Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Απριλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και την προετοιμασία για το μέλλον

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτείνει αρκετές βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η ΕΕ να νομοθετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, καθιστώντας παράλληλα τη νομοθεσία της καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αύριο.

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή διαθέτει ήδη ένα από τα καλύτερα συστήματα βελτίωσης της νομοθεσίας στον κόσμο, χρειάζεται ωστόσο να γίνουν περισσότερα. Ως εκ τούτου, εντείνουμε τις προσπάθειες για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη μείωση της επιβάρυνσης που προκαλεί, ενώ παράλληλα κάνουμε καλύτερη χρήση της στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών και υποστηρίζουμε τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Για να επιτύχουμε, ωστόσο, πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν για τη χάραξη πολιτικής υψηλής ποιότητας της ΕΕ που θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική Ευρώπη.»

Η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, είναι καίριας σημασίας. Προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων, η Επιτροπή πρότεινε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κατάργηση της γραφειοκρατίας και άρση των εμποδίων που επιβραδύνουν την κατασκευή των υποδομών του 21ου αιώνα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Απλούστευση των δημόσιων διαβουλεύσεων με τη θέσπιση μίας και μόνο «Πρόσκλησης υποβολής στοιχείων», στη βελτιωμένη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας».
  • Θέσπιση μιας προσέγγισης «μία (ρύθμιση) εντός, μία εκτός», για την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις και τις δαπάνες εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αρχή αυτή διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε άρτι θεσπισμένες επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται με την αφαίρεση ισοδύναμων επιβαρύνσεων στον ίδιο τομέα πολιτικής.
  • Συνεκτίμηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις συμβάλλουν στο θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030.
  • Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η βελτίωση της νομοθεσίας αντιμετωπίζει και στηρίζει τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Ενσωμάτωση της στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών στη χάραξη πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητά της για το μέλλον, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη τις αναδυόμενες μεγατάσεις στο πράσινο, το ψηφιακό, το γεωπολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Επόμενα στάδια

Η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί κοινό στόχο και ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Θα επικοινωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις προσπάθειές τους να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ και των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε στενότερα με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους για τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Ορισμένα από τα νέα στοιχεία αυτής της ανακοίνωσης εφαρμόζονται ήδη στην πράξη, όπως το έργο της πλατφόρμας Fit for Future, η οποία παρέχει συμβουλές όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους η τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ θα γίνει ευκολότερη και πώς η νομοθεσία θα καταστεί πιο αποτελεσματική και κατάλληλη για το μέλλον. Άλλα στοιχεία θα εφαρμοστούν μέσα στους ερχόμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων:

  • Η ετήσια έρευνα του φόρτου για το 2020, η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Επιτροπής για μείωση του φόρτου.
  • Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία της ανακοίνωσης, παρέχοντας συγκεκριμένη καθοδήγηση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την κατάρτιση νέων πρωτοβουλιών και προτάσεων, καθώς και κατά τη διαχείριση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων.

Ιστορικό

Η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό του θεματολογίου της για τη βελτίωση της νομοθεσίας το 2019, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα λειτουργεί σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά, αν και χρειάζεται βελτιώσεις προκειμένου να αποτυπωθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τώρα.

Η ΕΕ έχει μακρά ιστορία στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του κανονιστικού φόρτου, αρχής γενομένης από το 2002. Περιλαμβάνει τακτικές αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ένα πολύ προηγμένο σύστημα εκτίμησης επιπτώσεων, μια κορυφαία προσέγγιση διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μείωσης του φόρτου (το REFIT).

Για περισσότερες πληροφορίες

Η ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2021

Ερωταπαντήσεις σχετικά με την ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2021

Η άσκηση απολογισμού του 2019

Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Η νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ

Η διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας»

Πλατφόρμα «Fit for Future»

REFIT – για μια απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Απριλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα