Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Βιώσιμη αλιεία: πρόοδος όσον αφορά την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού τομέα

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα

Η συνολική βιωσιμότητα της αλιείας της ΕΕ έχει βελτιωθεί και λιγότερα αποθέματα υπεραλιεύονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2024». Ταυτόχρονα, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η συνεχής βελτίωση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές αξιολογήσεις.
 

Η σημερινή ανακοίνωση περιγράφει τους προσανατολισμούς για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 και ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι προτάσεις θα έχουν ως στόχο να διατηρήσουν τα αποθέματα που έχουν ήδη φθάσει σε βιώσιμα επίπεδα σε αυτά τα επίπεδα και να συμβάλουν στην αποκατάσταση άλλων ιχθυαποθεμάτων.
 

Βελτιώσεις στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

Η ανακοίνωση δείχνει ότι τα ιχθυαποθέματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό βρίσκονται γενικά εντός υγιών ορίων, ενώ η τελευταία αξιολόγηση δείχνει τα καλύτερα μέχρι στιγμής αποτελέσματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Ένα ιδιαίτερα θετικό παράδειγμα είναι ο Βισκαϊκός Κόλπος, ο οποίος στην τελευταία αξιολόγηση του 2021 έγινε η πρώτη θαλάσσια περιοχή της ΕΕ χωρίς υπεραλίευση αποθεμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας αποδίδουν καρπούς.

Στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, ενώ οι τοίχοι γίνονταιμε αργούς ρυθμούς υγιέστερες, η θνησιμότητα λόγω αλιείας εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες. Το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας για το 2020, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, είναι το χαμηλότερο μέχρι στιγμής, αλλά εξακολουθεί να είναι κατά 71 % υψηλότερο από το συνιστώμενο ποσοστό βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρωπροσπάθειες. Επιπλέον, οι αλιευτικές κοινότητες επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, γεγονός που οδηγεί σε αβεβαιότητες λόγω της φθίνουσας διαθεσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων από τα οποία εξαρτώνται για την επιβίωσή τους. Ηπαράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία επηρεάζει επίσης την πρόσβαση των αλιέων σε επαρκείς πόρους και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμησή της, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τρίτες χώρες.
 

Η κατάσταση στη Βαλτική εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, καθώς άλλες πιέσεις εκτός της αλιείας επηρεάζουν τους πληθυσμούς ιχθύων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει όλες τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται στα ιχθυαποθέματα και να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής με την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.
 

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ και για την αντιμετώπιση πολλών από αυτές τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.
 

Τέλος, η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είχε αντίκτυπο στην αλιεία της ΕΕ με διάφορους τρόπους, ιδίως στον Εύξεινο Πόντο. Έχει οδηγήσει σε συνεχιζόμενες διαταραχές των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των εμπορικών ροών, είχε αντίκτυπο στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σε ορισμένες διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο.
 

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, ο αλιευτικός κλάδος, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενθαρρύνονται να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2024. Καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους έως τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης.
 

Μετά τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα υποβάλει τις τρεις προτάσεις της για κανονισμούς σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024: στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Οι προτάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τα πολυετή σχέδια και θα βασίζονται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), καθώς και στην οικονομική ανάλυση που παρέχει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Στις προτάσεις θα περιλαμβάνονται επίσης προσαρμογές που θα προκύψουν από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.
 

Τέλος, το Συμβούλιο θα συζητήσει τις προτάσεις της Επιτροπής και θα αποφασίσει σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2024 κατά τις συνόδους του τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.
 

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση η οποία παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση της αλιείας στην ΕΕ και δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων για το επόμενο έτος.
 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στην πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμων πρακτικών εντός της ΕΕ, αξιολογεί την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων, εξετάζει τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει διάφορα στοιχεία χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα υποστηρικτικά στοιχεία. Τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τα αποθέματα ιχθύων που περιλαμβάνονται στην έκθεση για την ανάλυση της κατάστασης των αποθεμάτων είναι από το 2020 για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο και από το 2021 για τα ενωσιακά ύδατα του βορειοανατολικού Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων των Skagerrak/Kattegat και της Βαλτικής Θάλασσας.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ανακοίνωση με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2024»

Κοινή αλιευτική πολιτική

Πρόοδος προς τη βιωσιμότητα της αλιείας στην ΕΕ, 2003-2022

 

Δηλώσεις

Χαίρομαι που η αλιεία στην ΕΕ έχει σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, με την υπεραλίευση λιγότερων αποθεμάτων. Οι αλιείς και οι γυναίκες επωφελούνται οικονομικά από τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων σε πιο υγιή επίπεδα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις όπως οι υψηλές τιμές των καυσίμων και άλλες πιέσεις που οδηγούν στην υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Η συνεχής δέσμευση και ο διάλογος με τον τομέα και οι προσπάθειές τους έχουν αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων.

 

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: - 14/06/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα