Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

logo

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 109 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Νερό: Η Επιτροπή υπενθυμίζει στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ την υποχρέωσή τους να παρέχουν επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ). Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία και το Βέλγιο τον Ιούλιο του 2021 ήταν η πιο πρόσφατη απόδειξη της σημασίας που έχουν η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας για την προστασία της ζωής, των μέσων διαβίωσης και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναχαιτίσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, για να επιτύχει τους άλλους βασικούς περιβαλλοντικούς της στόχους.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.

Η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών έληξε τον Μάρτιο του 2020. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε καμία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε αυτά κράτη μέλη. Τα εν λόγω επτά κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες για τη ρύπανση που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για τις δραστηριότητες οι οποίοι περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων.

Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.

Η Ιρλανδία δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο ορισμένους ορισμούς της οδηγίας (π.χ. «ουσία», «ρύπανση», «φορέας εκμετάλλευσης», «διοξίνες και φουράνια»). Επιπλέον, δεν υπάρχει υποχρεωτικός μηχανισμός που να διασφαλίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Επίσης, δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των όρων της άδειας.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να βελτιώσει την επεξεργασία των αποβλήτων της

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία.

Η πλήρης εφαρμογή των ενωσιακών προτύπων σχετικά με τη ρύπανση από τα απόβλητα είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2014, αποφάνθηκε ότι, πριν από την υγειονομική ταφή, τα απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μετά την απόφαση αυτή, το 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε μελέτη για τη διερεύνηση της υγειονομικής ταφής ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων στα κράτη μέλη. Ως προς την Πορτογαλία, η μελέτη αποκάλυψε ελλείψεις σε τέσσερις από τους πέντε χώρους υγειονομικής ταφής στους οποίους πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Τουλάχιστον το 59 % των αστικών αποβλήτων διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς καμία επεξεργασία. Επιπλέον, η Πορτογαλία δεν έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων για μεικτά αστικά απόβλητα.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους όσον αφορά την παρακολούθηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων φωκαινών που συλλαμβάνονται από αλιευτικά σκάφη

Η Επιτροπή καλεί τις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν τα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την παρακολούθηση της τυχαίας σύλληψης και θανάτωσης (παρεμπίπτοντα αλιεύματα) φωκαινών από αλιευτικά σκάφη, καθώς και μέτρα για την πρόληψη της διατάραξης των ειδών σε τόπους Natura 2000.

Βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, η φώκαινα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος, για το οποίο απαγορεύεται η εκ προθέσεως σύλληψη ή θανάτωση και η εκ προθέσεως διατάραξη.

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα που αφορούν τα προστατευόμενα είδη είναι εξαιρετικά σημαντική για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν αμφότερες ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες.

Παρά τα τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω είδος κατακρατείται σε αλιευτικά εργαλεία, οι Κάτω Χώρες δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την παρακολούθηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα ύδατά τους και από τους στόλους τους, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τέλος, οι Κάτω Χώρες δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την απαίτηση της οδηγίας για τους οικοτόπους σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν την τυχαία σύλληψη και θανάτωση αυστηρά προστατευόμενων ειδών.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές — άρθρο 258

 

Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να αξιολογήσει το εθνικό σχέδιο για τη χρήση του υδροενεργειακού δυναμικού

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την περιβαλλοντική εκτίμηση του εθνικού της σχεδίου για τη χρήση του υδροενεργειακού δυναμικού, καθώς και των μεμονωμένων μικρών σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση — οδηγία 2001/42/ΕΚ), ορισμένα δημόσια σχέδια και προγράμματα υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση, και ιδίως οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ενωσιακής νομοθεσίας, η οποία διασφαλίζει την υγεία και το περιβάλλον μας.

Η Σλοβακία υποχρεούται να διενεργήσει στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του εθνικού σχεδίου για τη χρήση του υδροενεργειακού δυναμικού. Ωστόσο, μόνο 4 από τους 37 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς που παρατίθενται στο σλοβακικό εθνικό σχέδιο υποβλήθηκαν σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Η εξαίρεση της συντριπτικής πλειονότητας σημαίνει ότι οι αρχές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τις επιλογές που θα προκαλούσαν τη μικρότερη βλάβη στο περιβάλλον.

Επιπλέον, σε επίπεδο έργου, οι σλοβακικές αρχές δεν διενήργησαν τις σχετικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για αρκετούς από τους ήδη κατασκευασθέντες μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, όπως απαιτείται από την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να διασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των λυμάτων

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα κράτη μέλη να την εφαρμόζουν πλήρως.

Τα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι, στη Ρουμανία, περισσότεροι από 180 μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αφορούν τόσο τη συλλογή όσο και την επεξεργασία των λυμάτων τους.

Οι απαντήσεις στις προειδοποιητικές επιστολές που εστάλησαν στη Ρουμανία τον Ιούνιο του 2018 και τον Οκτώβριο του 2020 δεν απαντούν ικανοποιητικά στις ανησυχίες της Επιτροπής.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί 15 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα τα οποία, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, εισάγονται τυχαία ή σκοπίμως σε φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν απαντώνται κανονικά. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το νέο περιβάλλον τους. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η αντιμετώπισή τους αποτελεί σημαντική πτυχή του στόχου της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, όπως διατυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Τα εν λόγω 15 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Μεγάλο ποσοστό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών εισάγονται στην Ένωση ακούσια. Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η αποτελεσματικότερη ιεράρχηση και διαχείριση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής των ειδών αυτών.

Επιπλέον, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει σύστημα επιτήρησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, ούτε το έχουν συμπεριλάβει στο υφιστάμενο σύστημά τους, μολονότι όφειλαν να το πράξουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 18 κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2021. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις 15 από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ήταν ικανοποιητικές, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία περιλαμβάνονται στο δελτίο Τύπου μας.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να εξασφαλίσει την τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο.

Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν αμφότερες ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες.

Η Σλοβακία έχει καθορίσει μόνο 27 από τους 473 τόπους της κοινοτικής σημασίας και έχει λήξει η εξαετής περίοδος για τον χαρακτηρισμό των εν λόγω τόπων ως ειδικών ζωνών διατήρησης. Επιπλέον, η Σλοβακία συστηματικά παραλείπει να καθορίσει λεπτομερείς ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που θα διασφάλιζαν την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των εν λόγω 473 τόπων.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία τον Ιούλιο του 2019, αλλά δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΜΑΛΤΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αστικά λύματα

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα κράτη μέλη να την εφαρμόζουν πλήρως. Η Μάλτα όφειλε να είχε συμμορφωθεί πλήρως με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από τις 31 Μαρτίου 2007. Η Μάλτα δεν διασφάλισε ότι, για τους οικισμούς Malta South και Malta North, τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά συστήματα υποβάλλονται σε ορθή επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Η Επιτροπή απέστειλε στη Μάλτα προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2016 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Οκτώβριο του 2017. Παρά την κάποια πρόοδο, οι αρχές της Μάλτας δεν έχουν αντικρούσει πλήρως τις αιτιάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι μαλτεζικές αρχές δεν ήταν επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αστικά λύματα

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα κράτη μέλη να την εφαρμόζουν πλήρως. Η Πολωνία όφειλε να είχε συμμορφωθεί πλήρως με την εν λόγω οδηγία από το 2015. Στην Πολωνία, πάνω από 1.000 οικισμοί δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο για τα αστικά τους λύματα, γεγονός που σημαίνει ότι τα λύματα απορρίπτονται απευθείας σε ποταμούς, θάλασσες ή λίμνες χωρίς επεξεργασία. Τα λύματα θα πρέπει κανονικά να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας λυμάτων πριν από την απόρριψή τους. Επιπλέον, η Πολωνία δεν έχει διασφαλίσει ότι τα λύματα 415 οικισμών, τα οποία απορρίπτονται σε ευαίσθητες περιοχές, υπόκεινται σε αυστηρότερη επεξεργασία, όπως απαιτείται από την οδηγία. Η Επιτροπή απέστειλε στην Πολωνία προειδοποιητική επιστολή στις 26 Ιανουαρίου 2018 και, στη συνέχεια, στις 14 Μαΐου 2020, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι πολωνικές αρχές δεν ήταν επαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να διασφαλίσει αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο των ιχθυοτροφείων τόνου

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης των κροατικών ιχθυοτροφείων τόνου (κανονισμοί 1224/2009, 1380/2013, 1005/2008 και 2016/1627). Στο πλαίσιο ελέγχου και επαλήθευσης από την Επιτροπή διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μεταβίβασης και εγκλωβισμού του τόνου. Οι εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διασταυρώνονται, είναι ακριβή και επικυρώνονται και πρέπει να διερευνούν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να λαμβάνουν διοικητικά ή ποινικά μέτρα κατά των υπευθύνων για παράβαση του δικαίου της ΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κροατία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις παραλείψεις. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη ζύγιση, την ιχνηλασιμότητα και την καταγραφή των αλιευμάτων

Η Επιτροπή καλεί τις Κάτω Χώρες να συμμορφωθούν με τον κανονισμό περί συστήματος ελέγχου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009], τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008] και τον κανονισμό για την κοινή αλιευτική πολιτική [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013]. Ειδικότερα, οι Κάτω Χώρες δεν έθεσαν σε εφαρμογή αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής όσον αφορά βασικές πτυχές της ζύγισης, της ιχνηλασιμότητας και της καταγραφής των αλιευμάτων.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες στις 30 Οκτωβρίου 2020 λόγω ορισμένων σοβαρών ελλείψεων που εντόπισε. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι Κάτω Χώρες δεν έχουν λάβει ακόμη τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, παρέχοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ). Το Βέλγιο θέσπισε ειδική κατηγορία γενικών οδοντιάτρων που είναι αναγκαία για την άσκηση της οδοντιατρικής στο πλαίσιο του βελγικού δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Ο τίτλος αυτός απαιτεί πρόσθετη κατάρτιση, αλλά δεν παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετες δραστηριότητες από εκείνες του οδοντιάτρου που αναγνωρίζει η οδηγία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η απαίτηση αυτή φαίνεται να συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό της εγκατάστασης και παραβίαση του άρθρου 55 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, το οποίο δεν επιτρέπει πρόσθετες προπαρασκευαστικές περιόδους για την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του κράτους υποδοχής πέραν εκείνων που αναγνωρίζονται βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά των κανόνων περί ελέγχου αναλογικότητας στο εθνικό δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Λετονίας και της Ισπανίας για μη ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]. Η παρούσα απόφαση έπεται της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά 18 κρατών μελών τον Δεκέμβριο του 2021. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις για τα επαγγέλματα που εισάγουν είναι αναγκαίες και ισορροπημένες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αμφότερες οι χώρες δεν διασφάλισαν ότι οι αξιολογήσεις αναλογικότητας καλύπτουν όλα τα είδη των περιοριστικών ρυθμίσεων, όπως αυτές που θεσπίζονται από επαγγελματικές ενώσεις. Επιπλέον, η Λετονία δεν έχει διασφαλίσει ότι τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που υποβάλλονται από τον πρόεδρο και τις επιτροπές ή τα μέλη του κοινοβουλίου θα αξιολογούνται διεξοδικά. Επίσης, δεν μετέφερε με ακρίβεια στο εθνικό δίκαιο τους σχετικούς ορισμούς και ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως εκείνα που καλύπτουν όλα τα είδη πιθανών εδαφικών περιορισμών ή όλες τις μορφές νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία δεν εξασφάλισε τις αναγκαίες διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως η αντικειμενικότητα των αξιολογήσεων και η πραγματική προσφυγή όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την οδηγία. Η Ισπανία και η Λετονία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να κοινοποιήσουν όλα τα σχετικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Οι κανόνες, που θεσπίζονται στην οδηγία 2018/1673, ορίζουν τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό τη διευκόλυνση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την αποφυγή του ενδεχόμενου οι εγκληματίες να επωφελούνται από πιο επιεική νομικά συστήματα. Ποινικοποιούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν διαπράττεται εκ προθέσεως και εν γνώσει του γεγονότος ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 3η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν με επαρκώς σαφή και ακριβή τρόπο τα εθνικά μέτρα με τα οποία μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η εν λόγω οδηγία. Η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Λετονία και η Λιθουανία κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς και δήλωσαν ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι πλήρης, αλλά δεν ανέφεραν με επαρκώς σαφή και ακριβή τρόπο, για κάθε διάταξη της οδηγίας, την εθνική διάταξη ή διατάξεις που διασφαλίζουν τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας [εκτελεστική οδηγία (EE) 2019/69]. Οι κανόνες αυτοί, μαζί με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555], έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη δυνατότητα μετατροπής των όπλων συναγερμού και σηματοδοσίας, τα οποία πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια ή ερεθιστικές ουσίες, σε φονικά πυροβόλα όπλα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης και της ανάγκης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας έως τις 17 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη τον Μάιο του 2020. Μετά τη σημερινή αιτιολογημένη γνώμη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή τους. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών [εκτελεστική οδηγία (EE) 2019/68 της Επιτροπής]. Μαζί με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία (ΕΕ) 2021/555], οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι τα πυροβόλα όπλα που διατίθενται στην αγορά φέρουν σαφή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, η οποία διευκολύνει τον εντοπισμό πυροβόλων όπλων σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβάλλει στην πρόληψη της εκτροπής τους στην παράνομη αγορά. Τα κράτη μέλη όφειλαν μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 17 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη τον Μάιο του 2020. Μετά τη σημερινή αιτιολογημένη γνώμη, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΟΥΗΔΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη κοινοποίησης ορισμένων εθνικών μέτρων που απαιτούνται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την καταβολή χρηματικών κυρώσεων. Η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την απόκτηση, την κατοχή και την εμπορική ανταλλαγή εντός ΕΕ μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, για παράδειγμα πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για σκοποβολή και για κυνήγι. Οι κανόνες επιτρέπουν τη νόμιμη χρήση και κυκλοφορία πυροβόλων όπλων, εμποδίζοντάς τα, παράλληλα, να περιέλθουν στα χέρια εγκληματιών. Η σημερινή παραπομπή αφορά διατάξεις που θεσπίστηκαν με την αναθεώρηση της οδηγίας το 2017, τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Η παραπομπή αφορά κυρίως κανόνες για τις δραστηριότητες των οπλοπωλών και των μεσιτών, για τα πυροβόλα όπλα με φυσιγγιοθήκες υψηλής χωρητικότητας και αποσπώμενους γεμιστήρες, για τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και για τα όπλα χαιρετισμού και κρότου, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε φονικά πυροβόλα όπλα. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Σουηδίας τον Νοέμβριο του 2018 και, στη συνέχεια, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Μέχρι σήμερα, η Σουηδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή μόνο μερική μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444· Jördis Ferroli – Τηλ.: +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή καλεί πέντε κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2017/1371]. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της εναρμόνισης των ορισμών, των κυρώσεων, των κανόνων δικαιοδοσίας και των προθεσμιών παραγραφής που σχετίζονται με την απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η ορθή μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορεί να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2019. Τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν ήδη αποσταλεί προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία· όλα αυτά τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν κυρίως τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων (απάτη, διαφθορά και υπεξαίρεση), την απόπειρα, την ευθύνη των νομικών προσώπων, τις κυρώσεις και τη δικαιοδοσία. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις των κρατών μελών, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη εάν τα ζητήματα συμμόρφωσης δεν επιλυθούν ή δεν αποσαφηνιστούν κατάλληλα.

 

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και δεν επιτρέπει στην αρχή προστασίας δεδομένων της να χρησιμοποιήσει όλες τις διορθωτικές εξουσίες δυνάμει του ΓΚΠΔ. Μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, η Σλοβενία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει προσαρμόσει το εθνικό της πλαίσιο προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την οικεία αρχή προστασίας δεδομένων. Η αρχή προστασίας δεδομένων διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της επιβολής του ΓΚΠΔ σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί όλες τις διορθωτικές εξουσίες που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Η Σλοβενία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, αφού αξιολογήσει την απάντηση της Σλοβενίας, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη εάν το εν λόγω κράτος μέλος εξακολουθεί να μην πληροί τις υποχρεώσεις του βάσει του ΓΚΠΔ.

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία λόγω της εσφαλμένης μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584/ΔΕΥ) στο εσωτερικό τους δίκαιο. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία σύλληψης και παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας, με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 22 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία). Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν ήδη τροποποιήσει τη νομοθεσία μεταφοράς. Η Βουλγαρία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής.

 

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία και τη Σουηδία λόγω της καθυστερημένης έναρξης ισχύος των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης («οδηγία για την προστασία των πληροφοριοδοτών [μαρτύρων] δημοσίου συμφέροντος»). Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021. Ο πορτογαλικός νόμος μεταφοράς προβλέπει ότι θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις 19 Ιουνίου 2022. Τα μέτρα μεταφοράς που εγκρίθηκαν από τη Σουηδία καθυστερούν την εφαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων έως τις 17 Ιουλίου 2022. Στις 27 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο στα ακόλουθα 24 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία.

Μετά την παραλαβή των προειδοποιητικών επιστολών, τα δύο κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να άρουν την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ που διαπίστωσε η Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, τη ΣΟΥΗΔΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την τροποποιητική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες, επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [οδηγία (ΕΕ) 2018/844], η οποία τροποποίησε την οδηγία 2010/31/ΕΕ και όφειλε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Μαρτίου 2020. Εξετάζεται η πρόοδος όσον αφορά τη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας του 2018 σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 22 κράτη μέλη που δεν είχαν δηλώσει πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2020. Η Δανία, η Σουηδία, η Μάλτα και οι Κάτω Χώρες δήλωσαν πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν έλαβαν προειδοποιητική επιστολή. Ωστόσο, η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα κοινοποιηθέντα εθνικά μέτρα μεταφοράς, θεωρεί ότι η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία από την ακτινοβολία

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη πλήρους μεταφοράς της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του ευρέος κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, καλώντας την να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Μέχρι σήμερα, η κοινοποιηθείσα εθνική νομοθεσία μεταφέρει μόνο ένα μικρό μέρος των προβλεπόμενων απαιτήσεων της οδηγίας και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τα ελάχιστα πρότυπα ικανότητας οδήγησης όσον αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία, καλώντας τη χώρα να είναι λεπτομερέστερη όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1106. Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί το παράρτημα III της οδηγίας της ΕΕ για την άδεια οδήγησης (οδηγία 2006/126/ΕΚ), το οποίο καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις ιατρικές παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, η ενότητα σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις αντικαταστάθηκε από λεπτομερέστερες διατάξεις που ορίζουν σαφώς σε ποιες συνθήκες θα πρέπει να επιτρέπεται η οδήγηση και σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να χορηγείται ή να ανανεώνεται η άδεια οδήγησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιγραφές ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων, που περιλαμβάνονται στα τσεχικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, είναι υπερβολικά γενικόλογες. Δεν αντικατοπτρίζουν την αναγκαία σαφήνεια της οδηγίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

7. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς της κανόνες σχετικά με το δικαίωμα καταγγελίας ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών που συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με την ενωσιακή νομοθεσία και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητα II (οδηγία 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης), οι πελάτες που έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης ζωής έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν γνώμη και να καταγγείλουν τη σύμβαση εντός περιόδου υπαναχώρησης 14 έως 30 ημερών. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να τους ενημερώνει πριν από τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με το δικαίωμά τους για υπαναχώρηση. Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η περίοδος υπαναχώρησης δεν αρχίζει να τρέχει εάν ο πελάτης δεν λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (C-209/12, Endress) και ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, οι πελάτες δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμά τους υπαναχώρησης χωρίς χρονικό περιορισμό, ακόμη και έτη μετά τη σύναψη της σύμβασης. Το 2019 πρόσθεσε ότι οι καταναλωτές απολαύουν παρατεταμένης περιόδου υπαναχώρησης όταν οι πληροφορίες που παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρεία είναι τόσο σοβαρές ώστε ο πελάτης δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση (C-355/18 έως C-357/18 και C-479/18, Rust-Hackner κ.λπ.). Το Δικαστήριο αποσαφήνισε επίσης τα δικαιώματα αποζημίωσης των πελατών που ακυρώνουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής τους βάσει των εν λόγω διατάξεων. Δεδομένου ότι η εθνική νομοθεσία στην Αυστρία εξακολουθεί να μην είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την οδηγία Φερεγγυότητα II και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, οι καταναλωτές στην Αυστρία ενδέχεται να μη λαμβάνουν την προστασία που δικαιούνται. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να επικαιροποιήσουν τους εθνικούς νόμους που εξαιρούν τους φορείς που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία και τη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504, η οποία τροποποιεί την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία 2014/65/ΕΕ). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να εξαιρεθούν οντότητες που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του νεοθεσπισθέντος κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται στο ίδιο συνεκτικό σύνολο κανόνων, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τους επενδυτές, μέσω περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών και συνεκτικών μέτρων προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, όσο και τις εταιρείες που χρειάζονται χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη στην ΕΕ. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαΐου 2021. Μέχρι σήμερα, τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Ανταγωνισμός

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024, Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32 229 90526, Sara Simonini — Τηλ.: + 32 229 83367)

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Καλόπιστη συνεργασία και υπεροχή του δικαίου της ΕΕ: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω απόφασής του που επιτρέπει την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης για τη χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης με την οποία διατάσσεται η Ρουμανία να αποζημιώσει επενδυτές, παρά το γεγονός ότι με απόφαση της Επιτροπής του 2015 είχε διαπιστωθεί ότι η αποζημίωση παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει του άρθρου 351 της ΣΛΕΕ, οι υποχρεώσεις που υπείχε τότε το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του δικαίου της ΕΕ δεν παρεμπόδιζαν την εικαζόμενη διεθνή υποχρέωσή του να αναγνωρίσει και να εκτελέσει τη διαιτητική απόφαση στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης για τη διευθέτηση των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων. Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την απόφασή του, εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης διαδικασία σχετικά με το κύρος της απόφασης της Επιτροπής του 2015. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, με την απόφαση που εξέδωσε: i) παραβίασε την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, αποφαινόμενο επί νομικού ζητήματος που είχε ήδη τεθεί ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης· ii) παρέβη το άρθρο 351 της ΣΛΕΕ, καθώς παρερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα τη διάταξη αυτή υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις· iii) παρέβη το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ, καθώς δεν υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 351 της ΣΛΕΕ· iv) παρέβη το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, καθώς δεν τήρησε, όσον αφορά την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης, το ανασταλτικό αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής του 2014 να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας για κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε επενδυτικές διαφορές και ότι η αναγνώριση και η εκτέλεση συναφών αποφάσεων από δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κίνησε πρόσφατα διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν κατήγγειλαν τις ενδοενωσιακές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 87 της συμφωνίας αποχώρησης, η Επιτροπή μπορεί, εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, να κινήσει διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν κρίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέβη υποχρέωση που υπείχε δυνάμει των Συνθηκών πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 89 της συμφωνίας αποχώρησης, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ σε τέτοιες διαδικασίες έχουν δεσμευτική ισχύ ως προς όλα τα μέρη τους για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

 9. Γεωργία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Miriam Garcia Ferrer — Τηλ.: +32 229 99075, Thérèse Lerebours — Τηλ.: +32 229 63303)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Απαιτήσεις επισήμανσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία σχετικά με τη νομοθεσία της που προβλέπει ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για την ποιότητα των προϊόντων με βάση το κρέας (ταξινόμηση των προϊόντων με βάση το κρέας σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την ποιότητά τους). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Λιθουανία, επιβάλλοντας αυτές τις ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης στα προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 34 της ΣΛΕΕ. Η Λιθουανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις εν λόγω παρατηρήσεις ή αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα

Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία και τη Ρουμανία να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα [οδηγία (ΕΕ) 2019/633]. Η οδηγία διασφαλίζει την προστασία όλων των γεωργών, καθώς και των μικρομεσαίων προμηθευτών, έναντι 16 αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και όφειλε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Μαΐου 2021. Η Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 12 κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021 και δεν έχει ακόμη λάβει κοινοποίηση πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο από την Τσεχία και τη Ρουμανία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω δύο κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα