρεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και να ενημερωθεί η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία [INFR(2021)0181], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32% έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε στην Τσεχία προειδοποιητική επιστολή. Μέχρι σήμερα, το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην έχει μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500· Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την προκαταρκτική φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών εργοληπτών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σουηδία [INFR(2023)4007], εφιστώντας την προσοχή της στη δυνητική ασυμβατότητα της σουηδικής νομοθεσίας για την προκαταρκτική φορολογία εισοδήματος με το δίκαιο της ΕΕ. Οι Σουηδοί πελάτες που πληρώνουν για έργα τα οποία εκτελούνται από εργολάβους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες του ΕΟΧ υποχρεούνται να παρακρατούν προκαταρκτικό φόρο εισοδήματος ύψους 30 % επί των σχετικών αμοιβών, εκτός εάν οι αλλοδαποί εργολήπτες έχουν εγκριθεί από τη σουηδική φορολογική αρχή για σκοπούς προκαταρκτικής φορολογίας εισοδήματος («έγκριση για “φόρο F”»). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση παρακράτησης προκαταρκτικού φόρου εισοδήματος σε περιπτώσεις όπου οι αλλοδαποί εργολήπτες δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στη Σουηδία και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη Σουηδία, θα μπορούσε να παραβιάζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ και άρθρο 36 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ). Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών με τους ενωσιακούς κανόνες κατά της φοροαποφυγής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2023)2041], καλώντας την να ευθυγραμμίσει, σε αρκετά σημεία, τους κανόνες της για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών με την οδηγία κατά της φοροαποφυγής [οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου ]. Η Επιτροπή εντόπισε αποκλίνοντες κανόνες σχετικά με τη φορολόγηση των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ), καθώς και προβληματικό ορισμό της «συνδεδεμένης επιχείρησης», ο οποίος, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων της οδηγίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις θυγατρικές που τελούν υπό κοινό έλεγχο. Η ουγγρική νομοθεσία δεν εγγυάται κάτι τέτοιο. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά του ΒΕΛΓΙΟΥ λόγω παραβάσεων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2014)2191], επειδή δεν συμμορφώνεται δεόντως με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Μαρτίου 2022 (υπόθεση C-60/21). Το Δικαστήριο έκρινε ότι το Βέλγιο παραβίασε τη Συνθήκη, καθώς δεν επιτρέπει στους φορολογούμενους μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι κερδίζουν λιγότερο από το 75 % του παγκόσμιου εισοδήματός τους στο Βέλγιο να αφαιρούν από το φορολογητέο εισόδημά τους τις πληρωμές διατροφής που καταβάλλουν. Η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στο Βέλγιο ακόμη και όταν ο φορολογούμενος δεν έχει σημαντικό φορολογητέο εισόδημα στο κράτος κατοικίας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έκπτωση των ανωτέρω πληρωμών από το φορολογητέο εισόδημα στο κράτος κατοικίας. Η άρνηση αυτή τιμωρεί τους φορολογούμενους μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, διότι οι πληρωμές διατροφής δεν εκπίπτουν ούτε από το φορολογητέο εισόδημά τους στο κράτος κατοικίας τους ούτε στο Βέλγιο ως κράτος απασχόλησης. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να άρει τους διακρισιακούς όρους φορολογικής απαλλαγής για έσοδα από τόκους καταθέσεων ταμιευτηρίου
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2015)4212] λόγω διατήρησης των διακρισιακών όρων φορολογικής απαλλαγής για έσοδα από τόκους καταθέσεων ταμιευτηρίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το βελγικό σύστημα φοροαπαλλαγής που εφαρμόζεται στα εισοδήματα από καταθέσεις ταμιευτηρίου επιβάλλει όρους πρόσβασης στη βελγική τραπεζική αγορά οι οποίοι εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των παρόχων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, ως εκ τούτου, αντιβαίνει στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ και άρθρο 36 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο). Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των κανόνων για τη φορολογική διαφάνεια στο εθνικό τους δίκαιο, και περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ λόγω μη μεταφοράς της ίδιας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2023)0003], στην Ελλάδα [INFR(2023)0014], στην Ισπανία [INFR(2023)0016], στην Κύπρο [INFR(2023)0006], στην Πολωνία [INFR(2023)0031] και στην Πορτογαλία [INFR(2023)0033], επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2021 («ΟΔΣ7») για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Στο πλαίσιο της ΟΔΣ7, οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να πωλούν αγαθά, να παρέχουν διαδικτυακές και μη διαδικτυακές προσωπικές υπηρεσίες ή να εκμισθώνουν ακίνητη περιουσία ή μεταφορικά μέσα, πρέπει να δηλώνουν τους εν λόγω φορολογούμενους και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τις φορολογικές αρχές να αποτρέπουν, μέσω της χρήσης ψηφιακών πλατφορμών, τη φοροδιαφυγή ή την υποβολή ανακριβών στοιχείων. Η προθεσμία για την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς ήταν η 31 Δεκεμβρίου 2022. Το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, η Πολωνία και η Πορτογαλία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κοινοποίηση όλων των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογία: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω πλημμελούς μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων κατά της φοροαποφυγής
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Λουξεμβούργο [INFR(2020)2183] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό του δίκαιο διατάξεων της οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής [οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Η οδηγία κατά της φοροαποφυγής προβλέπει παρέκκλιση από τα μέτρα που περιορίζουν τη δυνατότητα έκπτωσης των πληρωμών τόκων από τη βάση φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Η οδηγία περιλαμβάνει εξαντλητικό κατάλογο των οντοτήτων που θεωρούνται χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, το Λουξεμβούργο επεκτείνει την παρέκκλιση και σε οντότητες τιτλοποίησης, καθ' υπέρβαση των διατάξεων της οδηγίας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Λουξεμβούργο το 2020 και αιτιολογημένης γνώμης τον Δεκέμβριο του 2021. Επειδή η απάντηση του Λουξεμβούργου στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής δεν ήταν ικανοποιητική και το κράτος μέλος δεν προέβη σε νομοθετική διόρθωση, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Deborah Almerge Ruckert — Τηλ.: +32 229 87986)

Προειδοποιητικές επιστολές

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με ανάθεση συμβάσεων δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών κατόπιν διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)4011] λόγω πλημμελούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν να αναθέσουν τη σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στον κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης Nederlandse Spoorwegen, τον ολλανδικό σιδηρόδρομο. Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2025 και ανατίθεται σύμφωνα με τη διάταξη του κανονισμού που επιτρέπει την άνευ όρων απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για σιδηροδρομικές μεταφορές, η οποία όμως παύει να ισχύει την 24η Δεκεμβρίου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές θα πρέπει καταρχήν να ανατίθενται κατόπιν διαγωνισμού. Η απευθείας ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εξαίρεση και, από τον Δεκέμβριο του 2023, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις. Η μακρά περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας ανάθεσης, δηλ. το αργότερο στις 24 Δεκεμβρίου 2023, και της ημερομηνίας έναρξης παροχής των υπηρεσιών, δηλ. μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, δεν αιτιολογείται αντικειμενικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση για απευθείας ανάθεση της εν λόγω σύμβασης συνιστά πλέον καταστρατήγηση της αρχής της ανάθεσης με διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)2079], επειδή δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία προβλέπει, μεταξύ άλλων, κοινούς κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Οι Κάτω Χώρες δεν εξασφάλισαν, μέσω κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης, τη συμμόρφωση του εξοπλισμού πλοίων με τις απαιτήσεις της οδηγίας όταν πρόκειται για πλοία υπό την ευθύνη τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις λιμενικές υπηρεσίες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γερμανία [INFR(2021)2041], επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 για τις λιμενικές υπηρεσίες. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει την υποχρέωση θέσπισης αποτελεσματικής διαδικασίας για τη διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικών με την εφαρμογή του κανονισμού κατά τρόπον που αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων και είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από κάθε διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γερμανία φαίνεται i) να μην έχει συμμορφωθεί πλήρως με την υποχρέωση ενημέρωσης που υπέχει δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 7 και ii) να προβλέπει διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αεροπορικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τον κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό του πρώτου κοινού έργου για την εφαρμογή τεχνικών λύσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)2047], στη Δανία [INFR(2023)2049], στη Γερμανία [INFR(2023)2048], στην Εσθονία [INFR(2023)2050], στην Ιρλανδία [INFR(2023)2055], στην Ελλάδα [INFR(2023)2051], στην Κροατία [INFR(2023)2053],στην Ιταλία [INFR(2023)2056], στην Κύπρο [INFR(2023)2046], στη Λιθουανία [INFR(2023)2057], στην Ουγγαρία [INFR(2023)2054], στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)2058], στην Πορτογαλία [INFR(2023)2059], στη Σλοβενία [INFR(2023)2061], στη Σλοβακία [INFR(2023)2062], στη Φινλανδία [INFR(2023)2052] και στη Σουηδία [INFR(2023)2060], επειδή δεν εξασφάλισαν ότι οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι φορείς τους συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/116 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό του πρώτου κοινού έργου το οποίο στηρίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Το έργο εξασφαλίζει τη συγχρονισμένη εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών και τεχνικών λύσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την καλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρο το δίκτυο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη στα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες, για τις οποίες είχε οριστεί ως προθεσμία εφαρμογής η 31η Δεκεμβρίου 2022. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν έχουν διασφαλίσει ότι οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι φορείς τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού για το κοινό έργο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις πτητικές λειτουργίες και τα αεροδρόμια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2078], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης των αερομεταφορέων και τη διενέργεια εποπτικών δραστηριοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012], καθώς και επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση των αεροδρομίων [κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014].
Όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση των εμπορικών αερομεταφορέων με ορισμένες απαιτήσεις, για τις οποίες πρέπει να θεσπίσουν και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης με ελάχιστο αριθμό ειδικευμένου προσωπικού. Έρευνες που διενεργήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) έδειξαν ότι η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα (ΥΠΑ) δεν διενήργησε τις αναγκαίες επαληθεύσεις της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής. Επιπλέον, 10 αεροδρόμια έχουν χαρακτηριστεί από την ΥΠΑ και τον EASA ως μη δεόντως πιστοποιημένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Επίσης, η Ελλάδα δεν παρέσχε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι σε τέσσερα στρατιωτικά αεροδρόμια, τα οποία είναι ανοικτά για δημόσια χρήση, έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της πολιτικής αεροπορίας . Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες για την απόσπαση οδηγών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Δανία [INFR(2023)2086] και στη Γαλλία [INFR(2023)2087], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή το σύνολο των μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 στο εθνικό τους δίκαιο.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2022)0194], στη Βουλγαρία [INFR(2022)0196], στην Ιταλία [INFR(2022)0231], στην Ουγγαρία [INFR(2022)0226], στη Μάλτα [INFR(2022)0240], στην Πολωνία [INFR(2022)0247], στη Σλοβενία [INFR(2022)0260] και στη Φινλανδία [INFR(2022)0217], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά όλων των μέτρων της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 στο εθνικό τους δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τους ενωσιακούς κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Εγγυάται το δικαίωμα των οδηγών να λαμβάνουν τον μισθό της χώρας στην οποία είναι αποσπασμένοι και καθορίζει σαφές νομικό πλαίσιο για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους (π.χ. κλειστός κατάλογος διοικητικών απαιτήσεων και μέτρων ελέγχου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για τη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022.
Η Δανία και η Γαλλία δεν έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και/ή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω δύο κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Φινλανδία δεν ανέφεραν, με επαρκώς σαφή και ακριβή τρόπο, όλα τα εθνικά μέτρα που θεωρούν ότι αντιστοιχούν στις διάφορες υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Δανία [INFR(2023)2082], στην Ελλάδα [INFR(2023)2083], στη Λιθουανία [INFR(2023)2084] και στην Αυστρία [INFR(2023)2081] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2021/1717 της Επιτροπής στο εθνικό τους δίκαιο.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2022)0414] και στη Φινλανδία [INFR(2022)0421] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2021/1717 της Επιτροπής στο εθνικό τους δίκαιο. Η οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2014/45/ΕΕ ως προς τις πρακτικές λεπτομέρειες του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ιδίως με την επικαιροποίηση των κωδικών κατηγορίας οχημάτων για ελκυστήρες υψηλής ταχύτητας και για μηχανοκίνητα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα. Στον κατάλογο των σημείων που θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους προσθέτει το eCall, ένα σύστημα για την αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από σύγκρουση. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022.
Η Δανία, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Αυστρία έχουν μεταφέρει πλημμελώς την οδηγία με διαφορετικούς τρόπους όσον αφορά συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως, για παράδειγμα, την απαίτηση δοκιμής του eCall. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 
Ως προς τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε αμφότερα τα κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2022. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο παραμένει ανεπαρκής σε ορισμένους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υποχρέωση προσθήκης του eCall στον κατάλογο των προς δοκιμή σημείων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία και στη Φινλανδία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΔΑΝΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τις οδικές επιθεωρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)2080] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής στο εθνικό τους δίκαιο.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2022)0399], στη Δανία [INFR(2022)0418] και στην Πολωνία [INFR(2022)0432] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής στο εθνικό τους δίκαιο. Η οδηγία επικαιροποιεί την οδηγία 2014/47/ΕΕ όσον αφορά τους κωδικούς κατηγορίας οχημάτων, ιδίως για την κατηγορία των ελκυστήρων υψηλής ταχύτητας, και αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας εξασφαλίζοντας την τεχνική κατάσταση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022. Παρά το γεγονός ότι οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία δεν μεταφέρθηκαν ορθά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Ως προς το Βέλγιο, τη Δανία και την Πολωνία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και στα τρία αυτά κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2022. Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο κρίθηκε ότι δεν συμμορφωνόταν με τα προβλεπόμενα σε ορισμένους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία. Τα ζητήματα συμμόρφωσης που εντόπισε η Επιτροπή είναι διαφορετικά για κάθε κράτος μέλος και αφορούν, μεταξύ άλλων, αναφορά στην οδηγία στη νομοθεσία και στην επίσημη δημοσίευσή της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολογημένες γνώμες

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα τηλεδιόδια
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στη Φινλανδία [INFR(2022)2108], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο όλες τις αναγκαίες διατάξεις της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) [οδηγία (ΕΕ) 2019/520]. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως, θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Η μη πλήρης μεταφορά των κανόνων αυτών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων των κρατών μελών και στη διασυνοριακή επιβολή της υποχρέωσης καταβολής οδικών τελών στην ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, αφενός, και τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών, αφετέρου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία [INFR(2022)0203 και INFR(2022)0206], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, και την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2020/12 της Επιτροπής, η οποία τη συμπληρώνει. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία [INFR(2022)0204], επειδή δεν μετέφερε πλήρως την οδηγία (ΕΕ) 2021/1233, που τροποποιεί την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397, σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Η οδηγία (ΕΕ) 2017/2397 καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης και για την αναγνώριση των εν λόγω προσόντων στα κράτη μέλη. Η πιστοποίηση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας, στη διασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοΐας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, η οδηγία (ΕΕ) 2017/2397 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί πριν από τη λήξη της περιόδου μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ τα ειδικευμένα μέλη πληρώματος υποβάλλουν αίτηση για ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων ή άλλο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο. Με εξαίρεση τα διπλώματα κυβερνήτη του Ρήνου, τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται από τρίτες χώρες τα οποία επί του παρόντος αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο σύστημα αναγνώρισης εγγράφων τρίτων χωρών που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/2397, η οδηγία (ΕΕ) 2021/1233 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα ώστε οι τρίτες χώρες να ευθυγραμμίσουν τις απαιτήσεις τους με τις προβλεπόμενες στους ενωσιακούς κανόνες. Σύμφωνα με τις κοινοποιήσεις που έλαβε η Επιτροπή, η Γερμανία δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα στο εθνικό της δίκαιο. Επιπλέον, η οδηγία (ΕΕ) 2020/12 καθορίζει εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τις πρακτικές εξετάσεις, την ιατρική καταλληλότητα και την έγκριση προσομοιωτών, και συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κύπρο [INFR(2023)2063] λόγω πλημμελούς εφαρμογής της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [οδηγία (ΕΕ) 2018/843]. Η Κύπρος είχε κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αλλά η Επιτροπή εντόπισε αρκετές περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τη λειτουργία του εθνικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων (το μητρώο που αναφέρει ποιος έχει την πραγματική κυριότητα των εκάστοτε περιουσιακών στοιχείων). Για παράδειγμα, η Κύπρος ανέστειλε την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται εσφαλμένες πληροφορίες, δεν κοινοποίησε μέτρα επιβολής που να εγγυώνται την πληρότητα του μητρώου και δεν έχει ακόμη καταρτίσει μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών. Οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Επιπλέον, όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι επιτακτική ανάγκη να προσδιοριστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Είναι υψίστης σημασίας να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά οι ενωσιακοί κανόνες προκειμένου να επιτυγχάνεται η καταπολέμηση του εγκλήματος, η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και η διασφάλιση της επιβολής των κυρώσεων της ΕΕ. Εάν η Κύπρος δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενιαία αγορά: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία της με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)4008], επειδή δεν μερίμνησε για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (οδηγία 2009/138/ΕΚ), γνωστή ως «Φερεγγυότητα II». Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για την αδειοδότηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στην ΕΕ. Ορισμένες τροποποιήσεις της τσεχικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν το 2021 δημιούργησαν προσωρινό μονοπώλιο για μια συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία είναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υποχρεωτική για ορισμένους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Τσεχία. Η τροποποιημένη τσεχική νομοθεσία εμποδίζει τους πολίτες να επιλέγουν άλλη ασφαλιστική επιχείρηση. Επιπλέον, εμποδίζει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ασκούν τις σχετικές δραστηριότητες στην Τσεχία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τσεχική νομοθεσία αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας «Φερεγγυότητα II». Συγκεκριμένα, οι διατάξεις της οδηγίας προβλέπουν ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να συνάψει σύμβαση με οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει τη δέουσα άδεια λειτουργίας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αυτό μπορεί να συμβεί υπό τον όρο ότι, αφενός, η εν λόγω σύναψη σύμβασης δεν αντιβαίνει στις σχετικές νομικές διατάξεις για την προστασία του γενικού συμφέροντος και, αφετέρου, η άδεια λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ και καλύπτει δραστηριότητες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

9. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

Αιτιολογημένες γνώμες

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της σχετικά με τους όρους εργασίας των επίτιμων δικαστικών λειτουργών με το δίκαιο της ΕΕ
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2016)4081], επειδή δεν ευθυγράμμισε πλήρως την εθνική της νομοθεσία για τους επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς με το εργατικό δίκαιο της ΕΕ. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η ιταλική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την εργασία ορισμένου χρόνου, τη μερική απασχόληση, τον χρόνο εργασίας και τις εγκύους εργαζόμενες (συμφωνία-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ, συμφωνία-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 97/81/ΕΚ, οδηγία 2003/88/ΕΚ και οδηγία 92/85/ΕΟΚ, αντίστοιχα). Αρκετές κατηγορίες επίτιμων δικαστικών λειτουργών —οι επίτιμοι ειρηνοδίκες, οι επίτιμοι αναπληρωτές εισαγγελείς και οι επίτιμοι δικαστές— δεν απολαύουν του καθεστώτος του «εργαζομένου» σύμφωνα με το ιταλικό εθνικό δίκαιο, και θεωρούνται εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες «τιμής ένεκεν». Ως εκ τούτου, δεν απολαμβάνουν την προστασία που παρέχεται στους εργαζομένους βάσει του εργατικού δικαίου της ΕΕ, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, τη μη καταβολή επιδομάτων σε περίπτωση ασθένειας, ατυχημάτων και εγκυμοσύνης, διαφορές στις αμοιβές και φορολογικές διακρίσεις. Επίσης, οι επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί δεν προστατεύονται επαρκώς από την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατάλληλη αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Επιπλέον, η Ιταλία δεν έχει θεσπίσει σύστημα για τη μέτρηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε επίτιμου δικαστικού λειτουργού. Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί συνέχεια συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής που εστάλη τον Ιούλιο του 2022. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απάντηση που απέστειλε η Ιταλία τον Δεκέμβριο του 2022 εξακολουθεί να μην κάμπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανησυχίες της και αποφάσισε πλέον να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ιταλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κινητικότητα των εργαζομένων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την IΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω διατήρησης των διακρίσεων σε βάρος των ξένων καθηγητών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία [INFR(2021)4055] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έθεσε τέλος στις διακρίσεις σε βάρος των ξένων καθηγητών. Η Ιταλία δεν εφαρμόζει επαρκώς την εθνική νομοθεσία μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία δεν επιτρέπεται να υφίστανται διακρίσεις λόγω της ιθαγένειάς τους όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τους όρους εργασίας. Το ιταλικό δίκαιο παρέχει νομικό πλαίσιο για τη λεγόμενη αποκατάσταση της σταδιοδρομίας ξένων καθηγητών («Lettori») στα ιταλικά πανεπιστήμια, που συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-119/04. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Ιταλία δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ορθή αποκατάσταση της σταδιοδρομίας των Lettori. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι αλλοδαποί καθηγητές εξακολουθούν να μην έχουν λάβει τον μισθό και τις παροχές που δικαιούνται. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία τον Ιανουάριο του 2023 και πλέον την παραπέμπει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

10. Ανταγωνισμός

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 2 298 70 24, Sara Simonini — Τηλ.: +32 2 298 33 67)

Αιτιολογημένες γνώμες και παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΣΘΟΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ και αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας ΕΔΑ+ στο εθνικό δίκαιο
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Εσθονία [INFR(2021)0112] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία [INFR(2021)0128] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας ΕΔΑ+ [οδηγία (ΕΕ) 2019/1] στο εθνικό δίκαιο. Η οδηγία ΕΔΑ+ εξουσιοδοτεί τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να επιβάλλουν πιο αποτελεσματικά τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, παρέχοντας στις εν λόγω αρχές τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, τους πόρους και τα κατάλληλα εργαλεία επιβολής προστίμων και επιβολής της νομοθεσίας, όπως εξουσίες λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικά προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης και μηχανισμούς αμοιβαίας συνδρομής. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας ΕΔΑ+ στο εθνικό δίκαιο έως τις 4 Φεβρουαρίου 2021. Μέχρι σήμερα, η Εσθονία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, ενώ η Ρουμανία έχει κοινοποιήσει μόνο μερική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Εσθονία στο Δικαστήριο της ΕΕ και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα