Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

logo

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 90 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: VivianLoonela — Τηλ.: +32 229 66712, DanielaStoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα ασύλλεκτα ή ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να κατευθύνει την ΕΕ προς την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου τής μηδενικής ρύπανσης, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. 

Στη Σλοβακία 19 οικισμοί δεν παρείχαν αποχετευτικό δίκτυο ούτε διασφάλιζαν την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα. Οι εν λόγω οικισμοί όφειλαν να είχαν συμμορφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να καταρτίσουν πρόγραμμα για την εφαρμογή της και να παρέχουν στην Επιτροπή ανά διετία επικαιροποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, η Μάλτα και η Πολωνία δεν είχαν διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά τους στην Επιτροπή έως τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου 2020.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, στην Πολωνία και στη Σλοβακία, οι οποίες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να βελτιώσει την επεξεργασία των αποβλήτων της

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του της 15ης Οκτωβρίου 2014, αποφάνθηκε ότι, πριν από την υγειονομική ταφή, τα απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μετά την απόφαση αυτή, το 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε μελέτη για τη διερεύνηση της υγειονομικής ταφής ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων στα κράτη μέλη. Στην Κύπρο, η μελέτη αποκάλυψε ελλείψεις σε τρεις από τις πέντε επαρχίες της χώρας. Το 21% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προεπεξεργασία, ιδίως στην επαρχία της Πάφου, όπου δεν πραγματοποιείται καμία προεπεξεργασία στα απόβλητα που αποστέλλονται στον χώρο υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων για μεικτά αστικά απόβλητα.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (γνωστή ως οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση — οδηγία 2001/42/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ότι οι περιβαλλοντικές παράμετροι και ανησυχίες του κοινού λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση, την έγκριση και την εφαρμογή δημόσιων σχεδίων και προγραμμάτων. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτρέπει ή μειώνει τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον και αυξάνει την αποδοχή από την κοινωνία. Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή λειτουργία της τομεακής νομοθεσίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων.

Τα δημόσια σχέδια και προγράμματα που καλύπτονται από την οδηγία υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή τους. Από την ανάλυση της γαλλικής νομοθεσίας προέκυψαν ελλείψεις ως προς ορισμένες νομικές διατάξεις που αφορούν σχέδια τα οποία δεν συμμορφώνονται με την οδηγία. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα προγράμματα πρόληψης και δράσης για τις πλημμύρες, το σχέδιο για τη χρήση γης και το σχέδιο για την πρόληψη των τεχνολογικών κινδύνων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητική επιστολή — Άρθρο 260

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να εφαρμόσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019 και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες.

Το Δικαστήριο της ΕΕ, στην απόφασή του της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 (C-290/18), αποφάσισε ότι η Πορτογαλία δεν είχε χαρακτηρίσει 61 τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης όσον αφορά τις βιογεωγραφικές περιοχές του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε επίσης ότι η Πορτογαλία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους αυτούς. Έκτοτε, η Πορτογαλία έχει χαρακτηρίσει τους 61 οικείους τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, αλλά δεν έχει ακόμη εγκρίνει τα αντίστοιχα σχέδια διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των μέτρων διατήρησης.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα ασύλλεκτα ή ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για το θέμα αυτό στην Ελλάδα τον Μάιο του 2020.

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να κατευθύνει την ΕΕ προς την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου τής μηδενικής ρύπανσης, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Από τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα προκύπτει ότι σε 209 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται σωστά ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης, σε υπερβολικό βαθμό, σε μεμονωμένα και κατάλληλα συστήματα (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) και άρα δεν πληροί τα πρότυπα της οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Τομείς όπως η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας — αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2019 και, σε απάντηση, η Γαλλία τροποποίησε τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές της διατάξεις. Ωστόσο, η Γαλλία δεν έχει ακόμη μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού. Επιπλέον, δεν έχει διασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα έχει εγκαίρως τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του για συγκεκριμένα μεμονωμένα έργα που αφορούν νέες υλοποιήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μονάδες στις οποίες η χωροθέτηση ή τα έργα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ή τις συνέπειες μεγάλου ατυχήματος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία για τον καθαρό αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο υποθέσεις μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες που αφορούν αντίστοιχα την αντιμετώπιση της βιομηχανικής ρύπανσης και την έγκριση προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στην πρώτη υπόθεση, η Ρουμανία δεν διασφάλισε τη λειτουργία τριών βιομηχανικών μονάδων βάσει έγκυρης άδειας σύμφωνα με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ), ώστε να προλαμβάνεται ή να μειώνεται η ρύπανση. Στη δεύτερη υπόθεση, η Ρουμανία δεν έχει εγκρίνει το πρώτο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία οδηγεί την ΕΕ προς την επίτευξη μηδενικής ρύπανσης, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Σύμφωνα με την οδηγία, οι βιομηχανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Τρεις βιομηχανικές μονάδες στη Ρουμανία εξακολουθούν να μη διαθέτουν άδεια. Σύμφωνα με την οδηγία για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Ρουμανία όφειλε να υποβάλει το πρώτο εθνικό της πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Επιτροπή έως την 1η Απριλίου 2019, αλλά δεν το έχει εγκρίνει ακόμη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δύο αυτές υποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη επαρκούς προστασίας πλούσιων σε άνθη λειμώνων σε τόπους Natura 2000

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), καθώς δεν προστατεύει επαρκώς πλούσιους σε άνθη λειμώνες σε τόπους του δικτύου Natura 2000. Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με την εν λόγω νομική πράξη, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καθήκον να προστατεύουν και να αποκαθιστούν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σημαντικούς οικοτόπους και είδη, καθώς και να προλαμβάνουν την υποβάθμιση των οικοτόπων και τη σημαντική διατάραξη των ειδών στους τόπους Natura 2000. Δύο τύποι οικοτόπων, οι χαμηλοί λειμώνες και οι ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επικονίαση εντόμων, μελισσών και πεταλούδων και προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης στη Γερμανία. Κατά τα τελευταία έτη, αυτοί οι τύποι οικοτόπων έχουν συρρικνωθεί σημαντικά ή έχουν εξαφανιστεί πλήρως σε διάφορους προστατευόμενους τόπους, κυρίως λόγω μη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Η Γερμανία εξακολουθεί να μην παρέχει επαρκή νομική προστασία για τους συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων στους τόπους αυτούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι γερμανικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Νερό: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας για τη νιτρορύπανση

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έλαβε επαρκή μέτρα κατά της νιτρορύπανσης. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη μηδενικής ρύπανσης για την ΕΕ, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τα ύδατά τους και να εντοπίζουν εκείνα που έχουν πληγεί ή που είναι πιθανόν να πληγούν από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Καλούνται επίσης να χαρακτηρίσουν τις χερσαίες περιοχές των οποίων τα ύδατα απορρέουν προς τέτοια υδατικά συστήματα ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες, και να καταρτίσουν κατάλληλα προγράμματα δράσης για την πρόληψη και τη μείωση της νιτρορύπανσης. Η Ισπανία, παρά την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτύχει, πρέπει ακόμη να λάβει πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη του ευτροφισμού σε ολόκληρη τη χώρα, δεδομένου ότι τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα δεν πέτυχαν τους στόχους της οδηγίας. Επιπλέον, θα πρέπει να επανεξετάσει και να χαρακτηρίσει περαιτέρω ζώνες ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση σε επτά περιφέρειες· να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα υποχρεωτικά στοιχεία στα προγράμματα δράσης για πέντε περιφέρειες· και να λάβει πρόσθετα μέτρα για τις τέσσερις περιφέρειες στις οποίες τα εφαρμοζόμενα μέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τη νιτρορύπανση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ισπανικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να καταρτίσουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Σ' αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να υποβάλουν αντίγραφα των σχεδίων στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους. Η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν έχουν καταρτίσει τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια, και η Επιτροπή δεν έχει λάβει ενδείξεις ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και διαδικασίας που θα οδηγούσε στην έγκριση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων πριν από το τέλος του 2021.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο και στη Ρουμανία, οι οποίες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: SonyaGospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, FedericaMiccoli — Τηλ.: +32 229 58300, CéliaDejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Έλεγχος αναλογικότητας: Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελλάδας, των Κάτω Χωρών, της Κροατίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Φινλανδίας λόγω μη ορθής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ένα σύνολο κριτηρίων προκειμένου να αποφεύγονται περιττοί επαχθείς εθνικοί κανόνες, οι οποίοι μπορεί να δυσχεράνουν την πρόσβαση ή την άσκηση ευρέος φάσματος επαγγελμάτων για τους υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Η μη ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας θα μπορούσε τελικά να θέσει σε μειονεκτική θέση τους καταναλωτές με τη μορφή υπερβολικών τιμών, να υπονομεύσει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ή ακόμη και να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ρουμανίας και να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο λόγω παραβίασης των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύγχρονο σύστημα αναγνώρισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες διευκολύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων σκοπεύουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων αυτών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή. Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 98/5/ΕΚ για τους δικηγόρους, εξασφαλίζοντας την αυτόματη αναγνώριση των ενωσιακών επαγγελματικών τίτλων δικηγόρων. Οι εν λόγω ειδικοί κανόνες διευκολύνουν τη μόνιμη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος. Η Επιτροπή απευθύνεται στην Κύπρο λόγω της μη συμμόρφωσης ορισμένων εθνικών διατάξεων της νομοθεσίας της με την οδηγία 2005/36/ΕΚ και το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θέτει το ζήτημα αυτό όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες για τα επαγγέλματα των μηχανικών, και ιδίως των αρχιτεκτόνων. Η Ρουμανία και η Κύπρος έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία και να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής της νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι κανόνες (οδηγία 2014/24/ΕΕ, οδηγία 2014/25/ΕΕ και οδηγία 2014/23/ΕΕ) όφειλαν να είχαν μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Απριλίου 2016. Μετά την κοινοποίηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο από την Ισπανία και τον έλεγχο συμμόρφωσης που διενήργησε η Επιτροπή, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση της ισπανικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ. Η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις που σχετίζονται ιδίως με το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών, τους κανόνες που εφαρμόζονται στην τροποποίηση των συμβάσεων και τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις εγγυάται την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για δημόσιες αγορές, καθιστά ευκολότερη και φθηνότερη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) την υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις και παρέχει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις εταιρείες. Η προειδοποιητική επιστολή ακολουθεί εκείνες που εστάλησαν σε άλλα κράτη μέλη τον Ιανουάριο του 2019, τον Οκτώβριο του 2019 και τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με το ίδιο θέμα. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Εκπομπές αυτοκινήτων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να επιβάλει τους κανόνες περί κυρώσεων σε περίπτωση χρήσης απαγορευμένων διατάξεων αναστολής

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να επιβάλει τους κανόνες έγκρισης τύπου εκπομπών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για τη χρήση απαγορευμένων διατάξεων αναστολής που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες εκπομπές. Η ενωσιακή νομοθεσία για την έγκριση τύπου απαγορεύει τα συστήματα αναστολής, όπως π.χ. λογισμικά, χρονομετρητές ή θερμοκρασιακά παράθυρα, τα οποία προκαλούν υψηλότερες εκπομπές NOx έξω από τον κύκλο δοκιμών, εκτός εάν η χρήση τους μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη να προστατευθεί ο κινητήρας έναντι βλάβης ή ατυχήματος, ή για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την επιβολή των κανόνων αυτών από τα κράτη μέλη. Μολονότι η Ιταλία διέταξε την υποχρεωτική ανάκληση των εν λόγω οχημάτων, δεν εφάρμοσε, σύμφωνα με την Επιτροπή, τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις στις περιπτώσεις τοποθέτησης διατάξεων αναστολής σε οχήματα που είχαν λάβει έγκριση τύπου στην Ιταλία. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας στις 17 Μαΐου 2017. Ως εκ τούτου, έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: AdalbertJahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, LauraBérard — Τηλ.: + 32 229 55721, CiaraBottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΣΘΟΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Εσθονίας και της Ιταλίας, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν με κυρώσεις αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά την επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Οι εν λόγω κανόνες αποτελούν σημαντικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Το Βέλγιο, η Εσθονία και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή είχε ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 19 κρατών μελών, καλώντας τα να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά της οδηγίας.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: ChristianWigand — Τηλ.: +32 229 62253· KatarzynaKolanko — Τηλ.: +32 229 63444· JördisFerroli – Τηλ.: +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν πλήρως και ορθά στο εθνικό τους δίκαιο το δίκαιο της ΕΕ που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και του Λουξεμβούργου, καθώς δεν μετέφεραν πλήρως ή με ακρίβεια στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Σκοπός της απόφασης-πλαισίου είναι να εξασφαλίσει ότι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος, η Γερμανία και η Ουγγαρία δεν ποινικοποιούν μια συγκεκριμένη μορφή ρητορικής μίσους που αναφέρεται στην απόφαση-πλαίσιο. Ειδικότερα, το ουγγρικό νομικό πλαίσιο δεν ποινικοποιεί τη δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή χονδροειδή υποβάθμιση των διεθνών εγκλημάτων, ενώ το γερμανικό νομικό σύστημα δεν ποινικοποιεί τη δημόσια άρνηση ή χονδροειδή υποβάθμιση των εγκλημάτων αυτών. Επιπλέον, τόσο η Ουγγαρία όσο και το Λουξεμβούργο δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική ποινικοποίηση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους. Το ουγγρικό νομικό πλαίσιο δεν διασφαλίζει ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα θεωρούνται επιβαρυντικές περιστάσεις ή ότι τα κίνητρα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τα εθνικά δικαστήρια για κάθε έγκλημα που διαπράττεται. Το λουξεμβουργιανό νομικό πλαίσιο δεν έχει θεσπίσει νομικές διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι τα δικαστήρια μπορούν να λαμβάνουν υπόψη ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κυρώσεις. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να διορθώσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει κατά δέκα κρατών μελών και εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο άλλων κρατών μελών στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, κάντε κλικ εδώ.

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΓΑΛΛΙΑΣ, της ΛΕΤΟΝΙΑΣ, της ΜΑΛΤΑΣ, της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ και της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας, της Λετονίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας λόγω της ελλιπούς και/ή εσφαλμένης μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584/ΔΕΥ). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Εάν δικαστής οποιουδήποτε κράτους μέλους εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης υπόπτου για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, το εν λόγω ένταλμα ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. Ο μηχανισμός βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και, ως εκ τούτου, λειτουργεί μέσω άμεσων επαφών μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την ανάλυσή της σχετικά με τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο της Γαλλίας, της Λετονίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας, διαπίστωσε διάφορα ζητήματα συμμόρφωσης. Τα ζητήματα αυτά αφορούν ιδίως την πλημμελή μεταφορά προαιρετικών λόγων για τη μη εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και προθεσμιών για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όπως έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο. Τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και πλήρη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο εθνικό δίκαιο.Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές λόγω ελλιπούς και/ή εσφαλμένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο σε 17 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία). Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν ήδη τροποποιήσει τη νομοθεσία μεταφοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διατίθενται εδώ.

 

Ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, της ΕΛΛΑΔΑΣ, της ΚΥΠΡΟΥ, της ΜΑΛΤΑΣ και της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Πορτογαλίας λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Το σύστημα αυτό, που καθιερώθηκε τον Απρίλιο του 2012, επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μεταξύ των αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με ομοιόμορφο, γρήγορο και συμβατό τρόπο. Παρέχει επίσης στους δικαστές, στους εισαγγελείς και σε άλλες αρμόδιες αρχές εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ιστορικό των υπό κρίση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ στις οποίες το εν λόγω πρόσωπο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, αποτρέπεται η δυνατότητα διαφυγής των παραβατών από το ποινικό παρελθόν τους όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο.Η Επιτροπή εντόπισε προβλήματα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία όσον αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS, καθώς και την κοινοποίηση όλων των νέων καταδικαστικών αποφάσεων και ενημερώσεων σχετικά με τις καταδίκες στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του δράστη. Ένας άλλος λόγος ανησυχίας είναι οι απαντήσεις σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις: μερικές φορές οι απαντήσεις αυτές δεν δίνονται εντός των προθεσμιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν δίνονται καν. Τα πέντε κράτη μέλη κατά των οποίων στρέφεται σήμερα η Επιτροπή έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των εν λόγω μέσων στην πράξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ECRIS διατίθενται στο διαδίκτυο.

 

Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή καλεί οκτώ κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Φινλανδίας, διότι δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2017/1371]. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της εναρμόνισης των ορισμών, των κυρώσεων, των κανόνων δικαιοδοσίας και των προθεσμιών παραγραφής που σχετίζονται με την απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η ορθή μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορεί να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, εντόπισε ορισμένα ζητήματα συμμόρφωσης. Δείχνει ότι απαιτούνται βελτιώσεις, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ορισμών των ποινικών αδικημάτων και η ευθύνη των νομικών προσώπων και των φυσικών προσώπων, καθώς και οι κυρώσεις για τα πρόσωπα αυτά. Τα οκτώ κράτη μέλη κατά των οποίων στρέφεται σήμερα η Επιτροπή έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και πλήρη μεταφορά της οδηγίας.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα τόσο της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ όσο και της ελευθερίας της έκφρασης

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας σχετικά με τη δήλωση αποποίησης ευθύνης η οποία επιβλήθηκε να περιλαμβάνεται σε παιδικά βιβλία με περιεχόμενο ΛΟΑΤΚΙ. Πρόσφατα, η ουγγρική αρχή προστασίας των καταναλωτών υποχρέωσε εκδότη παιδικού βιβλίου που παρουσίαζε άτομα ΛΟΑΤΚΙ να περιλάβει δήλωση αποποίησης ευθύνης σύμφωνα με την οποία το βιβλίο απεικονίζει μορφές «συμπεριφοράς που αποκλίνει από τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων». Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία, επιβάλλοντας την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την απόκλιση από τους «παραδοσιακούς ρόλους των φύλων», περιορίζει την ελευθερία έκφρασης των δημιουργών και των εκδοτών βιβλίων (άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ)· εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού (άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) και εφαρμόζει εσφαλμένα τους ενωσιακούς κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29/ΕΚ). Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας τον Ιούλιο του 2021, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε προσεκτικά την απάντηση της Ουγγαρίας, θεωρεί ότι οι ανησυχίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Η Ουγγαρία δεν αιτιολόγησε τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα θεμελιώδη δικαιώματα της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ελευθερίας έκφρασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την απαγόρευση περιεχομένου ΛΟΑΤΚΙ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία όσον αφορά τους εθνικούς της κανόνες που αποσκοπούν στην απαγόρευση ή στον περιορισμό της πρόσβασης σε περιεχόμενο που απεικονίζει την αποκαλούμενη «απόκλιση από την ταυτότητα του εαυτού η οποία αντιστοιχεί στο φύλο κατά τη γέννηση, την αλλαγή φύλου ή την ομοφυλοφιλία» για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία σχετικά με το θέμα αυτό στις 15 Ιουλίου 2021. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επίμαχοι εθνικοί κανόνες αντιβαίνουν σε σειρά νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όσον αφορά το οπτικοακουστικό περιεχόμενο και την ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δεδομένου ότι οι εν λόγω κανόνες θέτουν αδικαιολόγητους περιορισμούς που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό τους και οι οποίοι είναι επιπλέον δυσανάλογοι. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης ανησυχίες όσον αφορά την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς οι διατάξεις της ουγγρικής νομοθεσίας παραβιάζουν την αρχή της χώρας προέλευσης. Η επίμαχη εθνική νομοθεσία περιορίζει την παροχή υπηρεσιών με περιεχόμενο που απεικονίζει διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς σε ανηλίκους, ακόμη και όταν οι υπηρεσίες αυτές προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Η Ουγγαρία δεν αιτιολόγησε τους περιορισμούς αυτούς. Η Επιτροπή πιστεύει ότι στους τομείς αυτούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, οι διατάξεις του ουγγρικού νόμου παραβιάζουν επίσης την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, καθώς και το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων, όπως κατοχυρώνονται αντίστοιχα στα άρθρα 1, 7, 11 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν έκρινε ικανοποιητική την απάντηση των ουγγρικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση και να απαντήσει στα επιχειρήματα που πρόβαλε η Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περατώσεις υποθέσεων

 

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΠΟΛΩΝΙΑΣ σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε στις 2 Ιουλίου 2018 σχετικά με το καθεστώς συνταξιοδότησης των Πολωνών δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου (το οποίο θεσπίστηκε με τον νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 2017 περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου). Στις 24 Ιουνίου 2019 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την οριστική του απόφαση στην εν λόγω υπόθεση (C-619/18). Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Πολωνία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ: πρώτον, επειδή όρισε ότι το μέτρο που συνίσταται στη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου εφαρμόζεται στους εν ενεργεία δικαστές που είχαν διοριστεί στο δικαστήριο αυτό πριν από την έναρξη ισχύος του επίμαχου νόμου· δεύτερον, επειδή παρέχει στον Πρόεδρο της Πολωνίας τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει τη διάρκεια της δικαιοδοτικής δραστηριότητας των δικαστών του εν λόγω δικαστηρίου πέραν του νεοθεσπισθέντος ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.Η Πολωνία τροποποίησε τη νομοθεσία της καταργώντας το επίμαχο συνταξιοδοτικό καθεστώς και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους οποίους αφορά η επίμαχη νομοθεσία εξακολουθούν να επηρεάζονται από αυτήν. Κατά συνέπεια, το ζήτημα αυτό επιλύθηκε και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

 

Υπεροχή του δικαίου της ΕΕ: Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει βάσει επίσημων δεσμεύσεων της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, με τις οποίες αναγνωρίζει σαφώς την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας σχετικά με την απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 5ης Μαΐου 2020, σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα («πρόγραμμα PSPP») της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να κλείσει την παράβαση για τρεις λόγους. Πρώτον, η Γερμανία, στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή, ανέλαβε πολύ ισχυρές δεσμεύσεις. Ειδικότερα, η Γερμανία δήλωσε επισήμως ότι επιβεβαιώνει και αναγνωρίζει τις αρχές της αυτονομίας, της υπεροχής, της αποτελεσματικότητας και της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, καθώς και τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του κράτους δικαίου. Δεύτερον, η Γερμανία αναγνωρίζει ρητά την εξουσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποφάσεις του οποίου είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές. Θεωρεί επίσης ότι η νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης δεν μπορεί να υπόκειται στον έλεγχο των γερμανικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση συνταγματικών προσφυγών, αλλά μπορεί να ελέγχεται μόνο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, η γερμανική κυβέρνηση, αναφερόμενη ρητώς στο καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αποφύγει στο μέλλον την έκδοση αποφάσεων που κρίνουν ότι υπήρξε υπέρβαση εξουσίας και να αναλάβει ενεργό ρόλο για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: TimMcPhie — Τηλ.: +32 229 58602, AnaCrespoParrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας της ΕΕ και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32% έως το 2030. Επιπλέον, περιλαμβάνει νέες διατάξεις που δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας — ιδίως στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, θέτει αυξημένο στόχο 14% για το μερίδιο των ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές έως το 2030 και ενισχύει τα κριτήρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της βιοενέργειας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία έως τις 30 Ιουνίου 2021. Ούτε η Βουλγαρία ούτε η Σλοβακία ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία. Για τον λόγο αυτό, αποστάλθηκαν προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω δύο κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021 και τώρα αποστέλλονται αιτιολογημένες γνώμες, επειδή δεν έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς. Εάν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, επειδή δεν μετέφεραν την τροποποιημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002] στην εθνική τους έννομη τάξη. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 32,5% έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία το αργότερο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ρουμανία ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, αποστάλθηκαν προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω δύο κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2020 και τώρα αποστέλλονται αιτιολογημένες γνώμες, επειδή δεν έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς. Εάν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις συγκεκριμένες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία, καλώντας τη να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι η Λετονία εξακολουθεί να μην έχει μεταφέρει ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Λετονία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: DanielFerrie — Τηλ.: +32 229 86500, FrancescaDalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τη φορολόγηση των υπεραξιών των φορολογουμένων μη μονίμων κατοίκων όταν αυτές καταβάλλονται σε δόσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, καλώντας τη να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της σχετικά με τη φορολόγηση των υπεραξιών που έχουν εισπραχθεί εντός της χώρας από φορολογουμένους μη μόνιμους κατοίκους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Στην περίπτωση υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όταν η πληρωμή αναβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ή καταβάλλεται σε δόσεις εντός περιόδου μεγαλύτερης του ενός έτους, οι φορολογούμενοι κάτοικοι ημεδαπής έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τον φόρο όταν σωρεύονται οι υπεραξίες ή να αναβάλουν την καταβολή του και να την πραγματοποιήσουν αναλογικά με βάση τις ταμειακές ροές. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι μη μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα αναβολής και οφείλουν να καταβάλλουν τον φόρο όταν σωρεύονται οι υπεραξίες κατά τη στιγμή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων. Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να τροποποιήσει τη νομοθεσία του ώστε να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες της οδηγίας της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο λόγω εσφαλμένης μεταφοράς της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής [οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Κατά παράβαση του άρθρου 8 παράγραφος 7 της οδηγίας, το βελγικό δίκαιο δεν επιτρέπει έκπτωση του φόρου που έχει καταβάλει ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία από τη φορολογική οφειλή του φορολογουμένου στο κράτος της φορολογικής του κατοικίας. Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να τροποποιήσει τη νομοθεσία του ώστε να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες της οδηγίας της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τη μη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο λόγω εσφαλμένης μεταφοράς της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής [οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Το άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας προβλέπει παρέκκλιση από τα μέτρα που περιορίζουν τη δυνατότητα έκπτωσης στη βάση φορολογίας εταιρειών των τόκων που καταβάλλονται σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Η οδηγία περιλαμβάνει στο άρθρο 2 παράγραφος 5 εξαντλητικό κατάλογο των οντοτήτων που θεωρούνται χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, το Λουξεμβούργο χορηγεί την εν λόγω παρέκκλιση και σε οντότητες τιτλοποίησης, οι οποίες δεν είναι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Το Λουξεμβούργο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων σε δημόσια συνταξιοδοτικά ιδρύματα μη μόνιμους κατοίκους

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία σχετικά με τη νομοθεσία της για τη φορολόγηση των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δημόσιους συνταξιοδοτικούς οργανισμούς. Ενώ τα σουηδικά δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία, ως κρατικοί οργανισμοί, απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογική υποχρέωση, τα μερίσματα που καταβάλλονται σε συγκρίσιμα δημόσια συνταξιοδοτικά ιδρύματα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, συνήθως με συντελεστή 15%, όπως προκύπτει από τις φορολογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της Σουηδίας και άλλων χωρών της ΕΕ / του ΕΟΧ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα τέτοιο φορολογικό καθεστώς, βάσει του οποίου τα μερίσματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς δημόσιους συνταξιοδοτικούς οργανισμούς υπόκεινται σε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από ό,τι η διανομή παρόμοιων στοιχείων σε αμιγώς εγχώριους οργανισμούς, παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή του πληροφοριακού της συστήματος ώστε να καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή με άλλα κράτη μέλη ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ στις ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, επειδή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να χορηγήσει σε άλλα κράτη μέλη αυτόματη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή («call-off») μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ). Οι απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ τους με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης. Οι ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή είναι μία από τις απλουστεύσεις ΦΠΑ που αναφέρονται ως «προσωρινές λύσεις» και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή απαιτούν, μεταξύ άλλων, από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Γερμανία δεν προέβη στις αναγκαίες προσαρμογές δυσχεραίνει τα άλλα κράτη μέλη στη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων για την πρόληψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή της φοροδιαφυγής. Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους νέους κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει δύο αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο λόγω μη κοινοποίησης μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 (οδηγίες για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο). Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην απλούστευση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις εντός της ΕΕ, και στη δημιουργία πιο δίκαιου περιβάλλοντος για τους ενωσιακούς πωλητές, με την κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικρής αξίας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες εθνικές διατάξεις έως τις 30 Ιουνίου 2021. Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: StefandeKeersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, AnnaWartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να εφαρμόσει δεόντως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχίας λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Αμφότερες οι επιστολές που αποστάλθηκαν αναφέρονταν στους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική εποπτεία και τη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική του σιδηροδρομικού τομέα, την εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τις επενδύσεις, καθώς και τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η Τσεχία δεν μετέφερε πλήρως και ορθά ορισμένες από τις διατάξεις της οδηγίας και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της οντότητας που ασκεί βασικά καθήκοντα στην ιρλανδική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής και μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιρλανδία δεν εξασφάλισε την πλήρη ανεξαρτησία της οντότητας που ασκεί τα βασικά καθήκοντα (δηλ. χρέωση και κατανομή της χωρητικότητας) στην ιρλανδική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2370. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να δεχθεί παρόχους της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων στην αγορά της

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 2004/52/ΕΚ, της απόφασης 2009/750/ΕΚ και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/520. Συγκεκριμένα, η Ουγγαρία δεν έχει διασφαλίσει ότι οι φορείς χρέωσης διοδίων δέχονται παρόχους της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) στις οικείες περιοχές διοδίων ούτε ότι κινούνται και ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης για τους παρόχους της ΕΥΤ στην αγορά της Ουγγαρίας. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη δημιουργία κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες ΕΥΤ στην Ευρώπη, καθώς και για τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας για τους χρήστες. Οι εν λόγω κανόνες απαιτούν να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση οι συμβατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων της υπηρεσίας, ώστε να διαφυλάσσεται η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παρόχων της ΕΥΤ στην αγορά διοδίων.

Τον Δεκέμβριο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και πλέον αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν ορισμένες διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στο Λουξεμβούργο, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν την οδηγία 2012/34/ΕΕ. Οι διατάξεις αφορούν την πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης, τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και τους ρυθμιστικούς φορείς και τα καθήκοντά τους. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή υποδομής. Δεδομένου ότι η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ισπανία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή τούς αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Σε χωριστές υποθέσεις παράβασης, απεστάλησαν επίσης αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο, καθώς αρκετά άρθρα της οδηγίας 2012/34/ΕΕ δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω του αποκλεισμού των περιφερειακών δικτύων μεταφορών της από τις απαιτήσεις της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφάρμοσε στα περιφερειακά της δίκτυα μεταφορών τις απαιτήσεις ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ και στην οδηγία 2008/57/ΕΚ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράλειψη αυτή συνιστά εμπόδιο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο, δεδομένου ότι το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων δεν εφαρμόζεται στο 16% περίπου του συνολικού γερμανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: DanielFerrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΣΟΥΗΔΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να καταγγείλουν τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, της Σουηδίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Ιταλίας, επειδή δεν κατήργησαν στην πράξη από την έννομη τάξη τους τις ενδοενωσιακές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να παύσουν να παράγουν έννομα αποτελέσματα. Η πάγια θέση της Επιτροπής είναι ότι οι ΔΕΣ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αποτελούν παράλληλο σύστημα συνθηκών που αλληλεπικαλύπτονται και έρχονται σε σύγκρουση με το δίκαιο της Ένωσης, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την πλήρη εφαρμογή του. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Achmea (C-284/16), όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν το 2019 να καταγγείλουν τις ενδοενωσιακές ΔΕΣ τους με συντονισμένο τρόπο, είτε μέσω πολυμερούς συμφωνίας είτε μέσω κατάλληλων διμερών καταγγελιών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Αυστρία και η Σουηδία δεν υπέγραψαν την πολυμερή συμφωνία με άλλα κράτη μέλη και δεν έχουν οριστικοποιήσει τη διμερή καταγγελία των ενδοενωσιακών ΔΕΣ τους. Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ιταλία υπέγραψαν την πολυμερή συμφωνία τον Μάιο του 2020, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία κύρωσής της, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή καλεί τα προαναφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταργήσουν τις ενδοενωσιακές ΔΕΣ από την έννομη τάξη τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν τα εν λόγω κράτη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Επιπλέον, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, επειδή δεν διασφάλισε αποτελεσματικά ότι η διμερής επενδυτική συμφωνία (ΔΕΣ) με τη Ρουμανία θα παύσει να παράγει έννομα αποτελέσματα. Μολονότι η Σουηδία κατήργησε τη ΔΕΣ από την έννομη τάξη της επισήμως και απερίφραστα μέσω αμοιβαίας συμφωνίας με τη Ρουμανία, δεν εξασφάλισε τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις, καθώς δεν εξάλειψε στην πράξη όλα τα έννομα αποτελέσματα που η εν λόγω ΔΕΣ είχε παραγάγει από τότε που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η ασυμβατότητά της με το δίκαιο της Ένωσης. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στα διαιτητικά δικαστήρια να αποφανθούν κατά την κρίση τους ως προς το κύρος της ΔΕΣ, υποστηρίζοντας μέχρι στιγμής τη δυνατότητα εφαρμογής της και αποδεχόμενα δικαιοδοσία βάσει των διατάξεών της. Η Επιτροπή καλεί τη Σουηδία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ΔΕΣ της με τη Ρουμανία θα παύσει να παράγει έννομα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη την ασυμβατότητα της ΔΕΣ με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν η Σουηδία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη στο εθνικό της δίκαιο και να ανοίξει την αγορά της για μεσίτες πιστώσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη στο εθνικό δίκαιο (οδηγία 2014/17/ΕΕ). Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να θεσπίσει και να κοινοποιήσει τις διατάξεις σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων, καθώς και σχετικά με την εποπτεία τους. Η οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα του ενυπόθηκου δανεισμού και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων με το άνοιγμα των εθνικών αγορών στους μεσίτες πιστώσεων. Ο ενισχυμένος ανταγωνισμός αναμένεται να ωφελήσει τους καταναλωτές, αφού θα συνεπάγεται περισσότερες επιλογές και χαμηλότερο κόστος. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 21 Μαρτίου 2016. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να επικαιροποιήσουν την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις επενδύσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, στην Ισπανία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Μάλτα και στην Πορτογαλία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις V [οδηγία (ΕΕ) 2019/878]όσον αφορά τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί μέρος του κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Στις υπό εξέταση περιπτώσεις, η μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς αφορά ιδίως τις επιχειρήσεις επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις V. Ως προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα είχε οριστεί η 28η Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο, όσον αφορά τις επιχειρήσεις επενδύσεων κρίθηκε σκόπιμο να οριστεί ως ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο η 26η Ιουνίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και συνεκτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων [οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 — οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων]. Μέχρι σήμερα, τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Η μη μεταφορά των κανόνων αυτών στο εθνικό δίκαιο αφήνει ημιτελές το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων, γεγονός που επηρεάζει τις αγορές, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία για τις επενδυτικές εταιρείες στο εθνικό τους δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, στην Ισπανία και στην Ιταλία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων [οδηγία (ΕΕ) 2019/2034] στο εθνικό δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία, σε συνδυασμό με τον κανονισμό για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, δημιουργεί πιο εξειδικευμένο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, σχεδιασμένο έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων επενδύσεων. Δεδομένου ότι εφαρμόζονται λεπτομερέστεροι κανόνες μόνο για συγκεκριμένο μέγεθος και όριο συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων επενδύσεων, το κόστος συμμόρφωσής τους με το νέο πλαίσιο αναμένεται να είναι χαμηλότερο. Αυτό με τη σειρά του αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες χρεώσεις για τους ιδιώτες επενδυτές. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 26 Ιουνίου 2021. Μέχρι σήμερα, τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΙΤΑΛΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να επικαιροποιήσουν τους εθνικούς νόμους που εξαιρούν τους φορείς που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, στην Ιταλία, στη Λιθουανία, στην Εσθονία, στη Φινλανδία, στη Λετονία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504, η οποία τροποποιεί την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία 2014/65/ΕΕ). Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να εξαιρεθούν οντότητες που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του νεοθεσπισθέντος κανονισμού για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται στο ίδιο συνεκτικό σύνολο κανόνων, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τους επενδυτές, μέσω περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών και συνεκτικών μέτρων προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, όσο και τις εταιρείες που χρειάζονται χρηματοδότηση σε πρώιμο στάδιο, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη στην ΕΕ. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαΐου 2021. Μέχρι σήμερα, τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να κοινοποιήσουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (που τροποποιεί την οδηγία Φερεγγυότητα II, την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, στη Βουλγαρία και στην Τσεχία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα απαιτούμενα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) με την οποία τροποποιούνται η οδηγία Φερεγγυότητα II, η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και η 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [οδηγία (ΕΕ) 2019/2177]. Η εν λόγω οδηγία συμπληρώνει τις αλλαγές στην επανεξέταση των ΕΕΑ, παρέχοντας νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε σχέση με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναθέτοντάς της τον ρόλο του συντονισμού των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, αναθέτει νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για τη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας με σκοπό τη διασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, σε περίπτωση διασυνοριακών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Παρέχει επίσης περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (ΠΥΑΔ). Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Δεδομένου ότι δεν κοινοποιήθηκαν μέτρα εντός της προθεσμίας, αποστάλθηκαν προειδοποιητικές επιστολές στις 23 Ιουλίου 2021. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία δύο μηνών για να αντιδράσουν, και μέχρι σήμερα δεν έχουν κοινοποιήσει κανένα σχετικό μέτρο στην Επιτροπή. Η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Τσεχία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: JohannesBahrke — Τηλ.: +32 229 58615, CharlesManoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, με την αιτιολογία ότι οι εθνικοί της κανόνες για τη διαχείριση των δικαιωμάτων επί μουσικών έργων αντιβαίνουν στους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας [οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, και οδηγία (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά]. Η Επιτροπή κίνησε αρχικά τη διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις ρουμανικές αρχές στις 8 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία η Επιτροπή αμφισβήτησε τη χρήση υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης για την παρουσίαση μουσικών έργων στο κοινό. Η Ρουμανία τροποποίησε τη νομοθεσία της τον Ιανουάριο του 2019, ώστε να προβλέπεται η χορήγηση συλλογικών αδειών με διευρυμένη ισχύ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν αντιμετωπίζει πλήρως την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ που διαπιστώθηκε αρχικά. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες δεν συνάδουν με το άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790, το οποίο εναρμονίζει τους όρους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μηχανισμούς συλλογικής αδειοδότησης με διευρυμένη ισχύ. Οι ρουμανικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία σχετικά με την απόφαση του ουγγρικού συμβουλίου μέσων ενημέρωσης να απορρίψει την αίτηση του Klubradio για τη χρήση του ραδιοφάσματος, προβάλλοντας εξαιρετικά αμφισβητήσιμους λόγους. Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η χρήση του ραδιοφάσματος και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, την παράταση, την ανανέωση ή την ανάκληση των εν λόγω δικαιωμάτων υπόκεινται στους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [οδηγία (ΕΕ) 2018/1972]. Βασικά στοιχεία των κανόνων αυτών είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι αποφάσεις του ουγγρικού συμβουλίου μέσων ενημέρωσης βάσει των οποίων αρνήθηκε να ανανεώσει τα δικαιώματα του Klubradio ήταν δυσανάλογες και αδιαφανείς και, ως εκ τούτου, παραβίαζαν το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η ουγγρική εθνική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης εφαρμόστηκε με μεροληπτικό τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 9 Ιουνίου 2021 στις ουγγρικές αρχές, αλλά η απάντηση των ουγγρικών αρχών δεν διέλυσε τις ανησυχίες της Επιτροπής. Εάν η Ουγγαρία δεν ευθυγραμμίσει την απόφασή της με τους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα