Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 46 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Tηλ. +32 229 53156, Maëlys Dreux — Tηλ.: +32 229 54673)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν ορθά την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία [INFR(2023)2165] και στην Πορτογαλία [INFR(2023)2148], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/851/ΕΕ). Η τροποποιημένη οδηγία ορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση και την προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα οικεία συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. Η προθεσμία για τη μεταφορά από τα κράτη μέλη της τροποποιημένης οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία ήταν η 5η Ιουλίου 2020. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά άλλων επτά κρατών μελών (Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Ρουμανία). Φαίνεται επίσης ότι η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν μεταφέρει ορθά διάφορες διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας. Η Πολωνία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα μέτρα για τη διασφάλιση της επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, τους κανόνες παρακολούθησης και τα προγράμματα χωριστής συλλογής αποβλήτων και πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Η Πορτογαλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις σχετικά με τον τερματισμό του καθεστώτος των αποβλήτων, ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για τα βιομηχανικά λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Εσθονία [INFR(2023)2180], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο και δεν εφάρμοσε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών (οδηγία 2010/75/ΕΕ) και της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης για τις σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να καθορίσουν οριακές τιμές εκπομπών για την απόρριψη βιομηχανικών ρυπαντικών ουσιών. Σύμφωνα με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να ρυθμίζουν ή να επιτρέπουν εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας των βιομηχανικών απορρίψεων λυμάτων στα συστήματα αστικών λυμάτων. Η Εσθονία δεν έχει μεταφέρει και δεν έχει εφαρμόσει ορθά τις διατάξεις των δύο οδηγιών που ρυθμίζουν τις βιομηχανικές απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στα ύδατα μέσω συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για τα αστικά λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία [INFR(2023)2178], επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας απαιτώντας τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων πριν από την απόρριψή τους. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Στην Ιρλανδία, σε οκτώ οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 ατόμων, τα αστικά λύματα δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Άλλοι τρεις οικισμοί με πληθυσμό άνω των 10.000 ατόμων απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές χωρίς την αυστηρότερη επεξεργασία που απαιτείται από την οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία [INFR(2023)2173], επειδή δεν διόρθωσε ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Η πολωνική νομοθεσία δεν μεταφέρει ορθά διάφορες διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κρίσιμων ορισμών, κανόνων σχετικά με τους όρους αδειοδότησης για ολοκληρωμένες άδειες και άδειες για μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, διατάξεων σχετικά με τις οριακές τιμές εκπομπών, και ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι κανόνες που αφορούν την ενημέρωση του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν έχουν μεταφερθεί ορθά, γεγονός που εμποδίζει τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές. Επίσης, πολλές τεχνικές απαιτήσεις στα παραρτήματα της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να εφαρμόσει την οδηγία για τους οικοτόπους και να αποτρέψει τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών και ειδών θαλάσσιων πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2023)2181], επειδή δεν εφάρμοσε τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την παρακολούθηση και την πρόληψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητοειδών, χελώνων και θαλάσσιων πτηνών από αλιευτικά σκάφη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Η Ιταλία δεν έχει θεσπίσει σύστημα για την παρακολούθηση της παρεμπίπτουσας αλίευσης και θανάτωσης προστατευόμενων ειδών, όπως το ρινοδέλφινο και η χελώνα καρέτα καρέτα, τα οποία προστατεύονται αυστηρά βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Επίσης, η Ιταλία δεν διεξήγαγε περαιτέρω έρευνα και δεν έλαβε μέτρα διατήρησης για να διασφαλίσει ότι η παρεμπίπτουσα αλίευση και θανάτωση δεν έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στον πληθυσμό των προστατευόμενων ειδών. Επιπλέον, η Ιταλία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τη σημαντική διατάραξη αρκετών θαλάσσιων ειδών και ειδών θαλάσσιων πτηνών, όπως ο αρτέμης, ο μύχος της Μεσογείου, ο ευρωπαϊκός πετρίλος και ο μεσογειακός θαλασσοκόρακας στις περιοχές Natura 2000 που έχουν οριστεί για τη διατήρησή τους. Επιπλέον, η Ιταλία δεν παρακολούθησε την κατάσταση διατήρησης για αρκετά προστατευόμενα είδη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τη θήρα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του μόλυβδου στα πυρομαχικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2023)2187] λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και τον κανονισμό REACH (κανονισμός 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2021/57/ΕΕ) λόγω των αλλαγών που εισήχθησαν στους ιταλικούς κανόνες θήρας. Η οδηγία για τα πτηνά αποσκοπεί στην προστασία όλων των ειδών άγριων πτηνών που απαντούν στη φύση και βρίσκονται στην ΕΕ, καθώς και των οικοτόπων τους. Ο κανονισμός REACH, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2021/57/EE, περιορίζει τη χρήση σκαγιών που περιέχουν μόλυβδο εντός ή πλησίον υγροτόπων για την προστασία των υδρόβιων πτηνών, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αρκετές πράξεις της ιταλικής νομοθεσίας δεν είναι σύμφωνες με την εν λόγω νομοθεσία της ΕΕ. Κατά παράβαση της οδηγίας για τα πτηνά, η ιταλική νομοθεσία παρέχει στις περιφέρειες την εξουσία να επιτρέπουν τη θανάτωση ή τη σύλληψη ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και σε περιοχές όπου απαγορεύεται η θήρα, όπως οι προστατευόμενες περιοχές, και κατά τη περίοδο του έτους κατά την οποία απαγορεύεται η θήρα. Επιπλέον, η ιταλική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, όπως τροποποιήθηκε σχετικά με τη χρήση μολύβδου σε σκάγια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Σύμβαση του Aarhus: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να εξασφαλίσουν ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)2149] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2177], επειδή δεν εφάρμοσαν πλήρως τις απαιτήσεις της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus). Το εθνικό δίκαιο πρέπει να είναι σαφές και ακριβές όσον αφορά τη δυνατότητα προσβολής περιβαλλοντικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει το περιβαλλοντικό κράτος δικαίου και να διασφαλίσει ότι οι νόμοι γίνονται ευρέως κατανοητοί, τηρούνται και επιβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις. Στην εθνική της νομοθεσία, η Σλοβακία δεν διασφαλίζει με σαφήνεια και ακρίβεια ότι το κοινό μπορεί να προσβάλει ενώπιον δικαστηρίου όλες τις αποφάσεις ή τις παραλείψεις των εθνικών αρχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Μπορεί να πρόκειται για πράξεις ατομικού χαρακτήρα — όπως η χορήγηση ή η απόρριψη άδειας — ή γενικής εμβέλειας — όπως η έγκριση σχεδίου ή προγράμματος. Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, μολονότι είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά τέτοιων πράξεων, δεν είναι επαρκώς σαφές στη νομοθεσία ενώπιον ποιου δικαστηρίου (διοικητικού ή πολιτικού) μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Τόσο στις Κάτω Χώρες όσο και στη Σλοβακία, οι αποφάσεις ή οι παραλείψεις των αρχών αφορούν την οδηγία για τους οικοτόπους, την οδηγία για τα πτηνά, την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία και στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ

 

Αέρας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα του αέρα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία [INFR(2015)2074], επειδή δεν εφάρμοσε την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Οκτωβρίου 2019 (C-636/18) σχετικά με τη μη συμμόρφωση με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα(οδηγία 2008/50/EΚ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί από τα κράτη μέλη να διατηρούν τις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ρύπων στον αέρα, όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO2), κάτω από ορισμένες οριακές τιμές. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των οριακών τιμών, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Γαλλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, δεδομένου ότι από το 2010 σημειώθηκαν συστηματικές υπερβάσεις της ετήσιας οριακής τιμής για το NO2 σε 12 ζώνες ποιότητας του αέρα και της ημερήσιας οριακής τιμής για το NO2 σε δύο από αυτές τις ζώνες. Μετά την έκδοση της απόφασης η Γαλλία έλαβε ορισμένα μέτρα και ενέκρινε νέα έργα για την ποιότητα του αέρα σε ορισμένες ζώνες ποιότητας του αέρα, με σκοπό την ενίσχυση υφιστάμενων δράσεων. Ωστόσο, η Γαλλία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφορά τις ετήσιες οριακές τιμές για το NO2 σε τέσσερις ζώνες ποιότητας του αέρα —Παρίσι, Λυών, Στρασβούργο και Marseille-Aix. 14 έτη μετά την προθεσμία που ορίζεται στην οδηγία και πάνω από τέσσερα έτη μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, τα μέτρα που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα. Για να συνυπολογιστούν τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε η Γαλλία, τα πλέον επικαιροποιημένα δεδομένα παρακολούθησης και η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου, η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου τη Γαλλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του ζητήσει να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κλείσει και να αποκαταστήσει παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία [INFR(2020)2276], επειδή δεν συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για το κλείσιμο και την αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί άδεια. Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη πρέπει να ανακτούν και να διαθέτουν τα απόβλητα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς απαγορεύει την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Η Συνθήκη Προσχώρησης της Ρουμανίας έδωσε στις αρχές προθεσμία έως τις 16 Ιουλίου 2017 για να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κανόνες όσον αφορά 101 χώρους υγειονομικής ταφής. Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή δεν τηρήθηκε πλήρως, τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία. Μέχρι στιγμής η Ρουμανία έχει κλείσει και αποκαταστήσει 92 χώρους υγειονομικής ταφής. Το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των υπόλοιπων εννέα χώρων υγειονομικής ταφής είναι η διετία 2026-2028 για πέντε από αυτούς και αβέβαιο για τους υπόλοιπους τέσσερις. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να προστατεύσουν τα θαλάσσια ύδατά τους

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Δανία [INFR(2022)2174], στην Ελλάδα [INFR(2022)2176], στην Κροατία [INFR(2022)2177] και στη Μάλτα [INFR(2022)2181], λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα μέτρων τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οδηγίας, καθώς προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών. Αρκετά κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων μέτρων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα οικεία οικεία κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2023. Έκτοτε, ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν και υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με τα προγράμματα μέτρων τους. Ωστόσο, η Δανία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Μάλτα δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2020)2094], επειδή δεν ευθυγράμμισε την εθνική της νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές με τους κανόνες της ΕΕ. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/EΕ) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2020, και τον Ιούνιο του 2022 απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, η Αυστρία έχει θεσπίσει πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, η αυστριακή νομοθεσία εξακολουθεί να μην μεταφέρει ορθά ορισμένους ορισμούς, όρους αδειοδότησης και τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και κανόνες σε περίπτωση παραβίασης των όρων αδειοδότησης. Επιπλέον, οι κανόνες της οδηγίας που αφορούν την ενημέρωση του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν έχουν μεταφερθεί ορθά, εμποδίζοντας τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να προστατεύσει τη φώκαινα από παρεμπίπτουσα αλίευση

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία [INFR(2020)4037], λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) όσον αφορά τη φώκαινα, θαλάσσιο θηλαστικό της οικογένειας των δελφινιών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, οι φώκαινες είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος. Η Σουηδία δεν έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παρεμπίπτουσα αλίευση και θανάτωση δεν έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο συγκεκριμένο προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, η Σουηδία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή σημαντικής διατάραξης του συγκεκριμένου θαλάσσιου είδους σε τόπους Natura 2000 που έχουν οριστεί για τη διατήρησή του. Περαιτέρω, η Σουηδία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους που αφορούν την απαγόρευση σημαντικών ενοχλήσεων των ειδών σε τόπους Natura 2000, καθώς και την επιτήρηση και τα μέτρα σχετικά με τις τυχαίες συλλήψεις. Τον Ιούλιο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε στη Σουηδία προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι οι φώκαινες εξακολουθούν να μην προστατεύονται επαρκώς κατά νόμο στη Σουηδία, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη εφαρμογής των απαιτήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία [INFR(2015)2192] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ούτε βλάπτει το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα διατίθενται με ασφάλεια και ότι οι αρχικοί παραγωγοί αποβλήτων επεξεργάζονται οι ίδιοι τα απόβλητα ή διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Ισπανία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. Η διατήρηση τουλάχιστον 195 παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής που δεν έχουν ακόμη κλείσει, σφραγιστεί και αποκατασταθεί από το 2008 προξενεί σημαντική βλάβη στο περιβάλλον, ενώ θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Αποδεικνύει επίσης ότι η Ισπανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει για έλεγχο, επιθεώρηση και επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά την απόρριψη αποβλήτων. Αυτό δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, τους οποίους επιδιώκει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2015 και, στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2018, αιτιολογημένη γνώμη. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι ισπανικές αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως τις ελλείψεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ισπανικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει εκ νέου την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με προηγούμενη απόφαση σχετικά με τη διατήρηση των τόπων Natura 2000

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την Πορτογαλία [INFR(2015)2002] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση C-290/18. Στην απόφασή του της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Πορτογαλία δεν είχε χαρακτηρίσει 61 τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε επίσης ότι η Πορτογαλία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους αυτούς. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η Πορτογαλία χαρακτήρισε επισήμως τους 61 σχετικούς τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης εκδίδοντας ειδικό διάταγμα. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επαρκεί για τη συμμόρφωση με την απόφαση, καθώς για τον σκοπό αυτόν η Πορτογαλία πρέπει ακόμη να θεσπίσει στόχους και μέτρα διατήρησης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς πρόκειται για τη δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο, ενδέχεται να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Νερό και πλημμύρες: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τα ύδατα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Bουλγαρία [INFR(2022)2189], την Iρλανδία [INFR(2022)2185], την Ισπανία [INFR(2022)2192], τη Mάλτα [INFR(2022)2195], την Πορτογαλία [INFR(2022)2197] και τη Σλοβακία [INFR(2022)2187] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και/ή των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στη διασφάλιση, από ποιοτική και ποσοτική πλευρά, της καλής υγείας των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως οι ποταμοί και οι λίμνες. Αποσκοπεί στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση της ύπαρξης επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής. Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης. Η συμμόρφωση με την οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές τον Φεβρουάριο του 2023, τις οποίες ακολούθησαν αιτιολογημένες γνώμες τον Σεπτέμβριο του 2023, σε όλες τις χώρες που δεν είχαν επικαιροποιήσει και αναθεωρήσει τα εν λόγω σχέδια. Παρά την κάποια πρόοδο, έξι χώρες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη μία ή και τις δύο οδηγίες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι αρχές δεν ήταν επαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

2. Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: +32 229 86699, Ana Martínez Sanjurjo — Τηλ.: +32 229 63066)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών για δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κροατία [INFR(2023)2189] λόγω μη συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με τους κανόνες της ΕΕ που διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων και των δικηγορικών γραφείων σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί διευκολύνουν τους επαγγελματίες και τις επαγγελματικές εταιρείες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες της Κροατίας δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για τους δικηγόρους, την οδηγία για τις υπηρεσίες και την αρχή της ελευθερίας εγκατάστασης, διότι: i) απαγορεύουν σε δικηγορικά γραφεία της ΕΕ να συστήσουν θυγατρική στην Κροατία, ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε κροατικά δικηγορικά γραφεία, ii) υποχρεώνουν τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμά τους στην Κροατία να είναι μέλη ενός μόνο δικηγορικού γραφείου, iii) καθορίζουν υψηλά, μεροληπτικά και δυσανάλογα τέλη πρώτης εγγραφής στον δικηγορικό σύλλογο, iv) περιορίζουν δυσανάλογα τη δυνατότητα των δικηγορικών γραφείων να επικοινωνούν για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές τους μέσω κοινωνικών δικτύων και ιστοτόπων, και v) απαιτούν από τους δικηγόρους της ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν σε υποκατάστημα των δικηγορικών γραφείων τους στην Κροατία να έχουν σχέση εργασίας με το δικηγορικό γραφείο τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 

 

 3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Elettra Di Massa — Τηλ.: +32 2 298 21 61)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο: η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Eσθονία [INFR(2022)2117], στην Iρλανδία [INFR(2022)2121], στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)2124], στην Πολωνία [INFR(2022)2128] και στην Πορτογαλία [INFR(2022)2129], λόγω μη συμμόρφωσης με ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (κανονισμός σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο). Ο κανονισμός σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, οι οποίοι καθιστούν το περιεχόμενο των χρηστών διαθέσιμο στο κοινό, αντιμετωπίζουν την κατάχρηση των υπηρεσιών τους για διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουνίου 2022, προβλέπει κυρώσεις για παραβιάσεις και περιλαμβάνει διασφαλίσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο εντός μίας ώρας αφότου λάβουν εντολή αφαίρεσης από τις αρχές των κρατών μελών και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα όταν οι πλατφόρμες τους εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Εσθονία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν συμμορφωθεί με μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως την απαίτηση ορισμού της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδια/αρμόδιες για την έκδοση εντολών αφαίρεσης και την κοινοποίηση των εν λόγω αρχών στην Επιτροπή, τον ορισμό δημόσιου σημείου επαφής και τη θέσπιση κανόνων και μέτρων σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Jördis Ferroli — Τηλ.: +32 229 92729, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229-62716)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ με τον νόμο για την προάσπιση της κυριαρχίας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2024)2001] λόγω παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια ενδελεχούς αξιολόγησης από την Επιτροπή του νέου νόμου για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, ο οποίος εκδόθηκε από το ουγγρικό Κοινοβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2023 και ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2023. Ο νόμος θεσπίζει τη επονομαζόμενη Υπηρεσία Προάσπισης της Εθνικής Κυριαρχίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που διεξάγονται προς το συμφέρον άλλου κράτους ή ξένου φορέα, οργανισμού ή φυσικού προσώπου, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ενδέχεται να παραβιάζουν ή να θέτουν σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ουγγαρίας, καθώς και οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ξένη χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών ή τη βούληση των ψηφοφόρων. Περιέχει επίσης διατάξεις και τροποποιήσεις της ισχύουσας ουγγρικής νομοθεσίας οι οποίες απαγορεύουν στους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τις ενώσεις που συμμετέχουν σε εκλογές να χρησιμοποιούν ξένη χρηματοδότηση για να επηρεάσουν ή να επιχειρήσουν να επηρεάσουν τη βούληση των ψηφοφόρων στις εκλογές αυτές, και τιμωρούν βάσει του ποινικού δικαίου τη χρήση ξένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο εκλογών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος νόμος παραβιάζει πολλαπλές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της ΕΕ όπως, μεταξύ άλλων, τις δημοκρατικές αξίες της Ένωσης, την αρχή της δημοκρατίας και τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, διάφορα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης και το δικηγορικό απόρρητο. καθώς και τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και διάφορους κανόνες που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν εξετάσει τις αιτιάσεις που έχει εντοπίσει η Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ως το επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει.

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία [INFR(2023)2091] και να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2019)0164], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800]. Η οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών αποτελεί μέρος της συνολικής ενωσιακής στρατηγικής για τη διασφάλιση, σε ολόκληρη την ΕΕ, κοινών ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη. Κατοχυρώνει βασικά δικαιώματα για τα παιδιά σε ποινικές διαδικασίες, όπως το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση, το δικαίωμα σε ειδική μεταχείριση σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας (όπως η κράτηση χωριστά από ενήλικες κρατουμένους και η πρόσβαση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση) και το δικαίωμα συνοδείας από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πορτογαλία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα ιατρικής εξέτασης, την ειδική μεταχείριση σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας, την κατάρτιση του προσωπικού των αρχών επιβολής του νόμου και των καταστημάτων κράτησης που ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν παιδιά και τον καταλογισμό των εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή ορισμένων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τους ορισμούς βασικών απαιτήσεων, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα ενημέρωσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα ατομικής αξιολόγησης και το δικαίωμα ιατρικής εξέτασης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τις διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες για την παράδοση καταζητούμενου προσώπου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία [INFR(2020)2362] και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2003], λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία τον Φεβρουάριο του 2021 και στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2021. Βάσει ανάλυσης των απαντήσεών τους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σουηδία δεν είχε μεταφέρει ορθά τη διάταξη σχετικά με την κατάσταση και την ακρόαση του προσώπου εν αναμονή της απόφασης, ενώ η Ελλάδα δεν είχε μεταφέρει ορθά τις διατάξεις σχετικά με τους προαιρετικούς λόγους άρνησης και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται από τη δικαστική αρχή έκδοσης και τη διέλευση. Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία και να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΒΕΛΓΙΟ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν χορήγησαν πλήρως το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο [INFR(2021)2106] και το Λουξεμβούργο [INFR(2021)2139] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα μέρη της εν λόγω οδηγίας δεν είχαν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο: το δικαίωμα του ανηλίκου να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο με συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο, η παρέκκλιση από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, και οι παρεκκλίσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Στις 14 Ιουλίου 2023 η Επιτροπή έδωσε συνέχεια με αιτιολογημένη γνώμη. Στις 12 Νοεμβρίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο, στην οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα μέρη που αφορούσαν την αυτεπάγγελτη ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή άλλου κατάλληλου ενήλικα σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας παιδιού και τις παρεκκλίσεις από αυτήν δεν είχαν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Την 1η Ιουνίου 2023 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις του Βελγίου και του Λουξεμβούργου στην αιτιολογημένη γνώμη δεν απέδειξαν την ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

 5. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini —Τηλ. +32 229 58661)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με τον κανονισμό για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2023)2190], λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στην Επιτροπή ορισμένων πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο [κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938]. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν σχέδιο προληπτικής δράσης, το οποίο περιέχει τα μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχόμενης διαταραχής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Τα σχέδια αυτά πρέπει να επικαιροποιούνται, να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά τετραετία. Η πρώτη επικαιροποίηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2023. Μέχρι σήμερα, η Βουλγαρία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει το επικαιροποιημένο σχέδιο προληπτικής δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Βουλγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο και, ως εκ τούτου, αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0145], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό του δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για το 2030 την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. Η οδηγία προβλέπει υποστηρικτικά μέτρα ώστε η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να είναι οικονομικά αποδοτική, και απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο επειδή δεν κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο έχει μεταφέρει την οδηγία μόνο εν μέρει. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να καταργήσει την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2020)2268] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 η οδηγία επέτρεπε στα κράτη μέλη που διέθεταν, την 1η Ιουλίου 2008, καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένα ή λιμένα να κάνουν χρήση της εν λόγω απαλλαγής. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία [INFR(2015)2011], επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των ιδιαίτερων μαθημάτων που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς, όπως ορίζονται στην οδηγία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και αποσαφηνίστηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία αφορούν τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση,. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω προϋποθέσεις μόνο για τη διασφάλιση της ορθής και απλής εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής και για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής ή των καταχρήσεων. Πρέπει να ασκούν αυτή τη διακριτική ευχέρεια κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι ο φορολογούμενος που δικαιούται απαλλαγή από τον ΦΠΑ μπορεί πράγματι να επωφεληθεί από αυτήν. Στη Γερμανία, οι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό προκειμένου να ισχύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του γερμανικού ομόσπονδου κράτους και πρέπει να πιστοποιεί ότι οι παραδόσεις ιδιαίτερων μαθημάτων αποσκοπούν στην προετοιμασία για την άσκηση επαγγέλματος ή για τη διενέργεια εξετάσεων ενώπιον νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αυτό δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η Γερμανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Όροι εργασίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τον χρόνο εργασίας στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Δανία [INFR(2023)2175] και στην Πορτογαλία [INFR(2023)2174], επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον χρόνο εργασίας στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών (οδηγία 2014/112/ΕΕ). Τον Νοέμβριο του 2023 η Επιτροπή απέστειλε επίσης προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζουν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων που ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του χρόνου εργασίας των προσώπων που απασχολούνται σε πλοία στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Ειδικότερα, η συμφωνία ρυθμίζει τη διάρκεια του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, τα διαλείμματα, τον μέγιστο χρόνο εργασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και την ετήσια άδεια. Η Δανία και η Πορτογαλία δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή μέτρα για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία και στην Πορτογαλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

8. Άμυνα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: +32 229 86699, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 66043)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)4017] λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 2009/81/ΕΚ («οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας») και δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε σχέση με την προμήθεια στρατιωτικών ελικοπτέρων.

Η οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (EDEM) και στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των συμφερόντων ασφάλειας των κρατών μελών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία σύναψης σύμβασης και οι όροι που εφάρμοσε η Τσεχία για την ανάθεση της σύμβασης δεν συμμορφώνονταν με την οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και με τις αρχές που βασίζονται στη Συνθήκη. Η παράβαση αφορά την καταστρατήγηση της οδηγίας για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας όσον αφορά τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, μέσω της κατάχρησης της εξαίρεσης για τις συμβάσεις μεταξύ κυβερνήσεων που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η απευθείας ανάθεση της σύμβασης παραβιάζει επίσης τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, καθώς στερεί από τις εταιρείες της ΕΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά για τη σύμβαση. Η παράβαση αφορά επίσης το αίτημα των τσεχικών αρχών για βιομηχανική συμμετοχή τσεχικών εταιρειών στη σύμβαση. Τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν σε ξένους προμηθευτές υποχρεώσεις συνεργασίας μόνο με εγχώριες εταιρείες παραβιάζουν βασικές αρχές της Συνθήκης. Εισάγουν διακρίσεις εις βάρος οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη και εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και/ή το δικαίωμα εγκατάστασης στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

9. . Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00, Marta Pérez-Cejuela — Τηλ.: +32 2 296 37 70)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2184], στη Σλοβενία [INFR(2023)2185] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2186] λόγω ελλιπούς μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των τροποποιήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν τον ορισμό του «χρηματοπιστωτικού μέσου» σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν η 23η Μαρτίου 2023. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γαλλία [INFR(2023)2164] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (οδηγία 2014/17/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία είναι η δημιουργία μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές, τους πιστωτικούς φορείς και τους μεσίτες πιστώσεων με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές.

Η Γαλλία κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας, αλλά δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις πτυχές της οδηγίας που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης των μεσιτών πιστώσεων που είναι εγκατεστημένοι και έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη μέλη. Η οδηγία απαιτεί οι εν λόγω μεσίτες πιστώσεων να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακή βάση ή με την ίδρυση υποκαταστήματος στη Γαλλία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, κάτι που μπορούν να κάνουν με βάση την άδειά που έχουν λάβει στο κράτος μέλος καταγωγής τους και ανεξάρτητα από τυχόν καταχώρισή τους από τις γαλλικές αρχές. Η οδηγία απαιτεί επίσης η εποπτεία τους να ασκείται καταρχήν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, και η εν λόγω εποπτεία από τις γαλλικές αρχές πρέπει να είναι περιορισμένη σύμφωνα με την οδηγία. Επιπλέον, οι αμοιβές του προσωπικού των πιστωτικών φορέων, του προσωπικού των μεσιτών πιστώσεων ή των εντεταλμένων αντιπροσώπων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συναρτώνται με τους στόχους πωλήσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γαλλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις εν λόγω πτυχές της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Έλεγχοι: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2022)2218], λόγω ελλιπούς μεταφοράς της οδηγίας για τους ελέγχους (οδηγία 2014/56/ΕΕ) στο εθνικό της δίκαιο.

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της εποπτείας των ελεγκτών και να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη λογοδοσία, η οδηγία για τους ελέγχους απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μόνο μία αρμόδια αρχή η οποία θα έχει την τελική ευθύνη για τα καθήκοντα εποπτείας στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών. Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει δύο διαφορετικές αρχές οι οποίες μοιράζονται εν μέρει ορισμένα σχετικά καθήκοντα εποπτείας χωρίς να ορίζεται ρητά μία αρχή που έχει την τελική ευθύνη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία δεν μετέφερε ορθά τη σχετική διάταξη της οδηγίας για τους ελέγχους.

Η Ιταλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα